Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Can the Prognosis be Predicted by the Pretreatment Derived Neutrophil to Lymphocyte Ratio (dNLR) in Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer Receiving Enzalutamide? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 46-51 | DOI: 10.5505/ktd.2024.72681

Can the Prognosis be Predicted by the Pretreatment Derived Neutrophil to Lymphocyte Ratio (dNLR) in Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer Receiving Enzalutamide?

Yasemin Bakkal Temi1, Elif Sahin2, Umut Kefeli1, Devrim Çabuk1, Kazım Uygun1
1Department Of Internal Medicine and Medical Oncology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Internal Medicine and Medical Oncology, Kocaeli City Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: This study assessed the prognostic and predictive value of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), derived neutrophil-to-lymphocyte ratio (dNLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), systemic immune-inflammation index (SII), and complete blood count (CBC) parameters in metastatic castration-resistant prostate cancer patients treated with enzalutamide.
METHODS: A retrospective review of 82 metastatic castration-resistant prostate cancer patients at Kocaeli University Hospital (2018-2023) was conducted. Parameters included prostate-specific antigen, hemoglobin, and cell counts. Formulas: SII = Neutrophil x Platelet/Lymphocyte; PLR = Platelet/Lymphocyte; dNLR = Neutrophil / (WBC - Neutrophil). Survival was analyzed using the Kaplan-Meier method, Log-rank test, and Cox regression.
RESULTS: High dNLR was associated with increased progression risk (HR 2.39, CI 1.03-5.49; P=0.04), whereas PLR, SII, and other CBC metrics were not. The mean survival was 53.0 ± 3.8 months. Patient cohorts categorized by prior docetaxel treatment, showed no correlation between the aforementioned values and progression-free survival.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Elevated dNLR levels in patients undergoing enzalutamide therapy correlate with adverse outcomes, emphasizing the role of dNLR in treatment strategies.

Keywords: castration-resistant prostate cancer, enzalutamide, neutrophil to lymphocyte ratio

Enzalutamid Kullanan Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Türetilmiş Nötrofil Lenfosit Oranı (dNLR) ile Prognoz Öngörülebilir mi?

Yasemin Bakkal Temi1, Elif Sahin2, Umut Kefeli1, Devrim Çabuk1, Kazım Uygun1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, enzalutamid ile tedavi edilen metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri hastalarında nötrofil lenfosit oranı (NLO), derive nötrofil lenfosit oranı (dNLO), trombosit lenfosit oranı (TLO), sistemik immün-inflamasyon indeks (Sİİ ) ve hemogram parametrelerinin prognostik ve prediktif önemi incelenmiştir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde (2018-2023) metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri tanısı konmuş 82 hastanın geriye dönük verileri incelendi. Prostat spesifik antijen, hemoglobin, nötrofil, lenfosit değerleri kaydedildi. Formüller: Sİİ = Nötrofil x Trombosit/Lenfosit; TLO = Trombosit/Lenfosit; dNLO = Nötrofil / ( WBC- Nötrofil). Sağkalım, Kaplan-Meier yöntemi, Log-rank testi ve Cox regresyonu kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Yüksek dNLO, hastalık progresyonunda artış riski ile ilişkilendirildi (HR 2,39, CI 1,03-5,49; P=0,04), buna karşın TLO, Sİİ ve diğer hemogram değerleri ile progresyon arasında ilişki bulunmadı. Ortalama sağkalım 53,0 ± 3,8 ay bulundu. Enzalutamid tedavisi öncesi dosetaksel ile tedavi edilen ve edilmeyen hasta grupları incelendiğinde, NLO, dNLO, TLO, Sİİ ve hemogram parametreleri ile progresyonsuz sağkalım arasında bir korelasyon gösterilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Enzalutamid tedavisi gören hastalarda yüksek dNLO, progresyon riskinde artış ile ilişkilidir. Tedavi stratejileri belirlenirken dNLO değeri göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kastrasyona dirençli prostat kanseri, enzalutamid, nötrofil lenfosit oranı

Yasemin Bakkal Temi, Elif Sahin, Umut Kefeli, Devrim Çabuk, Kazım Uygun. Can the Prognosis be Predicted by the Pretreatment Derived Neutrophil to Lymphocyte Ratio (dNLR) in Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer Receiving Enzalutamide?. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 46-51

Corresponding Author: Yasemin Bakkal Temi, Türkiye
Manuscript Language: English