Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Perinatal Characteristics and Clinical Follow-up of Infants Born from Mothers Diagnosed with COVID-19 in Pandemic Hospitals of Kocaeli Province: 4-Months Retrospective Study Results [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 61-71 | DOI: 10.5505/ktd.2021.76301

Perinatal Characteristics and Clinical Follow-up of Infants Born from Mothers Diagnosed with COVID-19 in Pandemic Hospitals of Kocaeli Province: 4-Months Retrospective Study Results

İlkay Er1, Harun Kaçar2, Hüseyin Aktürk3
1University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Neonatology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli Darıca Farabi Training and Research Hospital, Child Health and Diseases,Kocaeli, Turkey
3University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Pediatric Infectious Diseases,Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Coronavirus-19 infection (COVID-19), has been affected pregnant women and newborns more and more every day. In our study, babies born from mothers diagnosed with COVID-19 in pandemic hospitals of Kocaeli province and their characteristics were analyzed retrospectively. It is aimed to determine prognosis of these babies in our city and to contribute to their clinical management.
METHODS: In the study, hospital data of mothers diagnosed with COVID-19 and their babies were collected and analyzed between July 1,2020 and October 31,2020. Newborns with positive respiratory tract test were identified as definite COVID-19 case.
RESULTS: During four-months, a total of 72 newborns were hospitalized. Of those, 10 with postnatal COVID-19 diagnosed and 20 whose mothers had negative COVID-19 test were excluded from study. Pregnant women mostly presented with fever±cough. High CRP, D-dimer and fibrinogen values were remarkable. 30.9% had comorbidity. 23.8% needed oxygen, and received COVID-19 specific treatment. Cesarean rate was 78.6%. All babies born term and had appropiate-birth weight. 2 Out of 42 babies were detected COVID-PCR positivity in nasopharyngeal-nasal swap (%4.8), and were presented with fever/respiratory distress postnatally. D-dimer, LDH elevations were detected in both, additionally CK, borderline AST elevations in one. They discharged in good-health after 7-10 days. Most of babies were fed with formula and followed-up in isolation. All received supportive treatment. The mother-infant survival rate was 100%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the study, it was determined that babies born from mothers diagnosed with COVID-19 in our city had good prognosis. Multi-center studies with large numbers are needed for precise data.

Keywords: COVID-19, Kocaeli, vulnerable population, newborn, pregnant

Kocaeli İli Pandemi Hastanelerinde COVID-19 Tanılı Annelerden Doğan Bebeklerin Perinatal Özellikleri ve Klinik İzlemleri: 4 Aylık Retrospektif Çalışma Sonuçları

İlkay Er1, Harun Kaçar2, Hüseyin Aktürk3
1SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan, Kocaeli
2Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kocaeli
3SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada pandemiye neden olan Coronavirüs-19 enfeksiyonu (COVID-19), gebeleri ve yenidoğan bebekleri her geçen gün daha fazla etkilemektedir. Çalışmamızda Kocaeli ili pandemi hastanelerinde COVID-19 tanılı annelerden doğan bebekler ve özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgularla bu bebeklerin ilimizdeki prognozunun belirlenmesi ve klinik yönetimine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 1.Temmuz.2020-31.Ekim.2020 tarihleri arasında COVID-19 tanılı anneler ve bebeklerine ait hastane verileri toplandı, analiz edildi. Solunum yolu testi pozitif yenidoğanlar kesin COVID-19 vakası olarak tanımlandı.
BULGULAR: Dört aylık çalışma sürecinde toplam 72 yenidoğan izlenmişti. Bu bebeklerin 10 tanesi postnatal COVID-19 tanısı aldığından, 20 tanesi de annelerinin COVID-19 testleri negatif sonuçlandığından çalışmaya alınmadı. COVID-19 tanılı gebelerin çoğunluğu ateş±öksürükle başvurmuştu. Yüksek CRP, D-dimer ve fibrinojen değerleri dikkat çekiciydi. %30.9'unun komorbiditesi mevcuttu. İzlemde %23.8'i oksijene ihtiyaç duydu ve COVID-19 spesifik tedavi aldı. Sezaryan oranı %78.6’ydı. Çalışmadaki tüm bebekler zamanında doğdular, gebelik haftasına göre normal ağırlıktaydılar. 42 bebekten 2 bebeğin (%4.8) nazofaringeal-nazal sürüntüsünde COVID-PCR pozitifliği saptandı. Doğum sonrası birinde ateş, diğerinde solunum sıkıntısı oldu. Her iki bebekte D-dimer ve LDH yüksekliği, birinde ek olarak CK ve sınırda AST yüksekliği saptandı. 7-10 gün sonra sağlıkla taburcu edildiler. Bebeklerin çoğunluğu formülayla beslendi ve izole olarak izlendi. Tümü destekleyici tedavi aldı. Anne-bebek sağkalım oranı %100’dü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sürecinde ilimizdeki COVID-19 tanılı annelerden doğan bebeklerin prognozunun iyi olduğu belirlenmiştir. Kesin veriler için çok merkezli, geniş sayıda çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Kocaeli, savunmasız popülasyon, yenidoğan, gebe

İlkay Er, Harun Kaçar, Hüseyin Aktürk. Perinatal Characteristics and Clinical Follow-up of Infants Born from Mothers Diagnosed with COVID-19 in Pandemic Hospitals of Kocaeli Province: 4-Months Retrospective Study Results. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 61-71

Corresponding Author: İlkay Er, Türkiye
Manuscript Language: Turkish