ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
COVİD-19 Tanısı ile Yatırılan Hastalarda Hidroksiklorokin ve/veya Azitromisin Tedavisinin T tepe-T bitiş Süresi Üzerine Olan Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 12-21 | DOI: 10.5505/ktd.2021.67984

COVİD-19 Tanısı ile Yatırılan Hastalarda Hidroksiklorokin ve/veya Azitromisin Tedavisinin T tepe-T bitiş Süresi Üzerine Olan Etkisi

Ferhat Işık1, Ümit İnci1, Abdurrahman Akyüz1, Burhan Aslan1, Murat Çap1, İlyas Kaya1, Mehmet Şahin Adıyaman1, Önder Bilge1, Rojhat Altindag1, Derya Deniz Altıntaş2, Bernas Altıntaş1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı COVİD-19 hastalarında hidroksiklorokin (HQC) ve azitromisin (AZR) tedavisinin, sadece hidroksiklorokin (HCQ) alan hastalara göre T tepe-T bitiş (TpTe) süresi üzerine etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 6 Nisan-30 Nisan 2020 tarihleri arasında COVİD-19 tanısı ile yatırılan ardışık 205 hasta alındı. Hastalar, yalnız HQC verilen ve HQC+AZR kombinasyonu verilenler diye iki gruba ayrıldı. İki grup demografik özellikleri, başvuru ve 3.gün laboratuar parametreleri ve 3.gün elektrokardiografi (EKG) bulgularına göre karşılaştırıldı. Ayrıca tüm hastaların başvuru ve 3.gün EKG’leri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm hastaların median yaş ortalaması 44 (31-59) olup, % 53’ü erkek hastalardı. Hastaların başvuru EKG’sine göre 3.gün EKG’ lerinde; QRS süresi, QT süresi, QTc süresi, QT dispersiyonu, QTc dispersiyonu, TpTe süresi ve TpTe/QTc oranı anlamlı olarak daha fazlaydı. HQC grubunda HQC+AZR grubuna göre, başvuru EKG'lerinde QT dispersiyonu ve QTc dispersiyonu anlamlı olarak daha fazlaydı. İki grubun 3. gün EKG parametreleri ise benzerdi. Lineer regresyon analizi yöntemini kullanarak 3.gün EKG'lerindeki TpTe değerleri için bazı prediktörler tespit ettik. Bunlar; HCQ+AZR kombinasyonunun kullanılması [regression coefficient (RE) 0.097 and 95% CI 0.960, 4.109, p = 0.040], kadın cinsiyet (RE -0.119 and 95% CI -4.552, -0.440, p = 0.018) ve başvuru EKG'sindeki TpTe süresi (RE 0.741 and 95% CI 0.637, 0.840, p < 0.001) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda, HQC+AZR kombinasyon tedavisinin HQC grubuna karşı TpTe süresinin uzamasında bağımsız bir prediktör olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, hidroksiklorokin, azitromisin, TpTe süresi

The Impact of Hydroxychloroquine with or without Azithromycin Treatment on T-peak to T-end Time in Patients Hospitalized with Coronavirus Disease (COVID-19)

Ferhat Işık1, Ümit İnci1, Abdurrahman Akyüz1, Burhan Aslan1, Murat Çap1, İlyas Kaya1, Mehmet Şahin Adıyaman1, Önder Bilge1, Rojhat Altindag1, Derya Deniz Altıntaş2, Bernas Altıntaş1
1University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Diyarbakır, Turkey
2University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Radiology, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study is to investigate the effects of hydroxychloroquine (HCQ) with azithromycin (AZR) treatment versus HCQ alone on T-end to T-peak (TpTe) time in COVID-19 patients.
METHODS: Two hundred-five consecutive patients hospitalized with the diagnosis of COVID-19 were included in our study. Patients were divided into two groups according to the HCQ alone and HCQ+AZR combination treatments administered. These two groups were compared according to the demographic features, admission and follow-up laboratory parameters, admission and 3rd day electrocardiographic (ECG) parameters.
RESULTS: The median age of all patients was 44 (31-59) and 53% of them were male. QRS interval, QT interval, QTc interval, QT dispersion, QTc dispersion,TpTe time and TpTe/QTc ratio were significantly higher in the 3rd day ECGs than admission ECGs. In the HCQ group, QT dispersion and QTc dispersion at admission ECG were significantly higher than in the HCQ + AZR group. On the 3rd day ECG parameters of the two groups were similar. We determined the predicting factors of the TpTe time on the 3rd day ‘s ECG using linear regression analysis. These were the HCQ+ AZR combination treatment [regression coefficient (RE) 0.097 and 95% CI 0.960, 4.109, p = 0.040], female gender (RE -0.119 and 95% CI -4.552, -0.440, p = 0.018), and TpTe time at admission ECG (RE 0.741 and 95% CI 0.637, 0.840, p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: HCQ + AZR combination treatment was found to be an independent predictor in the prolongation of the TpTe time, compared to the HCQ alone treatment.

Keywords: COVID-19, hydroxychloroquine, azithromycin, TpTe time

Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz, Burhan Aslan, Murat Çap, İlyas Kaya, Mehmet Şahin Adıyaman, Önder Bilge, Rojhat Altindag, Derya Deniz Altıntaş, Bernas Altıntaş. The Impact of Hydroxychloroquine with or without Azithromycin Treatment on T-peak to T-end Time in Patients Hospitalized with Coronavirus Disease (COVID-19). Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 12-21

Sorumlu Yazar: Ferhat Işık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale