Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Mucormicosis After Methylprednisolone and Tosilizumab Therapy for Covid-19: A Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 85-88 | DOI: 10.5505/ktd.2024.21548

Mucormicosis After Methylprednisolone and Tosilizumab Therapy for Covid-19: A Case Report

Esra Aybal1, Havva Kubat2, Özgür Külahcı3
1Department of Intensive Care Unit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana, Turkey.
2Department of pharmacology, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana, Turkey.
3Department of pathology, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana, Turkey.

In coronavirus disease-2019 (COVID-19) caused by SARS-CoV-2, factors such as disruption of cellular immunity, neutropenia, pharmacological immunosuppression with glucocorticoid and anticytokine drugs used in the treatment may trigger the proliferation of opportunistic fungal infections such as mucormycosis. In this study, a 69-year-old female patient with type II diabetes mellitus, who was treated with methylprednisolone and tocilizumab due to severe COVID-19, and subsequently developed mucormycosis, is presented. On the 21st day of COVID-19 polymerase chain reaction (PCR) positivity, unilateral swelling was noticed on the face of the patient. A biopsy was taken from the necrotic area detected in the palatal durum, and fungal hyphae were observed in the histopathological examination. Rhizopus orizae was grown in tissue culture. In addition to intravenous (iv.) liposomal amphotericin B treatment, surgical debridement of the lesion was performed, and the patient died on the 48th day. With this case report, it is aimed to draw attention to the fact that opportunistic infections may develop after severe COVID-19 treatment, and that mucormycosis progresses rapidly despite antifungal drug and debridement treatments.

Keywords: mucormycosis, glucocorticoid, tocilizumab, COVID-19

COVID-19 Tedavisinde Metilprednizolon ve Tosilizumab Tedavisi Sonrası Gelişen Mukormikoz: Bir Olgu Sunumu

Esra Aybal1, Havva Kubat2, Özgür Külahcı3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Adana, Türkiye.
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Bölümü, Adana, Türkiye.
3Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye.

SARS-CoV-2’nin neden olduğu koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19)'da hücresel immünitenin bozulması, nötropeni gibi faktörler, tedavide kullanılan glukokortikoid, antisitokin ilaçlarla farmakolojik immünsupresyon mukormikoz gibi fırsatçı mantar enfeksiyonlarının çoğalmasını tetikleyebilir. Bu çalışmada 69 yaşında, tip II diyabetes mellitusu olan, kadın, şiddetli COVID-19 nedeniyle metilprednizolon ve tosilizumab tedavisi uygulanan, sonrasında mukormikoz gelişen olgu sunulmuştur. COVID-19 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) pozitifliğinin 21. gününde, hastanın yüzünde tek taraflı şişlik farkedilmiştir. Palatum durumda tespit edilen nekroze alandan biyopsi alınmış, histopatolojik incelemesinde mantar hifleri izlenmiştir. Doku kültüründe Rhizopus orizae üremiştir. İntravenöz (iv.) lipozomal amfoterisin B tedavisine ek olarak lezyona cerrahi debridman yapılmış, 48. günde hasta ölmüştür. Bu olgu sunumu ile şiddetli COVID-19 tedavisi sonrası fırsatçı enfeksiyonların gelişebileceğine, mukormikozun antifungal ilaç ve debridman tedavilerine rağmen hızla ilerlediğine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: mukormikoz, glukokortikoid, tosilizumab, COVID-19.

Esra Aybal, Havva Kubat, Özgür Külahcı. Mucormicosis After Methylprednisolone and Tosilizumab Therapy for Covid-19: A Case Report. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 85-88

Corresponding Author: Esra Aybal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish