Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Obturator Reflex Circuit Breaker: An Idea to Avoid Obturator Reflex [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 76-80 | DOI: 10.5505/ktd.2024.77535

Obturator Reflex Circuit Breaker: An Idea to Avoid Obturator Reflex

Ruslan Abdullayev1, Tunç Laçin2, Yilören Tanidir3
1Marmara University Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey.
2Marmara University Department of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey.
3Marmara University Department of Urology, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Obturator reflex is one of the most feared complications of the transurethral bladder surgery, as it can result in bladder perforation. Also known as obturator jerk, the reflex occurs as a result of the stimulation of the obturator nerve by electrocautery used during surgery. We put forward an idea that the reflex can be detected and the power to the electrocautery can be cut off to prevent the complication. In this study we aimed to use electromyography sensors in the detection of the obturator reflex.
METHODS: Two male patients who had transurethral resection of bladder tumor operation under spinal anesthesia were included in the study. During the operation, electromyography measurements were made, and the responses of deviation from baseline due to electrocauterization were also recorded. Obturator reflexes observed and electrophysiological responses in this situation were also recorded.
RESULTS: The first patient developed a visible obturator reflex 10 times within three minutes. However, none of these were reflected in the electromyography recordings due to artifacts. The second patient did not develop the obturator reflex.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Electrophysiological measurements made with electromyography in the evaluation of the obturator reflex that may occur in transurethral bladder surgery are of no value due to the intense artifacts that occur during the cauterization procedure. The use of systems to prevent electrocautery artifacts may make these measurements more useful.

Keywords: bladder perforation, complication, obturator jerk, transurethral, TURBT.

Obturator Refleksi Devre Kesicisi: Obturator Refleksini Önlemek İçin Bir Fikir

Ruslan Abdullayev1, Tunç Laçin2, Yilören Tanidir3
1Marmara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye.
2Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye.
3Marmara Üniversitesi Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Obturator refleks, mesane perforasyonu ile sonuçlanabildiği için transüretral mesane cerrahisinin en korkulan komplikasyonlarından biridir. Obturator jerk olarak da bilinen refleks, cerrahi sırasında kullanılan elektrokoter ile obturator sinirin uyarılması sonucu ortaya çıkar. Biz komplikasyonu önlemek için refleksin tespit edilebileceği ve elektrokotere giden gücün kesilebileceği fikrini ortaya attık. Bu çalışmada obturator refleksin tespitinde elektromiyografi sensörlerini kullanmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Spinal anestezi altında transüretral mesane tümörü rezeksiyonu operasyonu geçiren iki erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Operasyon sırasında elektromiyografi ölçümleri yapıldı ve elektrokoterizasyona bağlı bazalden sapma yanıtları da kaydedildi. Gözlenen obturator refleksler ve bu durumdaki elektrofizyolojik yanıtlar da kaydedildi.
BULGULAR: İlk hastada üç dakika içinde 10 kez gözle görülür obturator refleks gelişti. Ancak bunların hiçbiri artefaktlar nedeniyle elektromiyografi kayıtlarına yansımadı. İkinci hastada obturator refleks gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transüretral mesane cerrahisinde oluşabilecek obturator refleksin değerlendirilmesinde elektromiyografi ile yapılan elektrofizyolojik ölçümlerin koterizasyon işlemi sırasında oluşan yoğun artefaktlar nedeniyle değeri yoktur. Elektrokoter artefaktlarını önleyecek sistemlerin kullanılması bu ölçümleri daha kullanışlı hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler: mesane perforasyonu, komplikasyon, obturator jerk, transüretral, TURBT.

Ruslan Abdullayev, Tunç Laçin, Yilören Tanidir. Obturator Reflex Circuit Breaker: An Idea to Avoid Obturator Reflex. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 76-80

Corresponding Author: Ruslan Abdullayev, Türkiye
Manuscript Language: English