ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Glokomu Olan Olgularda Trabekülektomi ve Fakotrabekülektomi Sonrası Maküler Kalınlık Değerlerinin Kıyaslanması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 37-42

Glokomu Olan Olgularda Trabekülektomi ve Fakotrabekülektomi Sonrası Maküler Kalınlık Değerlerinin Kıyaslanması

Dilara Pirhan1, Nurşen Yüksel1, Ruken Çinik2, Berna Özkan1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Abd, Kocaeli, Türkiye
2Gölcük Aile Tıp Merkezi, Göz Hastalıkları Bölümü, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Trabekülektomi ve fakotrabekülektomi cerrahisinin merkezi maküler kalınlık (MMK) üzerine etkilerinin karşılaştırılması
YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer açık açılı glokom (PAAG ) tanılı trabekülektomi cerrahisi planlanan fakik 22 hastanın 22 gözü, PAAG tanılı ve eş zamanlı kataraktı olan fakotrabekülektomi planlanan 20 hastanın 20 gözü ve kontrol grubu olarak da sadece kataraktı olan ve fakoemülsifikasyon cerrahisi planlanan 25 hastanın 25 gözü çalışma kapsamına alındı. MMK ölçümleri cerrahi öncesi, cerrahi sonrası 1. hafta, 1. ay ve 3. ayda optik koherens tomografi (OKT) kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Postoperatif 1. hafta fakoemülsifikasyon ve fakotrabekülektomi cerrahisi geçiren grupta MMK değerlerinde artış olduğu gözlemlenirken trabekülektomi cerrahisi geçiren grupta gözlemlenmedi. Fakotrabekülektomi ile trabekülektomi geçiren gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.03). 1. ayda her üç grupta da MMK değerinde artış görülürken, trabekülektomi ile fakotrabekülektomi uygulanan gruplar arasında ortalama MMK değişimi açısından yine istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0.01). 3. ayda ise ortalama MMK değerinin her üç grupta da preoperatif düzeylere yaklaştığı ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fakotrabekülektomi grubunda postoperatif 1. hafta ve 1. ayda ortalama MMK değerlerindeki artış trabekülektomi grubuyla kıyaslandığında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmesi fakotrabekülektomi cerrahisi esnasında manipülasyonun fazla olmasına ve cerrahi süresinin uzun olmasına bağlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Glokom, Fakoemülsifikasyon, Fakotrabekülektomi, Trabekülektomi, Maküler Kalınlık

Comparison of the Effect of Trabeculectomy and Phacotrabeculectomy on Macular Thickness in Primary Open-Angle Glaucoma

Dilara Pirhan1, Nurşen Yüksel1, Ruken Çinik2, Berna Özkan1
1Kocaeli University Medical Faculty Ophthalmology Department, Kocaeli, Turkey
2Gölcük Aile Medical Centre, Ophthalmology Department, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The comparison of the effects of trabeculectomy and phaco-trabeculectomy on central macular thickness (CMT)
METHODS: 22 eyes of 22 patients with primary open angle glaucoma (POAG) which had undergone trabeculectomy surgery, 20 eyes of 20 patients who had been diagnosed POAG with concurrent cataract which had undergone phacotrabeculectomy surgery and 25 eyes of 25 patients with only cataract serving as controls were included. CMT measurements was performed before surgery, at postoperative 1 week, 1 month and 3 months after surgery by using optic coherens tomography (OCT).
RESULTS: Increase in CMT of phacoemulsification and phacotrabeculectomy groups was observed at postoperative 1 week while that of was not observed in trabeculectomy surgery. The difference between trabeculectomy and phacotrabeculectomy group was statistically significant (p=0.03). Postoperative CMT were increased in all groups in the first month, however mean CMT change was statistically significant between trabeculectomy and phacotrabeculectomy group (p=0.01). By 3. month the mean CMT levels were close to the preoperative value in all three groups and the difference between the groups was not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When increase in CMT in phacotrabeculectomy group at postoperative first week and first month compared to that of trabeculectomy group, finding out statistically difference may be related to is more manipulation during surgery and longer duration.

Keywords: Glaucoma, Phacoemulsification, Phacotrabeculectomy, Trabeculectomy, Macular Thickness

Dilara Pirhan, Nurşen Yüksel, Ruken Çinik, Berna Özkan. Comparison of the Effect of Trabeculectomy and Phacotrabeculectomy on Macular Thickness in Primary Open-Angle Glaucoma. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 37-42

Sorumlu Yazar: Dilara Pirhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale