Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Is It Possible to Predict the Haemotogenous Metastatic Potential of Papillary Thyroid Carcinomas?: An Immunohistochemical Study with P27 [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 20-27 | DOI: 10.5505/ktd.2024.26042

Is It Possible to Predict the Haemotogenous Metastatic Potential of Papillary Thyroid Carcinomas?: An Immunohistochemical Study with P27

Büşra Özbek1, Sibel Sensu2, Zeynep Özlem Akyay3, Yeşim Saliha Gürbüz2
1Department of Pathology, University of Health Sciences Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Pathology, Istinye University, Istanbul, Turkey
3Department of Endocrinology and Metabolism, Sanliurfa Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Sanliurfa, Turkey

INTRODUCTION: Papillary thyroid carcinoma(PTC) is the most common thyroid malignancy. Since it generally has a favorable course, the current approach is to use less aggressive treatment modalities. However, patients with distant metastatic disease experience progression of disease with a higher mortality. This leads to the conclusion that it is crucial to understand which of these malignancies will metastasize to distant organs. The expression loss of the cell cycle inhibitor p27 is positively correlated with malignant behavior in many tumors. We aimed to investigate the relationship between tumor p27 expression and distant metastases in PTC.
METHODS: Our study included a total of 44 cases, 15 with distant organ metastases, 12 with lymph node metastases, and 17 without metastases, who were followed up in the endocrinology department. Immunohistochemical staining of p27 was performed for all the cases. The results were evaluated according to the percentage of positive staining.
RESULTS: While 2+ or 3+ staining was observed in 16(94.1%) of the cases without metastases, it was observed in only 5(33.3%) of those with distant organ metastasis. We found a statistically significant decrease in p27 expression in cases with distant organ metastasis(p = 0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that the evaluation of p27 expression in PTCs could be helpful in determining the biological behavior of the tumor.

Keywords: papillary thyroid carcinoma, p27, distant metastasis

Papiller Tiroid Karsinomunun Hematojen Yayılım Potansiyelini Öngörmek Mümkün mü?: P27 ile İmmünohistokimyasal Çalışma

Büşra Özbek1, Sibel Sensu2, Zeynep Özlem Akyay3, Yeşim Saliha Gürbüz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Sanliurfa Mehmet Akif Inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metobolizma Bölümü, Sanliurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Papiller tiroid karsinomu (PTC) en sık görülen tiroid malignitesidir. Genel olarak olumlu bir seyir izlediği için mevcut yaklaşım daha az agresif tedavi yöntemlerinin kullanılmasıdır. Ancak uzak metastaz gelişen olgularda hastalığın ilerlemesi ve mortalitenin daha yüksek olması söz konusudur. Buradan çıkan sonuç, bu olguların hangilerinin uzak organlara metastaz yapacağının anlaşılmasının önemli olduğunu göstermektedir. Hücre döngüsü inhibitörü p27'nin ekspresyon kaybı, birçok tümördeki malign davranışla pozitif korelasyon göstermektedir. Biz bu çalışmada PTC'de tümör p27 ekspresyonu ile uzak metastazlar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza endokrinoloji bölümünde takip edilen 15'i uzak organ metastazı, 12'si lenf nodu metastazı ve 17'si metastazı olmayan toplam 44 olgu dahil edildi. Tüm vakalara p27'nin immünohistokimyasal boyaması yapıldı. Sonuçlar pozitif boyanma yüzdesine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Metastazı olmayan olguların 16'sında (%94,1) 2+ veya 3+ pozitif boyanma görülürken, uzak organ metastazı olanların sadece 5'inde (%33,3) görüldü. Uzak organ metastazı olan olgularda p27 ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı azalma saptadık (p=0,002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PTC'lerde p27 ekspresyonunun değerlendirilmesinin tümörün biyolojik davranışının belirlenmesinde yardımcı olabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: papiller tiroid karsinomu, p27, uzak metastaz

Büşra Özbek, Sibel Sensu, Zeynep Özlem Akyay, Yeşim Saliha Gürbüz. Is It Possible to Predict the Haemotogenous Metastatic Potential of Papillary Thyroid Carcinomas?: An Immunohistochemical Study with P27. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 20-27

Corresponding Author: Büşra Özbek, Türkiye
Manuscript Language: English