ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 1-6

Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Aysun Şengül1, Erkan Şengül2, Serap Argun Barış3, Nüket Hayırlıoğlu4
1Kocaeli Darıca Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
4Kocaeli Darıca Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli

AMAÇ: Asinetobakter baumannii, yatan hastalarda ciddi enfeksiyonlara ve ölümlere yol açabilen fırsatçı bir patojendir. A.baumannii’ye bağlı ventilatör ile ilişkili pnömonilerde (VİP) mortalite oranının arttığı bilinmektedir. Çalışmamızda A.baumannii’ye bağlı VİP’lerde mortaliteyi ve mortalitenin ilişkili olduğu durumları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen, VİP tanısı konulan ve trakeal aspirat kültüründe dirençli A. baummanii üreyen 54 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, etken izolasyonu sonrasında 30 gün içinde mortalite varlığı bakımından iki gruba ayrıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, ek hastalık, APACHE II skoru, etken izolasyonu öncesi yatış süresi, santral kateter varlığı, beslenme şekli (parenteral-enteral), cerrahi operasyon geçirip geçirmedikleri, etken izolasyonu sırasındaki lökosit, hemoglobin, trombosit, ortalama trombosit volümü, C-reaktif protein düzeyleri, bakteri direnç durumu bakımından değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 38’inde (%70) mortalite gelişmiş iken, 16 (%30) hastada mortalitenin gelişmediği görüldü. Mortalite, kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldü (20/13, 18/3, P=0.04). Böbrek yetmezliği, mortalite gelişen grupta 13 hastada, mortalite gelişmeyen grupta 1 hastada bulundu (P=0.01). APACHE II skoru mortalite gelişen grupta 21.14± 4.26 iken, mortalite gelişmeyen grupta 14.20±4.89 idi (P< 0.01). Trombosit sayısı mortalite gelişen hastalarda anlamlı olarak daha düşük saptandı (P=0.02).
SONUÇ: A.baumannii’ye bağlı VİP’lerde erkek cinsiyet, yüksek APACHE II skoru, böbrek yetmezliği ve düşük trombosit sayısı mortalite ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: A.baumannii, APACHE II, mortalite, pnömoni

Assesment Of The Factors Associated With Mortality In Ventilator Associated Pneumonia Of Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii

Aysun Şengül1, Erkan Şengül2, Serap Argun Barış3, Nüket Hayırlıoğlu4
1Kocaeli Darıca State Hospital, Department Of Chest Disease, Kocaeli
2Kocaeli Derince Education And Training Hospital, Department Of Internal Medicine, Kocaeli
3Kocaeli University Medical Faculty, Department Of Chest Disease, Kocaeli
4Kocaeli Darıca State Hospital, Department Of Microbiology, Kocaeli

OBJECTIVE: Acinetobacter baumannii is an opportunistic patogen leading to serious infections and deaths. Ventilator associated pneumonia (VAP) of A. baumannii have increased the risk of mortality. We aimed to assess the mortality in VAP of A. baumannii and factors affecting mortality.
METHODS: The records of 54 patients followed due to A.baumannii associated VAP were assessed retrospectively. The patients were divided two groups according to whether ocurring mortality within 30 days after isolation of bacteria. The groups were compared according to following factors: age, gender, comorbidity, APACHE-II score, day of hospitalization, central venous catheter, nutrition (parenteral-enteral), surgery, leucocyte count, thrombocyte count, mean platelet volume, C-reactive protein and drug resistance.
RESULTS: Mortality was developed in thirthy-eight patients (%70). Mortality rate was higher in males than in females (P=0.04). Renal failure was present in thirteen patients in the died group and one in the survived group (P=0.01). APACHE II scores was 21.14±4.26 in the died group and 14.20±4.89 in the survived group (P< 0.01). The count of platelet was less in the died group than in the survived group.
CONCLUSION: Male gender, high APACHE II score, renal failure and low platelet count was related to mortality in patients with VAP of A.baumannii.

Keywords: A.baumannii, APACHE II, mortality, pneumonia

Aysun Şengül, Erkan Şengül, Serap Argun Barış, Nüket Hayırlıoğlu. Assesment Of The Factors Associated With Mortality In Ventilator Associated Pneumonia Of Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Erkan Şengül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale