Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The comparison of tecniques of different sedo-analgesia in the outpatient gynaecologic operations [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 5-10

The comparison of tecniques of different sedo-analgesia in the outpatient gynaecologic operations

Abdulkadir İskender1, Mesut Erbaş2, İbrahim Karagöz1
1Duzce University, Department Of Anesthesiology, Duzce, Turkey
2Bunyan Goverment Hospital,department Of Anesthesiology, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: In general short-term gynaecological operations are performed under sedo-analgesia. In our study, we aimed to compare the effects of propofol, etomidate and ketamine which are frequently used for sedoanalgesia in short-term procedures.
METHODS: 75 patients with age between 25-50 and operation risk of ASA I-II were included. Within 30 minutes before the operation, patients were premedicated with midazolam 0,04 mg/kg. Sedo-analgesia was performed with propofol 0,5 mg/kg in group P, with etomidate 0,1 mg/kg in group E and with ketamine 0,5 mg/kg in group K. Ramsay sedation scale, awakening time, time to being transferred to PACU, additional doses, total doses and side effects were recorded.
RESULTS: In group P 60% of patients had apnoe, 13,3% had hypotension, 33,3% had bradycardia, 33,3% had pain in injection area. In group E, 6,7% of patients had apnoe, 40% had vomiting, 33,3% had myoclonic movements. In group K, 6,7% of patients had myoclonic movements, 13,3% had vomiting.
CONCLUSION: Etomidate-alfentanyl combination was upper when compared with other groups in faster and simplified awakening. In addition to that, we sustaine that additional diseases of patients must be taken in the consideration to make a better drug-combination choice.

Keywords: gynaecology, sedo-analgesia

Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Abdulkadir İskender1, Mesut Erbaş2, İbrahim Karagöz1
1Düzce Üniversitesi, Anesteziyoloji Ad, Düzce
2Bunyan Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü, Düzce

AMAÇ: Kısa süreli jinekolojik işlemler genellikle sedo-analjezi ile yapılmaktadır. Bu çalışmamızda günübirlik anestezi uygulanan bu küçük cerrahi girişimlerde sedo-analjezik olarak kullanılan propofol, etomidat ve ketaminin etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladık
YÖNTEMLER: Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) I-II risk grubu, 25-50 yaş arası toplam 75 hasta çalısmaya dahil edildi. hastalara operasyondan 30 dakika önce midazolam 0.04 mg/kg im premedikasyon amacıyla uygulandı. Grup P’ deki hastalara 0,5mg/kg propofol, grup E ‘deki hastalara 0,1mg/kg etomidat, Grup K’daki hastalara 0,5mg/kg ketamin IV bolus yapıldı. Hastaların Ramsey Sedasyon Skorları, uyanma zamanı, derlenmeye alınma süreleri, ek ilaç dozları, total ilaç miktarı, oluşan yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Propofol grubundaki hastaların %60’ında apne, %13.3’ünde hipotansiyon, %33.3’ünde bradikardi, %33.3’ünde enjeksiyona bağlı kolda ağrı,Etomidat grubundaki hastaların %6.7’sinda apne, %40’ınde bulantı-kusma, %33.3’ünde myoklonik hareketler, Ketamin grubundaki hastaların %6.7 ’sinde myoklonik hareketler, %13.3’ünde bulantı-kusma görüldü.
SONUÇ: Hastaların hızlı ve rahat uyanmasını en iyi sağlayan etomidat-alfentanil grubu olmakla beraber ek hastalıkları göz önüne alınarak ilaçlar tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Jinekoloji, sedo-analjezi

Abdulkadir İskender, Mesut Erbaş, İbrahim Karagöz. The comparison of tecniques of different sedo-analgesia in the outpatient gynaecologic operations. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 5-10

Corresponding Author: Abdulkadir İskender, Türkiye
Manuscript Language: Turkish