Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
The need for hybrid coronary intervention; a report of two cases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 27-30

The need for hybrid coronary intervention; a report of two cases

Ufuk Aydın1, Çağrı Düzyol1, Cevdet Uğur Koçoğulları1, Ahmet Lütfullah Orhan2
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital Department Of Cardiovascular Surgery
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital Department Of Cardiology

Hybrid coronary intervention is a practice when both invasive cardiologic and surgical interventions are performed together due to insufficiency of each intervention individually. After common decision and planning of the therapeutic options of both cardiologist and cardiac surgeon, hybrid coronary interventions are widespreadly used to reduce the risk of mortality and morbidity in patients with risk factors such as advanced age, poor ventricle functions, redo coronary bypass, pulmonary or renal dysfunction. Two cases from our clinic, which we had to perform an unplanned hybrid coronary intervention, were completely and successfully treated with no sympthoms in the follow up period. We believe that, in parallel with the improvements in cardiovascular surgery, hybrid coronary interventions performed with cooperation of cardiologist and cardiovascular surgeon may reduce mortality and morbidity ratios in selected patients.

Keywords: Hybrid, coronary, intervention, surgery

Koroner hibrid girişim gerekliliği; iki olgu sunumu

Ufuk Aydın1, Çağrı Düzyol1, Cevdet Uğur Koçoğulları1, Ahmet Lütfullah Orhan2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Hibrid koroner girişim invaziv kardiyolojik veya cerrahi girişimden herhangi birinin yetersiz kalması durumunda, bu iki girişimin bir arada yapılmasıdır. İleri yaş, kötü ventrikül fonksiyonu, redo koroner arter baypas, pulmoner veya renal fonksiyon bozukluğu gibi yüksek risk taşıyan hasta gruplarında mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, kardiyoloğun ve kalp cerrahının ortak kararı ve tedavi planlaması ile hibrid koroner girişimler yaygın olarak kulanılmaktadır. Kliniğimizde, önceden planlanmamasına rağmen hibrid girişim yapmak zorunda kaldığımız iki hasta hibrid koroner girişim uygulanarak tam ve başarı ile tedavi edilmiş olup, semptomsuz takip edilmişlerdir. Kardiyovasküler cerrahideki gelişmelere paralel olarak, kardiyolog ve kardiyovasküler cerrah işbirliği ile gerçekleştirilen hibrid koroner girişimlerin, seçilmiş hastalarda mortalite ve morbidite oranlarını düşürebileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hibrid, koroner, girişim, cerrahi

Ufuk Aydın, Çağrı Düzyol, Cevdet Uğur Koçoğulları, Ahmet Lütfullah Orhan. The need for hybrid coronary intervention; a report of two cases. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 27-30

Corresponding Author: Çağrı Düzyol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish