Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Coronary Bypass with Beating Heart Technique; How to Do It and Our Results [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 89-98 | DOI: 10.5505/ktd.2023.00947

Coronary Bypass with Beating Heart Technique; How to Do It and Our Results

Zeki Talas1, Muhip Kanko2, Şadan Yavuz2, Oğuz Omay2, Özgür Barış2, Ali Ahmet Arıkan2, Uğur Postal2, Tülay Çardaközü3
1Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Coronary revascularization has a vital role in treating atherosclerotic ischemic heart disease. While coronary artery bypass grafting (CABG) is mainly performed using cardiopulmonary bypass (CPB) with cardioplegic arrest, CABG has been started to be performed without using cardiopulmonary bypass (of-pCABG) since the mid-1990s. In high-risk patient and elderly patient groups, it has been reported that with of-pCABG, a decrease in the need for postoperative inotropes and the use of intra-aortic balloon pumps, a decrease in blood loss and blood transfusion, complications such as kidney failure, respiratory system problems, and atrial fibrillation, as well as mortality and morbidity are reduced. Additionally, off-pump CABG has also been shown to reduce the postoperative length of stay and hospital costs significantly.
METHODS: Data of 260 patients with isolated coronary artery bypass with the technique of Of-PCABG between 2018 and 2020 were retrospectively examined. We wanted to share the cardiac stabilization and coronary artery control techniques we used during surgery. We have reported our early results.
RESULTS: While our in -hospital mortality rate was 3.0 %(8 patients), cerebrovascular disease was seen as 2.3 %(6 patients). The need for postoperative hemodialysis was 2.6 %(7 patients). The average stay in the intensive care unit was calculated as 2.3(±0.9) days, while the remaining time in the hospital was 9.7(±7.07) days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that the of-pCABG technique, which is less invasive than the conservative CABG technique, can be applied with satisfactory results in multi-vessel diseases, patients with low EF, and comorbid patients (such as lung disease, chronic kidney disease, or failure).

Keywords: coronary artery bypass, beating heart, of-pump coronary artery bypass, atherosclerotic heart diseases

Atan Kalp Tekniği ile Koroner Baypas; Nasıl Yapılır ve Sonuçlarımız

Zeki Talas1, Muhip Kanko2, Şadan Yavuz2, Oğuz Omay2, Özgür Barış2, Ali Ahmet Arıkan2, Uğur Postal2, Tülay Çardaközü3
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner revaskülarizasyon, aterosklerotik iskemik kalp hastalığının tedavisinde hayati bir role sahiptir. Koroner arter baypas greftleme (CABG) esas olarak kardiyopulmoner bypass (CPB) kullanılarak yapılırken, 1990'ların ortalarından beri kardiyopulmoner baypas (Of-pCABG) kullanılmadan yapılmaya başlandı. Of-pCABG tekniği ile yüksek riskli ve yaşlı hasta gruplarında, postoperatif inotrop ve intraaortik balon pompası kullanımında azalma, kan kaybı ve kan transfüzyonunda azalma, böbrek yetmezliği, solunum sistemi problemleri ve atriyal fibrilasyonun rsiskini azalması ile mortalite ve morbidite oranlarının da azalma görülür. Aynı zamanda postoperatif hastanede kalış süresini ve hastane maliyetlerini önemli ölçüde azalttığı da gösterilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 arasında of-pCABG tekniği ile izole koroner arter baypas yapılan 260 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Cerrahi sırasında kullandığımız kardiyak stabilizasyon yöntemleri ve koroner arterlerin kontrol tekniklerini paylaşmak istedik. Erken dönem sonuçlarımızı bildirdik.
BULGULAR: Hastane içi mortalite oranımız %3.0 (8 hasta) iken, serebrovasküler hastalık %2.3 (6 hasta) olarak görülmüştür. Postoperatif hemodiyaliz ihtiyacı %2.6 (7 hasta) idi. Yoğun bakım ünitesindeki ortalama kalmak 2.3 (± 0.9) gün olarak hesaplanırken, hastanede kalış süresi 9.7 (± 7.07) gündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konservatif CABG tekniğinden daha az invaziv olan of-pCABG tekniğinin, (çoklu koroner arter hastalığında, düşük EF'li hastalarda akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı gibi komorbid hastalarda) tatmin edici sonuçlarla uygulanabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: koroner arter baypas, atan kalp, pompasız koroner baypas, aterosklerotik kalp hastalığı

Zeki Talas, Muhip Kanko, Şadan Yavuz, Oğuz Omay, Özgür Barış, Ali Ahmet Arıkan, Uğur Postal, Tülay Çardaközü. Coronary Bypass with Beating Heart Technique; How to Do It and Our Results. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 89-98

Corresponding Author: Zeki Talas, Türkiye
Manuscript Language: English