Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Is Rectosigmoidoscopy Sufficient in the Evaluation of Childhood Colorectal Polyps? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 35-40 | DOI: 10.5505/ktd.2024.12316

Is Rectosigmoidoscopy Sufficient in the Evaluation of Childhood Colorectal Polyps?

Sevinç Garip
Health Sciences University Adana City Training and Research Hospital Department of Child Health and Diseases, Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Clinic, adana, Turkey.

INTRODUCTION: Gastrointestinal(GI) polyps are mucosal or submucosal lesions protruding into the lumen.They can be neoplastic or non-neoplastic and often present with painless rectal bleeding. This study emphasizes the necessity of complete colonoscopy in pediatric patients with suspected colorectal polyps.
METHODS: This retrospective study, approved by the ethics committee,included pediatric patients (6 months – 18 years) who underwent colonoscopy between January 2019 and February 2021 and were identified with polyps.Patient data were analyzed.
RESULTS: Four hundred patients underwent colonoscopy,and 58 polyps were detected.28 of the patients were male and 11 were female;the average age was 6.8years. The most common complaint was rectal bleeding with 51.2%.All patients underwent colonoscopy by the same pediatric gastroenterologist.In our study, multiple polyps were detected in 28.2%, pedunculated polyps in 46.1%,and proximal rectosigmoid colon polyps in 15.3%.All neoplastic adenomatous polyps were located proximal to the rectosigmoid region and 75% were multiple polyps.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Of the 400 patients who underwent colonoscopy,58 polyps were detected(28 males, 11females; mean age 6.8 years).Rectal bleeding was the most common presenting complaint(51.2%).All colonoscopies were performed by the same pediatric gastroenterologist.Multiple polyps were found in 28.2% of cases, pedunculated polyps in 46.1%,and proximal rectosigmoid colon polyps in15.3%.All neoplastic (adenomatous) polyps were located proximal to the rectosigmoid region, with75% presenting as multiple polyps.
While less common in children, right-sided colorectal polyps can occur and are closely associated with neoplasia. Therefore, in pediatric patients with suspected colorectal polyps,complete colonoscopy by an experienced pediatric gastroenterologist is essential.This increases polyp detection rates and prevents overlooking potentially neoplastic polyps in this age group.

Keywords: child, gastroenterology, colonoscopy, colorectal polyp

Çocukluk Çağı Kolorektal Poliplerini Değerlendirmede Rektosigmoidoskopi Yeterli Midir?

Sevinç Garip
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kliniği, Adana, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Gastrointestinal sistem polipleri; mukoza ve submukozadan köken alarak lümene doğru çıkıntı yapan, neoplastik ve non neoplastik olabilen, en sık ağrısız rektal kanama ile ortaya çıkan bir lezyondur. Çocukluk çağı polipleri çoğunlukla iyi huyludur ancak malignite gelişimine yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Çalışmamızda pediatrik yaşta kolorektal polip şüphesi olan hastalarda tam kolonoskopi yapılma gerekliliğinin vurgulanmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 6 ay-18 yaş aralığında olan Ocak 2019 ile Şubat 2021 tarihleri arasında kolonoskopi yapılarak polip saptanan çocuk hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta verileri etik kurul onayı alındıktan sonra geriye dönük olarak analiz edildi.
BULGULAR: Dört yüz hastaya kolonoskopi yapıldı, 58 polip tespit edildi. Hastaların 28'i erkek, 11'i kadındı; ortalama yaş 6,8 idi. En sık görülen şikayet %51.2 ile rektal kanamaydı. Tüm hastalara aynı pediatrik gastroenterolog tarafından kolonoskopi yapıldı. Çalışmamızda %28.2 oranında çoklu polip, %46.1 oranında pedinküllü ve %15.3 oranında proksimal rektosigmoid kolon polipleri tespit edildi. Neoplastik adenomatöz poliplerin tamamı rektosigmoid bölgenin prkoksimaline yerleşmişti ve %75'i çoklu polipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolorektal polipler çocuklarda sağ kolonda yerleşimli polipler nadir de olsa görülebilir, neoplazi ile yakından ilişkili olduğu bilinmelidir. Bu nedenle kolorektal polip düşünülen çocuk hastalarda deneyimli pediatrik gastroenterolog tarafından tam kolonoskopi yapılmalıdır. Böylece polip tespit oranını artıracak ve pediatrik yaşta neoplastik poliplerin gözden kaçmasını önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, gastroenteroloji, kolonoskopi, kolorektal polip

Sevinç Garip. Is Rectosigmoidoscopy Sufficient in the Evaluation of Childhood Colorectal Polyps?. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 35-40

Corresponding Author: Sevinç Garip, Türkiye
Manuscript Language: English