Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Retrospective Analysis of Breast Surgery Outcomes ın Males [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 21-24

Retrospective Analysis of Breast Surgery Outcomes ın Males

Mehmet Fatih Ekici1, Zülfü Bayhan2, Sezgin Zeren2, Çağrı Tiryaki3, Cengiz Koçak4
1Evliya Celebi Education and Research Hospital,General Surgery Clinic, Kutahya,Turkey
2Dumlupınar University Medical School,Department of General Surgery,Kutahya,Turkey
3Derince Education and Research Hospital,General Surgery Clinic,Kocaeli,Turkey
4Dumlupınar University Medical School,Department of Pathology,Kutahya,Turkey

INTRODUCTION: We aimed to present patients who underwent surgery for male breast disease in our clinic.
METHODS: 28 male patients who underwent breast surgery between December 2011 and January 2015 were retrospectively evaluated. Patient age, surgical procedure, pathology, laterality, imaging techniques were evaluated.
RESULTS: The most frequently performed surgery was subcutaneous mastectomy for gynecomastia. Seven cases had bilateral gynecomastia. 3 patients had breast cancer were diagnosed with invasive ductal carcinoma pathological evaluation. Ultrasonography was used in all patients. Mammography never been applied to a patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Male breast cancer, compared to women, it is more rare. First admission to doctor are usually detected in advanced stage disease. Gynecomastia and male breast mass should be made between the differential diagnosis of cancer.

Keywords: male gender, breast cancer, gynecomastia

Erkek Meme Cerrahisi Sonuçlarımız Retrospektif Analizi

Mehmet Fatih Ekici1, Zülfü Bayhan2, Sezgin Zeren2, Çağrı Tiryaki3, Cengiz Koçak4
1Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
3Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde erkek meme hastalığı nedeniyle opere edilen olgularımızın sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi ve sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011 ile Aralık 2015 tarihleri arasında meme cerrahisi uygulanan 28 erkek hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta yaşı, yapılan cerrahi yöntem, patoloji sonucu, lateralite, görüntüleme teknikleri değerlendirildi.
BULGULAR: En sık yapılan cerrahi, jinekomasti amaçlı subkutan mastektomi idi. Yedi vakada bilateral jinekomasti mevcuttu. 3 hastada meme kanseri mevcuttu, patolojik değerlendirmede invazif duktal karsinom tanısı aldılar. Tüm hastalarda ultrasonografi kullanılmıştı. Mamografi hiç bir hastada uygulanmadı..
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkek meme kanseri, kadın meme kanserine göre, daha nadirdir. Doktora başvuru anında genellikle ileri evre hastalık saptanmaktadır. Erkek meme kitlelerinde jinekomasti ve kanser arasında ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: erkek cinsiyet, meme kanseri, jinekomasti

Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Cengiz Koçak. Retrospective Analysis of Breast Surgery Outcomes ın Males. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 21-24

Corresponding Author: Çağrı Tiryaki, Türkiye
Manuscript Language: Turkish