Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Examination of pelvic structures of women with polycystic ovary syndrome using magnetic resonance imaging pelvimetry [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 52-55 | DOI: 10.5505/ktd.2024.66564

Examination of pelvic structures of women with polycystic ovary syndrome using magnetic resonance imaging pelvimetry

Emre Köle1, Selda Özen1, Merve Erol Deniz2, Merve Cakir Köle1, Alparslan Deniz1, Lale Aksoy3, Erdoğan Aslan1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Alaaddin Keykubat University, Antalya, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Private Practice, Antalya, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Geyve State Hospital, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Our study aimed to evaluate patients with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) using Magnetic Resonance (MR) pelvimetry to determine if there is a specific pelvic type associated with hyperandrogenemia.


METHODS: This study retrospectively analyzed data collected from pelvic MR imaging performed on 36 patients diagnosed with PCOS who attended the outpatient clinic of Alanya Education and Research Hospital between 2021 and 2022. All cases were of reproductive age, between 18 and 49 years, and were initially diagnosed with PCOS via ultrasound, had a history of hirsutism or amenorrhea, followed by subsequent MR imaging. A control group of 35 patients, matched for reproductive age without PCOS diagnosis, hirsutism, amenorrhea, or menstrual irregularities, who underwent MR imaging for any other reason were recruited
RESULTS: No significant differences were observed between the groups in terms of age, gravidity, parity, abortions, except for weight and Body Mass Index (BMI). Comparison of MR pelvimetry results between the groups, including pelvic inlet transverse diameter (cm), interspinous diameter (cm), midsagittal pelvic inlet anteroposterior diameter (cm), and midsagittal pelvic outlet anteroposterior diameter (cm), revealed no significant differences.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Unfortunatelly, the results did not provide convincing evidence to prove our hypothesis. If it were, we believe, it would provide a bridge between the animal expriments and clinical studies regarding the ethiplogy of PCOS.

Keywords: Polycystic ovary syndrome, hyperandrogenism, pelvimetry

Polikistik over sendromlu kadınların pelvis yapılarının manyetik rezonans görüntülemeyle incelenmesi

Emre Köle1, Selda Özen1, Merve Erol Deniz2, Merve Cakir Köle1, Alparslan Deniz1, Lale Aksoy3, Erdoğan Aslan1
1Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Antalya
2Özel Klinik, Antalya
3Geyve Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, hiperandrojenemi ile ilişkili belirli bir pelvik tipin olup olmadığını belirlemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) pelvimetrisi kullanarak Polikistik Over Sendromu (PKOS) hastalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 2021 ve 2022 yılları arasında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran, PKOS teşhisi konulmuş 36 hastanın pelvik MR görüntüleme verilerini retrospektif olarak analiz edildi. Tüm vakalar, 18 ila 49 yaş arası üreme çağındaydı ve başlangıçta ultrason ile PKOS teşhisi konmuş, hirsutizm veya amenore öyküsü bulunan ve sonrasında MR görüntülemeye yönlendirilen hastalardı. PKOS teşhisi, hirsutizm, amenore veya adet düzensizlikleri olmayan, üreme çağına göre eşleştirilmiş 35 hasta kontrol grubu, başka bir nedenle MR görüntülemeye giren hastalardan seçilmiştir.

BULGULAR: Yaş, gravite, parite, abort gibi kriterler açısından ağırlık ve BMI dışında gruplar arasında anlamlı farklılıklar gözlenmedi. Pelvik giriş trasvers çapı (cm), interspinoz çap (cm), ortalama sagittal pelvik giriş anteroposterior çapı (cm) ve ortalama sagittal pelvik çıkış anteroposterior çapı (cm) gibi MR pelvimetri sonuçlarının gruplar arasındaki karşılaştırması, anlamlı fark ortaya çıkarmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Maalesef çalışmamızın sonuçları hipotezimizi destekleyecek bir kanıt sağlayamadı. Eğer yeterli kanıt sağlanabilseydi, hayvan deneyleri ile klinik çalışmaları birbirine bağlayarak PCOS etiyolojisinin daha iyi anlaşılması mümkün olabilirdi.

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, hiperandrojenizm, pelvimetri

Emre Köle, Selda Özen, Merve Erol Deniz, Merve Cakir Köle, Alparslan Deniz, Lale Aksoy, Erdoğan Aslan. Examination of pelvic structures of women with polycystic ovary syndrome using magnetic resonance imaging pelvimetry. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 52-55

Corresponding Author: Emre Köle, Türkiye
Manuscript Language: English