Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Quality of Life, Psychosocial Distress in Gynecologic Oncology Patients: A Tertiary Center Experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 14-23 | DOI: 10.5505/ktd.2023.28000

Quality of Life, Psychosocial Distress in Gynecologic Oncology Patients: A Tertiary Center Experience

Esra Keles1, Cihat Murat Alınca1, Ugur Kemal Ozturk1, Figen Oktay Korucuoglu1, Murat Api1, Kürşad Nuri Baydili2
1Department of Gynecologic Oncology, University Of Health Sciences Turkey, Zeynep Kamil Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Biostatistics, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the depression, anxiety, and quality of life in gynecologic oncology patients.
METHODS: This cross-sectional study was conducted on patients attending gynecologic oncology outpatient clinic from April to July 2021. A total of 372 patients were interviewed using the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire (EORTC QLQ-C30) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
RESULTS: Of 372 patients, 40 were cervical cancer, 32 were ovarian cancer, 53 were endometrial cancer, and 247 were cervical intraepithelial neoplasia. Emotional function (72.06±25.93) was the most affected domain, whereas social function (86.33 ± 22.84) was least affected. Patients who reported a medical health problem, received no formal education, unemployed, and having a montly family income below poverty line had significantly lower QoL. Endometrial cancer was associated with a better QoL, while ovarian cancer patients had worse QoL. Receiving radiation and chemotherapy had significantly poor physical and social functioning (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a significant association between QoL and emotional distress on some socio-demographic and clinical characteristics and should be taken into consideration in interventions to improve QoL.

Keywords: cancer, COVID-19, EORTC QLQ-C30, HADS, quality of lifecomplication

Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Yaşam Kalitesi, Psikososyal Stres: Üçüncü Basamak Bir Merkez Deneyimi

Esra Keles1, Cihat Murat Alınca1, Ugur Kemal Ozturk1, Figen Oktay Korucuoglu1, Murat Api1, Kürşad Nuri Baydili2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Bİoistatistik Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Jinekolojik kanseri olan hastaların depresyon, anksiyete ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma Nisan-Temmuz 2021 tarihleri arasında jinekolojik onkoloji polikliniğine başvuran hastalarda yapılmıştır. Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Ölçeğin (EORTC QLQ-C30) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğinin (HADS) kullanılarak kullanılmıştır.
BULGULAR: 372 hastanın 40'ı rahim ağzı kanseri, 32'si yumurtalık kanseri, 53'ü endometriyal kanser ve 247'si servikal intraepitelyal neoplazi idi. Duygusal işlev (72.06±25.93) en çok etkilenen alan olurken, sosyal işlev (86.33 ± 22.84) en az etkilenen alan olmuştur. Tıbbi bir sağlık sorunu bildiren, örgün eğitim almamış, işsiz hastalar, ve aylık aile geliri yoksulluk sınırının altında olan hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde daha düşüktü. Endometriyal kanseri olan hastalar daha iyi bir QoL ile ilişkilendirilirken, over kanseri olan hastaları daha kötü QoL'ye sahipti. Radyasyon ve kemoterapi alan hastalarda fiziksel ve sosyal işlevsellik önemli ölçüde zayıftı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucuna göre, bazı sosyo-demografik ve klinik özelliklerde QoL ile duygusal stres arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır ve QoL'yi iyileştirmeye yönelik müdahalelerde dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kanser, COVID-19, EORTC QLQ-C30, HADS, yaşam kalitesi

Esra Keles, Cihat Murat Alınca, Ugur Kemal Ozturk, Figen Oktay Korucuoglu, Murat Api, Kürşad Nuri Baydili. Quality of Life, Psychosocial Distress in Gynecologic Oncology Patients: A Tertiary Center Experience. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 14-23

Corresponding Author: Esra Keles, Türkiye
Manuscript Language: English