Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Comparison of The Effects of rFSH, rFSH+rLH and HP-HMG Preparations on Assisted Reproductive Technology Outcomes in Overweight or Obese Women without Polycystic Ovary Syndrome [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 363-369 | DOI: 10.5505/ktd.2023.40221

Comparison of The Effects of rFSH, rFSH+rLH and HP-HMG Preparations on Assisted Reproductive Technology Outcomes in Overweight or Obese Women without Polycystic Ovary Syndrome

Merve Demir1, Özge Senem Yücel Çiçek1, Emre Sertel1, Leylim Yalçınkaya1, Sare Doğan1, Osman Onur Daloğlu2, Emek Doger1, Birol Vural1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Bursa, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the results of using rFSH, rFSH+rLH and HP-HMG in assisted reproductive technology (ART) applications in obese or overweight patients without polycystic ovary syndrome (PCOS).
METHODS: This retrospective cohort study was conducted with women without PCOS but with a body mass index greater than 25 who underwent ovarian stimulation with the GnRH antagonist protocol during ART. Appropriate cycles of these patients were divided into three groups as rFSH, rFSH+rLH and HP-HMG according to the type of gonadotropin used. ART outcomes were compared between these three groups.
RESULTS: Ongoing pregnancy rate and grade 1 embryo rate were statistically higher in the rFSH+rLH group (41.2% and 71.7%, respectively) than in the rFSH group (14.3% and 47.2%, respectively). There was no statistical difference between the group that received rFSH and the group that received HP-HMG, and between the group that received rFSH+rLH and the group that received HP-HMG in terms of ongoing pregnancy rate and grade 1 embryo ratio. In addition, the endometrial thickness on the day of HCG was statistically significantly higher in the rFSH+rLH group compared to the HP-HMG group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rFSH+rLH combination has a superior effect over rFSH alone on embryo quality and ongoing pregnancy in obese or overweight patients without PCOS. In addition, it is seen that the endometrium of these patients on the hCG day is thicker when rFSH+rLH is used than when HP-HMG is used.

Keywords: obesity, human menopausal gonadotropin, recombinant LH, assisted reproductive technology

Polikistik Over Sendromu Olmayan Fazla Kilolu veya Obez Kadınlarda rFSH, rFSH+rLH ve HP-HMG Preparatlarının Yardımcı Üreme Teknolojisi Sonuçları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Merve Demir1, Özge Senem Yücel Çiçek1, Emre Sertel1, Leylim Yalçınkaya1, Sare Doğan1, Osman Onur Daloğlu2, Emek Doger1, Birol Vural1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı polikistik over sendromu (PKOS) olmayan obez veya fazla kilolu hastalarda yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) uygulamalarında rFSH, rFSH+rLH ve HP-HMG kullanımının sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif kohort çalışması, YÜT sırasında GnRH antagonist protokolü ile over stimülasyonu uygulanan PKOS'suz ancak vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan kadınlarla yürütüldü. Bu hastaların uygun siklusları kullanılan gonadotropin tipine göre rFSH, rFSH+rLH ve HP-HMG olmak üzere üç gruba ayrıldı. YÜT sonuçları bu üç grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Devam eden gebelik oranı ve 1. derece embriyo oranı rFSH+rLH grubunda (sırasıyla %41.2 ve %71.7) rFSH grubuna göre (sırasıyla %14.3 ve %47.2) istatistiksel olarak daha yüksekti. rFSH alan grup ile HP-HMG alan grup arasında ve rFSH+rLH alan grup ile HP-HMG alan grup arasında devam eden gebelik oranı ve grade 1 embriyo oranı açısından istatistiksel fark yoktu. Ayrıca HCG günü endometrial kalınlık rFSH+rLH grubunda HP-HMG grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PKOS'suz obez veya fazla kilolu hastalarda rFSH+rLH kombinasyonunun embriyo kalitesi ve devam eden gebelik üzerinde tek başına rFSH'ye göre üstün etkisi vardır. Ayrıca hCG gününde bu hastaların endometriyumunun rFSH+rLH kullanıldığında HP-HMG kullanıldığı duruma göre daha kalın olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: obezite, insan menopozal gonadotropin, rekombinant LH, yardımcı üreme teknolojisi

Merve Demir, Özge Senem Yücel Çiçek, Emre Sertel, Leylim Yalçınkaya, Sare Doğan, Osman Onur Daloğlu, Emek Doger, Birol Vural. Comparison of The Effects of rFSH, rFSH+rLH and HP-HMG Preparations on Assisted Reproductive Technology Outcomes in Overweight or Obese Women without Polycystic Ovary Syndrome. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 363-369

Corresponding Author: Merve Demir, Türkiye
Manuscript Language: English