Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Comparative Diagnostic Value of Procalcitonin, C-Reactive Protein, and Lactate Measurements in Cerebrospinal Fluid for the Diagnosis of Central Nervous System Infections [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 56-64 | DOI: 10.5505/ktd.2024.22804

Comparative Diagnostic Value of Procalcitonin, C-Reactive Protein, and Lactate Measurements in Cerebrospinal Fluid for the Diagnosis of Central Nervous System Infections

Ilkay Akbulut1, şükran köse2, ilker Ödemiş1, Başak Göl Serin3
1Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Health Sciences University Tepecik Research And Training Hospital, Izmir, Türkiye
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Dokuz Eylül University, Izmir, Türkiye
3Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Balıkesir Atatürk Training And Research Hospital, Balıkesir, Türkiye

INTRODUCTION: To evaluate the diagnostic value of procalcitonin, C-reactive protein (CRP), and lactate measurements in cerebrospinal fluid (CSF) for the identification of meningitis and the differential diagnosis of bacterial and viral meningitis.


METHODS: Patients who underwent CSF sampling between January 2015 and September 2018 at our hospital in Izmir were included in this study. This prospective study included two patient groups: those with meningitis and controls, and patients with meningitis were further subdivided into viral and bacteriological etiology subgroups. Biochemistry, cell count, Gram staining, molecular viral panel, bacterial cultures, CRP, and procalcitonin were examined in the CSF. P-value of <0.05 was considered statistically significant.

RESULTS: In this study, 96 patients (47 cases and 49 controls) were included. Meningitis of viral and bacterial etiology was diagnosed in 12 (25.6%) and 35 (74.4%) patients, respectively. High CSF procalcitonin levels were highly discriminatory between controls and all meningitis patients, as well as between meningitis subgroups, with high sensitivity and specificity for the cut-off values. CSF CRP and lactate were also able to provide cut-off values for the differential diagnosis of meningitis subgroups. However, their sensitivity and specificity were not as high as those of procalcitonin.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Procalcitonin and CRP measured in CSF may represent valuable biomarkers, particularly for diagnosing bacterial meningitis, although these biomarkers should be used in conjunction with other parameters for differential diagnosis.

Keywords: cerebrospinal fluid, biomarkers, C-reactive protein, lactate, procalcitonin, meningitis

Beyin Omurilik Sıvısında Prokalsitonin, C-Reaktif Protein ve Laktat Biyobelirteçlerinin Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Tanısındaki Karşılaştırılmalı Yeri

Ilkay Akbulut1, şükran köse2, ilker Ödemiş1, Başak Göl Serin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Izmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
3Balıkesir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada menenjit tanısında ve bakteriyel/viral menenjit ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı (BOS) prokalsitonini, C-reaktif proteini (CRP) ve laktat seviyesinin tanısal değerinin araştırılması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2015 Ocak – 2018 Eylül tarihleri arasında BOS örneği alınan hastalar dahil edilmiştir. Çalışma prospektif planlanmış olup hastalar önce menenjit ve kontrol grubu olarak iki gruba, menenjit hastaları da viral ve bakteriyel olarak iki alt gruba ayrıldı. BOS biyokimya değerleri, hücre sayımı, gram boyaması, viral moleküler panel ve bakteriyel kültürü, BOS CRP ve BOS prokalsitonin bakıldı ve p değeri <0,05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya 47’si hasta 49’u kontrol grubu olmak üzere toplam 96 kişi dahil edildi. Hasta grubunun 12’si (25.6%) viral menenjit, 35’i (74.4%) bakteriyel menenjitti. BOS prokalsitonin değerinin yüksekliğinin hem kontrol ile menenjit grubu arasında hem de menenjit grubunun alt grup ayırıcı tanısında anlamlı farklılıkta olduğu, yüksek duyarlılık ve özgüllükte eşik değeri saptadık. Ayrıca BOS CRP ve laktat değerleri için menenjit alt grup ayırıcı tanısında kesim değeri oluşturulabileceği fakat prokalsitonin kadar yüksek duyarlılık ve özgüllükte olmadığı sonucuna ulaşıldı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Beyin omurilik sıvısındaki prokalsitonin ve CRP’nin özellikle bakteriyel menenjit tanısında yararlı bir belirteç olabileceğini saptandı, ancak ayırıcı tanıda biyobelirteçlerin diğer parametrelerle birlikte kullanılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: beyin omurilik sıvısı, biyobelirteç, c-reaktif protein, laktat, prokalsitonin, menenjit

Ilkay Akbulut, şükran köse, ilker Ödemiş, Başak Göl Serin. Comparative Diagnostic Value of Procalcitonin, C-Reactive Protein, and Lactate Measurements in Cerebrospinal Fluid for the Diagnosis of Central Nervous System Infections. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 56-64

Corresponding Author: Ilkay Akbulut, Türkiye
Manuscript Language: English