Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Advantage of Epidural Analgesia in Living Donor Hepatectomy, a Retrospective Cohort Study [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 41-45 | DOI: 10.5505/ktd.2024.66742

Advantage of Epidural Analgesia in Living Donor Hepatectomy, a Retrospective Cohort Study

Ruslan Abdullayev1, Yavuz Kelleci1, Beliz Bilgili1, Ayten Saraçoğlu2, Tumay Umuroğlu1
1Marmara University Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
2Qatar University College of Medicine Department of Anesthesiology, Doha, Qatar

INTRODUCTION: Control of postoperative pain in live liver donor patients is extremely important in terms of both patient comfort and reducing morbidity. The aim of this retrospective cohort study was to compare intravenous (IV) and epidural-based analgesia methods in live liver donor patients in terms of postoperative pain levels, analgesic, and antiemetic consumption.
METHODS: After ethics committee approval, the data of the liver transplantation donors obtained within a period of seven years in our clinic were examined. Demographic data, surgical and clinical characteristics, postoperative pain scores, analgesic and antiemetic consumption of the patients were obtained from the records and files. The patients were classified according to the use of intravenous and epidural-based analgesia methods, and their demographic and clinical characteristics, intraoperative opioid consumptions, postoperative pain scores, postoperative analgesic and antiemetic use amounts were compared. SPSS software was used to analyze the data.
RESULTS: A total of 28 patients' data were obtained, five of which were in the IV group and 23 in the epidural group. Perioperative opioid consumption was significantly higher in the IV group (P = 0.009). There was a trend for lower postoperative pain scores in the epidural group. Rescue analgesic use on the second postoperative day was significantly higher in the IV group (P <0.041).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Postoperative pain control is better with epidural analgesia in live liver donor patients. Patients with epidural analgesia have lower intraoperative opioid consumption, tend to have lower postoperative pain scores, and less rescue analgesic consumption on the second postoperative day.

Keywords: patient-controlled analgesia, PCA, intravenous, liver, postoperative pain

Canlı Donör Hepatektomide Epidural Analjezinin Avantajı, Retrospektif Kohort Çalışma

Ruslan Abdullayev1, Yavuz Kelleci1, Beliz Bilgili1, Ayten Saraçoğlu2, Tumay Umuroğlu1
1Marmara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Katar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Bölümü, Doha, Katar

GİRİŞ ve AMAÇ: Canlı karaciğer donörü hastalarında postoperatif ağrının kontrolü hem hasta konforu hem de morbiditenin azaltılması açısından son derece önemlidir. Bu retrospektif kohort çalışmamızın amacı canlı karaciğer vericisi hastalarında intravenöz (IV) ve epidural temelli analjezi yöntemlerini hastaların postoperatif ağrı düzeyleri, analjezik ve antiemetik tüketimi açısından karşılaştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra kliniğimizde yedi yıllık süre içinde alınan karaciğer transplantasyon vericisinin verileri incelenmiştir. Hastaların demografik verileri, cerrahi ve klinik özellikleri, postoperatif ağrı skorları, analjezik ve antiemetik tüketimleri kayıtlardan ve dosyalardan elde edildi. Hastalar intravenöz ve epidural temelli analjezi yöntemi kullanımına göre sınıflandırılmış olup, demografik ve klinik özellikleri, intraoperatif opioid tüketimleri, postoperatif ağrı skorları, postoperatif analjezik ve antiemetik kullanım miktarları karşılaştırıldı. Verilerin incelenmesinde SPSS yazılımı kullanıldı.
BULGULAR: Toplamda 28 hastanın verisi elde edilmiş olup, bunlardan beşi IV grupta, 23’ü ise epidural gruptaydı. Perioperatif opioid tüketimi IV grupta anlamlı olarak daha yüksekti (P = 0.009). Epidural grupta daha düşük postoperatif ağrı skorları eğilimi vardı. Postoperatif ikinci günde kurtarıcı analjezik kullanımı IV grupta anlamlı olarak daha yüksekti (P <0.041).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Canlı karaciğer vericisi hastalarında postoperatif ağrı kontrolü epidural analjezi ile daha iyi sağlanmaktadır. Epidural analjezi uygulanan hastalarda daha düşük intraoperatif opioid tüketimi, daha düşük postoperatif ağrı skorları, postoperatif ikinci günde daha az kurtarıcı analjezik tüketimi eğilimi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: hasta kontrollü analjezi, HKA, intravenöz, karaciğer, postoperatif ağrı

Ruslan Abdullayev, Yavuz Kelleci, Beliz Bilgili, Ayten Saraçoğlu, Tumay Umuroğlu. Advantage of Epidural Analgesia in Living Donor Hepatectomy, a Retrospective Cohort Study. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 41-45

Corresponding Author: Ruslan Abdullayev, Türkiye
Manuscript Language: English