Volume : 5 Suppl : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science When Cholecystectomy Should Be Done in Acute Mild Biliary Pancreatitis? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 26-31

When Cholecystectomy Should Be Done in Acute Mild Biliary Pancreatitis?

Adem Yüksel1, Murat Coşkun2, Mehmet Özyıldız2, Hamdi Taner Turgut2, Murat Burç Yazıcıoğlu2, Osman Civil2, Gizem Fırtına2, Selim Yiğit Yıldız2
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Gastrointestinal Surgery
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of General Surgery

INTRODUCTION: After an attack of acute biliary pancreatitis (ABP) in order to avoid repetitive biliopancreatic events, the definitive treatment is cholecystectomy. In particular, different approaches to the timing of cholecystectomy in ABP which was constituted 80% of mild forms of pancreatitis. In this study, we aimed to compare the outcomes of patients after mild biliary pancreatitis attacks who underwent early (in the first admission) and late (after 4 - 12 weeks) laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: In this study, patients who underwent laparoscopic cholecystectomy in our clinic between January 2010 and December 2014 with the diagnosis of ABP were retrospectively evaluated. Patients divided into two group; in group 1 (n = 23) early (in the first admission) cholecystectomy and in group 2 (n = 54) late (after 4 - 12 weeks) cholecystectomy was performed. Groups were respectively compared in terms of demographic data, operation time, complications, mortality and recurrence of biliopancreatic events.
RESULTS: In this study, patients who underwent laparoscopic cholecystectomy in our clinic between January 2010 and December 2014 with the diagnosis of ABP were retrospectively evaluated. Patients divided into two group; in group 1 (n = 23) early (in the first admission) cholecystectomy and in group 2 (n = 54) late (after 4 - 12 weeks) cholecystectomy was performed. Groups were respectively compared in terms of demographic data, operation time, complications, mortality and recurrence of biliopancreatic events.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In mild ABP attack early period laparoscopic cholecystectomy is a safe and effective treatment choice for preventing recurrent biliopancreatic events. However, early cholecystectomy in the treatment of ABP is applied to a limited number of patients in clinical practice. New studies are need for the reasons of this approach and suggestions to fix this problem.

Keywords: biliary pancreatitis, early cholecystectomy, delayed cholecystectomy

Akut Hafif Biliyer Pankreatitte Kolesistektomi Ne Zaman Yapılmalı?

Adem Yüksel1, Murat Coşkun2, Mehmet Özyıldız2, Hamdi Taner Turgut2, Murat Burç Yazıcıoğlu2, Osman Civil2, Gizem Fırtına2, Selim Yiğit Yıldız2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut biliyer pankreatit(ABP) atağı sonrası tekrarlayan biliopankreatik olayları önlemek amacıyla definitif tedavi kolesistektomidir. Özellikle ABP vakalarının %80 ini oluşturan hafif biliyer pankreatitte kolesistektominin zamanlaması konusunda farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmamızda, hafif biliyer pankreatit atağı sonrası erken(ilk yatışta) ve interval (4 - 12 hafta sonra) dönemde laparoskopik kolesistektomi yapılan hastaların sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, kliniğimizde Ocak 2010 – Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde ABP tanısı ile laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Grup 1(n: 23), erken( ilk yatışta) kolesistektomi yapılan hastalar, grup 2(n: 54) geç( 4 – 12 hafta sonra) kolesistektomi uygulanan hastalardan oluşturuldu. Gruplar; demografik veriler, operasyon süresi, komplikasyon, mortalite ve tekrarlayan biliopankreatik olaylar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza hafif akut biliyer pankreatit tanısı ile kolesistektomi uygulanan 77 hasta dahil edildi. Tedavi kılavuzlarına uygun olarak erken kolesistektomi hastaların sadece %29,8(23/77) uygulandı. Erken dönem (Grup 1) ve interval dönemde(Grup 2) kolesistektomi uygulanan gruplar arasında operasyon süresi, konversiyon ve komplikasyonlar açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı(sırasıyla p: 0,210, p: 0,540, p: 0,307). Grup 2 de hastaların %14,8 inde ( 8/54) tekrarlayan biliopankreatik olaylar görüldü. Grup 1 de hastanede kalış süresi istatiksel anlamlı olmak üzere daha kısa idi(p: 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hafif ABP atağı sonrası erken dönemde laparoskopik kolesistektomi yapılması güvenli ve tekrarlayan biliopankreatik olayları önlemede etkin bir yaklaşımdır. Ancak ABP tedavisinde erken kolesistektomi klinik pratikte sınırlı sayıda hastaya uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın nedenleri ve bu sorunun giderilmesine yönelik öneriler sunan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: biliyer pankreatit, erken kolesistektomi, geç kolesistektomi

Adem Yüksel, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Murat Burç Yazıcıoğlu, Osman Civil, Gizem Fırtına, Selim Yiğit Yıldız. When Cholecystectomy Should Be Done in Acute Mild Biliary Pancreatitis?. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 26-31

Corresponding Author: Adem Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish