Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Assessment of Thyroid Disorders in Patients with Inflammatory Bowel Diseases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 71-75 | DOI: 10.5505/ktd.2024.23255

Assessment of Thyroid Disorders in Patients with Inflammatory Bowel Diseases

Eda Demir Önal1, Zeki Islamoğlu2, Ayça Eroğlu Haktanır2, Gökhan Dindar2
1Kocaeli City Hospital, Endocrinology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli City Hospital, Gastroenterology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The question whether there is a link between thyroid disease and inflammatory bowel diseases (IBD) is still to be answered. In this study, we aimed to investigate the frequency of thyroid disease in patients with IBD.
METHODS: Thirty-five IBD (23 ulcerative colitis; 12 Crohn’s disease) patients and 48 healthy control subjects were recruited into the study. Serum free T4, free T3, thyroid stimulating hormone, anti thyroglobulin, anti thyroid peroxidase levels and thyroid USG of the patients were analyzed retrospectively and compared with a control group.
RESULTS: The mean age of IBD patients (14 women) was 40.5±12.6 years. Among the control group 20 were female and their mean age was 39.2±13.4 years (P > 0.05). In terms of the frequency of thyroid disorder (including autoimmune thyroiditis and goiter), IBD patients (42.8 %) and controls (37.5 %) were similar (P = 0.655). Except for two control cases with subclinical hypothyroidism and goiter, no thyroid function abnormality was determined in patient and control groups. No significant differences were found between the patients and controls with respect to thyroid hormone profiles, the frequency of thyroid antibody positivity and thyroid volume measurements (P > 0.05). 14.2 % of IBD patients and 16.7 % of controls had autoimmune thyroiditis (P=1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thyroid disorders are not more prevalent in patients with IBD. Regarding thyroid disorders in IBD patients, there does not seem to be a need for additional examinations and screenings other than the standard approach.

Keywords: autoimmune thyroiditis, crohn’s disease, goiter, inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis

İnflamatuar Bağırsak Hastalarında Tiroid Bozukluklarının Değerlendirilmesi

Eda Demir Önal1, Zeki Islamoğlu2, Ayça Eroğlu Haktanır2, Gökhan Dindar2
1Kocaeli Şehir Hastanesi, Endokrinoloji, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) arasında bir ilişki olup olmadığına dair soru henüz cevaplanmamıştır. Bu çalışmada, İBH sı olan bireylerde tiroid hastalığının sıklığını araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz beş İBH (23 ülseratif kolit; 12 Crohn hastası) hastası ve 48 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastaların serum serbest T4, serbest T3, tiroid stimulan hormon, anti tiroglobulin, anti tiroid peroksidaz seviyeleri ve tiroid USG leri geriye dönük analiz edildi ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: İBH hastalarının ortalama yaşı (14 kadın) 40.5±12.6 yıldı. Kontrol grubunda 20 kadın vardı ve ortalama yaşları 39,2±13.4 yıldı (P > 0.05). Tiroid hastalığı açısından (otoimmün tiroidit ve guatr dahil olmak üzere), İBH hastaları (% 42.8) ve kontroller (% 37.5) benzerdi (P = 0.655). Subklinik hipotiroidi ve guatrı olan iki kontrol vakası dışında hasta ve kontrol grubunda tiroid fonksiyon anormalliği saptanmadı. Tiroid hormon profilleri, tiroid otoantikor pozitiflik sıklıkları ve tiroid volüm ölçümleri açısından hastalar ve kontroller arasında anlamlı fark saptanmadı (P > 0.05). İBH hastalarının % 14.2’si ve kontrollerin % 16.7’sinde otoimmün tiroidit vardı (P=1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tiroid bozuklukları İBH hastalarında daha yüksek prevalans göstermemektedir. İBH hastalarında tiroid bozukluklarına dair standard yaklaşımın ötesinde ek tetkik ve taramaya ihtiyaç görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: otoimmün tiroidit, crohn hastalığı, guatr, inflamatuar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit

Eda Demir Önal, Zeki Islamoğlu, Ayça Eroğlu Haktanır, Gökhan Dindar. Assessment of Thyroid Disorders in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 71-75

Corresponding Author: Eda Demir Önal, Türkiye
Manuscript Language: English