Volume : 2 Suppl : 1 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gastrointestinal Bezoars [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 53-55

Gastrointestinal Bezoars

Bülent Kaya1, Mehmet Yaşar2
1Fatih Sultan Mehmet Traınıng And Research Hospıtal Department Of General Surgery
2Duzce University Department Of General Surgery

Bezoars are foreign materials that are formed by mainly accumulation of undigested foods,

medications or hair. They are most commonly seen in stomach. They are usually found in

children and young women. There are four types of bezoars including phytobezoar,

trichobezoar, lactobezoar and pharmacobezoar. Pain, early satiety, abdominal

bloating are main symptoms and complications like hemorrhage, intestinal obstruction and

perforation may occur. The treatment alternatives are medical agents, endoscopic

interventions and laparoscopic and conventional surgery.

Keywords: Bezoar, Treatment modalities

Gastrointestinal Bezoarlar

Bülent Kaya1, Mehmet Yaşar2
1Fatih Sultan Mehmet E.a.h Genel Cerrahi Kliniği
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.b.d

Bezoarlar sindirilmemiş besinler, ilaçlar, saç gibi maddelerin alınması sonucu oluşan yabancı

maddelerdir. Gastrointestinal sistemde en sık midede görülürler. Bezoarların büyük bir kısmı

çocuklarda ve genç bayanlarda tespit edilir. Bu hastalarda psikiyatrik bozukluklar görülebilir.

Temel olarak 4 farklı bezoar tipi tanımlanmıştır. Bunlar; Fitobezoar, trikobezoar,

farmakobezoar ve laktobezoar olarak adlandırılmıştır. Ağrı, erken doygunluk hissi,

karında şişkinlik gibi şikayetler esas semptomlardır ve kanama, intestinal obstrüksiyon,

perforasyon gibi komplikasyonlara neden olabilirler. Tedavi seçenekleri; medikal ajanlar,

endoskopik girişimler, laparoskopik ve konvansiyonel cerrahidir.

Anahtar Kelimeler: Bezoar, tedavi yaklaşımları

Bülent Kaya, Mehmet Yaşar. Gastrointestinal Bezoars. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 53-55

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English