Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Assessing Disease Severity Based on Laboratory Parameters in Acute Biliary Pancreatitis: A Retrospective Cohort Study [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 15-19 | DOI: 10.5505/ktd.2024.33427

Assessing Disease Severity Based on Laboratory Parameters in Acute Biliary Pancreatitis: A Retrospective Cohort Study

Arda Şakir Yılmaz1, Bartu Badak2, Ebru Özden Yılmaz3, Fezan Mutlu4
1Yunus Emre State Hospital, Eskisehir, Turkey
2Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
3Eskisehir State Hospital, İnternal Medicine, Eskisehir, Turkey
4Department of Biostatistics, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Acute pancreatitis is a progressive disease with inflammation of the pancreas. As the severity of the disease increases, its morbidity and mortality increase, so early diagnosis and treatment are very important. Therefore, many scoring methods are used to predict the prognosis of the disease. In this study, we aimed to show the severity of the disease with some biochemical parameters based on the radiological stage.
METHODS: 104 patients who had acute biliary pancreatitis in EskisehirOsmangaziUniversityFaculty of Medicine Hospital General Surgery Clinic were retrospectively detected. Age, gender, co-morbidity, laboratory parameters, length of stay, and radiological stages of these patients were evaluated. Balthazar scoring system was used to provide disease severity and radiological staging and standardization.
RESULTS: Of 104 patients with acute biliary pancreatitis, 46 were men and 58 were women, and the average age was 60. The length of stay was 9,33 (±9,81). There were 16 patients who underwent cholecystectomy earlier. Of the 26 patients had a history of an additional disease. As the severity of the disease increased, the length of hospital stay also increased. There was a positive correlation between disease severity and amylase, ALT, and glucose levels. There was a negative correlation between calcium level and disease severity and length of stay.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the disease gets more severe, it increases morbidity and mortality, and early evaluation increases the success of the treatment. Simple laboratory examinations can guide the severity of the disease, as in our study. High amylase, ALT values and low calcium levels can determine the prognosis of disease.

Keywords: pancreatitis, Balthazar staging, inflammation

Akut Biliyer Pankreatitte Hastalık Şiddetinin Laboratuvar Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: Retrospektif Kohort Çalışması

Arda Şakir Yılmaz1, Bartu Badak2, Ebru Özden Yılmaz3, Fezan Mutlu4
1Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit, pankreas iltihabı ile seyreden ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın şiddeti arttıkça morbidite ve mortalitesi arttığı için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu nedenle hastalığın prognozunu tahmin etmek için birçok skorlama yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada radyolojik evreye dayalı olarak bazı biyokimyasal parametrelerle hastalığın şiddetini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde akut biliyer pankreatit tanısı alan 104 hasta retrospektif olarak tespit edildi. Bu hastaların yaş, cinsiyet, komorbidite, laboratuvar parametreleri, kalış süreleri ve radyolojik evreleri değerlendirildi. Hastalık şiddeti, radyolojik evreleme ve standardizasyonu sağlamak için Balthazar skorlama sistemi kullanıldı.
BULGULAR: Akut biliyer pankreatitli 104 hastanın 46'sı erkek, 58'i kadın olup, bu hastaların yaş ortalaması 60 olarak bulundu. Bu hastaların yatış süresi 9,33 (±9,81) idi. Hastalık öncesi kolesistektomi yapılan 16 hasta vardı. Ek hastalık öyküsü olan 26 hasta vardı.
Hastalığın şiddeti arttıkça hastanede kalış süresi de uzadı. Hastalık şiddeti ile amilaz, ALT ve glukoz seviyeleri arasında pozitif bir ilişki vardı. Kalsiyum düzeyi ile hastalık şiddeti ve kalış süresi arasında negatif bir ilişki vardı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalık ağırlaştıkça morbidite ve mortaliteyi artırmakta, erken değerlendirme tedavi başarısını artırmaktadır. Basit laboratuvar tetkikleri, çalışmamızda olduğu gibi hastalığın şiddetine rehberlik edebilir. Yüksek amilaz, ALT değerleri ve düşük kalsiyum seviyeleri akut pankreatitin prognozunu belirleyebilir.

Anahtar Kelimeler: pankreatit, Balthazar evrelemesi, inflamasyon

Arda Şakir Yılmaz, Bartu Badak, Ebru Özden Yılmaz, Fezan Mutlu. Assessing Disease Severity Based on Laboratory Parameters in Acute Biliary Pancreatitis: A Retrospective Cohort Study. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 15-19

Corresponding Author: Arda Şakir Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English