Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The Relationship of Peripheral Blood Inflammation Parameters to Survival in Operated Pancreatic Cancer Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 143-152 | DOI: 10.5505/ktd.2023.33279

The Relationship of Peripheral Blood Inflammation Parameters to Survival in Operated Pancreatic Cancer Patients

Ebru Karcı1, Merve Tokocin2
1Department of Medical Oncology, University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the utility of inflammation-based markers including neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), C-reactive protein (CRP)/lymphocyte ratio (CLR), CRP/albumin ratio (CAR) and tumor markers (carbohydrate antigen 19-9 [CA19-9] and TNM stage) in predicting survival outcomes among patients with operated pancreatic cancer.
METHODS: A total of 54 patients with operated pancreatic adenocarcinoma were included in this retrospective study. Data on patient demographics, TNM stage at diagnosis, the inflammation-based markers (NLR, PLR, CLR and CAR) and CA 19-9 values within 1 month prior to diagnosis and the final survival outcome were recorded. Clinicopathological parameters and inflammation-based markers were evaluated with respect to overall survival (OS) time and mortality risk using univariate and multivariate Cox-regression analyses.
RESULTS: OS time was 13 months (95% CI 0.80 to 25.1 months) in the overall study population. Older age (HR 2.21, 95% CI 1.10 to 4.42, p=0.019) and advanced T stage (HR 2.33, 95% CI 1.07 to 5.06, p=0.033) were the only factors associated with increased risk of mortality in the univariate analysis, whereas multivariate analysis did not confirm their predictive role on survival (p=0.071 and p=0.083, respectively). None of tumor or inflammation-based markers including CA 19-9, NLR, PLR, CLR and CAR had significant impact on survival time or mortality risk.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, our findings in patients with operated pancreatic adenocarcinoma revealed that none of the preoperatively determined inflammation-based marker ratios (i.e., NLR, PLR, CLR and CAR) or CA 19-9 had significant impact on survival outcome

Keywords: inflammation-based markers, CA19-9, tumor stage, survival outcome, operated pancreatic cancer

Opere Olmuş Pankreas Kanseri Hastalarında Periferik Kandaki İnflamasyon Parametrelerinin Sağkalım Üzerine Olan İlişkisi

Ebru Karcı1, Merve Tokocin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-lenfosit oranı (PLO), C-reaktif protein (CRP)/lenfosit oranı (CLO) ve CRP/albümin oranı (CAO) gibi inflamasyon belirteçleri ve tümör belirteçlerinin (karbonhidrat antijeni 19-9 [CA19-9] ve TNM evresi) opere olmuş pankreas kanseri hastalarında sağkalımı öngörmede kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya, opere olmuş 54 pankreas kanseri hastası dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, tanı anındaki TNM evresi ve tanı öncesi 1 ay içindeki inflamasyon belirteçleri (NLO, PLO, CLO ve CAO) ve CA 19-9 değerleri ve sağkalım sonucu kaydedildi. Klinikopatolojik parametreler ve inflamasyon belirteçleri genel sağkalım süresi ve mortalite riski ile ilişkileri açısından tek-değişkenli ve çok-değişkenli Cox-regresyon analizleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam popülasyonda genel sağkalım süresi 13 ay (%95 GA 0.80-25,1 ay) olarak bulundu. Ileri yaş (HR 2,21, %95 GA 1,10-4,42, p=0,019) ve ileri T evresi (HR 2,33, %95GA 1,07-5,06, p=0,033) tek-değişkenli analizde mortalite riskinde artışla ilişkisi gösterilen tek parametreler iken, çok-değişkenli analizde bu iki parametrenin sağkalım üzerindeki anlamlı öngördürücü etkisi doğrulanamadı (sırasıyla, p=0,071 ve p=0,083). CA 19-9, NLO, PLO, CLO ve CAO dahil olmak üzere tümör veya inflamasyon belirteçlerinin hiçbirisinin sağkalım süresi veya mortalite riski üzerine anlamlı etkisi saptanmadı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bulgularımız opere olmuş pankreatik adenokarsinoma hastalarında, preoperatif olarak ölçülen inflamasyon belirteçlerinin (örn. NLO, PLO, CLO ve CAO) veya CA 19-9 düzeylerinin sağkalım üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: inflamasyon belirteçleri, CA19-9, tümör evresi, sağkalım sonuçları, opere pankreatik kanser

Ebru Karcı, Merve Tokocin. The Relationship of Peripheral Blood Inflammation Parameters to Survival in Operated Pancreatic Cancer Patients. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 143-152

Corresponding Author: Ebru Karcı, Türkiye
Manuscript Language: English