Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Sleep Quality and Nocturia in Renal Transplant Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 6-14 | DOI: 10.5505/ktd.2024.02328

Sleep Quality and Nocturia in Renal Transplant Patients

Bülent Kaya1, Saime Paydas1, Mehmet Gökhan Gök2, Burak Mete3, Tolga Kuzu1, Mustafa Balal1
1Cukurova University Faculty Of Medicine, Department Of Nephrology, Adana, Turkey
2Cukurova University Faculty Of Medicine, Department Of İnternal Medicine, Adana, Turkey
3Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Sleep disorders are common in chronic kidney patients. However, knowledge about sleep quality in kidney transplant recipients (KTrs) is limited. Lower urinary tract dysfunction can also be caused by sleep disorders after renal transplantation. We evaluated the relationship between nocturia, quality of life, and sleep quality in KTrs.
METHODS: In our study, 99 KTrs >18 years were included. KTrs had a post-transplant period >6 months and serum creatinine <2 mg/dl. Simultaneously biochemical measurements on blood samples and 24-hour urine samples and Pittsburg Sleep Quality Index and SF-36 short-form health questionnaires were performed. The International Prostate Symptom Score (IPSS) was applied to 71 male patients.
RESULTS: The mean age and duration of transplantation 99 KTrs were 40.36 ± 10.3 years and 85.5 ± 59.7 months, respectively. The mean of pretransplant and posttransplant sleep duration was 7.72 ± 1.77 and 7.55 ± 1.37 hours, respectively. Nocturia was present in 85.9% of the KTrs. In patients with nocturia, IPSS was higher, and serum potassium and urinary density were lower. There was no relationship between nocturia and sleep quality. KTrs with poor sleep quality had lower SF-36 score, posttransplant duration <5 years, and higher blood urea nitrogenous.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our KTrs, the frequencies of sleep disorders and nocturia were high. Quality of life and sleep quality were better in patients with a transplant period of more than five years. In conclusion, sleep quality was independent of nocturia and related to quality of life.

Keywords: nocturia, sleep quality, life quality, kidney transplantation

Böbrek Nakli Hastalarında Uyku Kalitesi ve Nokturi

Bülent Kaya1, Saime Paydas1, Mehmet Gökhan Gök2, Burak Mete3, Tolga Kuzu1, Mustafa Balal1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek hastalarında uyku bozuklukları yaygındır. Bununla birlikte, böbrek nakli alıcılarında uyku kalitesi hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Alt üriner sistem disfonksiyonu, böbrek nakli sonrası uyku bozukluklarına neden olabilir. Çalışmamızda böbrek nakli alıcılarında nokturi, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 18 yaş üstü 99 böbrek nakli alıcısı dahil edilmiştir. Hastaların nakil süresi > 6 ay ve serum kreatininin değeri <2 mg/dl idi. Kan örnekleri ve 24 saatlik idrar örnekleri ile birlikte eş zamanlı olarak biyokimyasal ölçümler, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ve SF-36 kısa form sağlık anketleri yapıldı. 71 erkek hastaya Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) uygulandı.

BULGULAR: Doksan dokuz böbrek nakli hastasının ortalama yaşı 40.36 ± 10.3 yıl ve nakil süresi 85.5 ± 59.7 ay idi. Nakil öncesi ve nakil sonrası uyku sürelerinin ortalaması sırasıyla 7.72 ± 1.77 ve 7.55 ± 1.37 saat idi. Böbrek nakill hastaların % 85.9'unda nokturi saptandı. Nokturili hastalarda IPSS daha yüksek, serum potasyum ve idrar dansitesi daha düşüktü. Nokturi ile uyku kalitesi arasında ilişki saptanmadı. Uyku kalitesi kötü olan böbrek nakli alıcıları daha düşük SF-36 skoruna, daha yüksek kan üre nitrojenine sahipti ve nakil sonrası geçen süre daha kısa (< 5 yıl) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek nakli alıcılarımızda uyku bozuklukları ve nokturi sıklığı yüksekti. Nakil süresi 5 yıldan fazla olan hastalarda yaşam kalitesi ve uyku kalitesi daha iyiydi. Sonuç olarak uyku kalitesi nokturiden bağımsızdı ve yaşam kalitesi ile ilgiliydi.

Anahtar Kelimeler: nokturi, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, böbrek nakli

Bülent Kaya, Saime Paydas, Mehmet Gökhan Gök, Burak Mete, Tolga Kuzu, Mustafa Balal. Sleep Quality and Nocturia in Renal Transplant Patients. Kocaeli Med J. 2024; 13(1): 6-14

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English