Volume : 4 Suppl : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship Between Acute Coronary Syndromes Complications and Uric Acid [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 18-22

Relationship Between Acute Coronary Syndromes Complications and Uric Acid

Ayfer Gedük1, Burak Can2, Emine Dündar2, Mürsel Sali2, Fatma Geçgel2, Özge Korkmaz2, Adnan Batman2, Emrullah Dengeşik2
1Department Of Hematology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Coronary hearth diseases are the leading causes of death in developed countries. Blood uric acid levels are known to be associated with cardiovascular diseases. The aim of our study is to search for the blood uric acid level association with acute coronary syndromes and its early complications.
METHODS: This retrospective study includes a total of 150 patients, 45 male and 105 female, under the age of 65, who were treated in Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hospital Coronary Intensive Care Unit between years of 2006-2009.
RESULTS: Uric acid levels were high in %23.8 of male patients and in %33.3 of female patients who had acute coronary syndrome. These findings were not statistically significant. Average uric acid levels were 5.63 ± 2.10 mg/dL in ST eleveted myocardial infarction (MI) cases, 6.04 ± 1.64 mg/dL in non-ST elevated MI cases and 5.19 ± 1.18 mg/dL in unstable angina pectoris (USAP) cases. We couldn’t obtain a statistical relationship between uric acid levels and coronary syndrome types. There was no statistical correlation of uric acid levels between the patients with acute coronary syndorme complications and the patients without any complications.
CONCLUSION: In our study we couldn’t observe a direct effect of uric acid levels on acute coronary syndromes. When evaluated along with the various studies in literature we consider that reducing high uric acid levels may have positive effects on acute coronary syndrome cases however it should not be determined as an independent risk factor.

Keywords: Acute coronary syndrome, acute coronary syndrome complications, coronary arter disease, uric acid.

Akut Koroner Sendromların Komplikasyonları ile Ürik Asit Arasındaki İlişki

Ayfer Gedük1, Burak Can2, Emine Dündar2, Mürsel Sali2, Fatma Geçgel2, Özge Korkmaz2, Adnan Batman2, Emrullah Dengeşik2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Koroner kalp hastalıkları gelişmiş ülkelerde başta gelen ölüm nedenidir. Kan ürik asit düzeyinin kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda kan ürik asit düzeyinin, akut koroner sendromlar ve akut koroner sendromların erken dönem komplikasyonları üzerine olan etkilerini araştırmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif klinik çalışmaya 2006-2009 yılları arasında Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğum Bakım Ünitesinde takip edilmiş olan 45’i kadın, 105’i erkek olmak üzere 65 yaş altı toplam 150 hasta dahil edildi.
BULGULAR: Ürik asit seviyesi akut koroner sendrom geçiren erkek hastaların %23.8’inde, kadın hastaların %33.3’ünde yüksek saptandı. İstatiksel açıdan anlamlılık saptanmadı. ST elevasyonlu Mİ’li vakalarda ortalama ürik asit düzeyi 5.63±2.10, non ST elevasyonlu Mİ’lerde 6.04±1.64, USAP’lı hastalarda 5.19±1.18 olarak saptandı. Ürik asit yüksekliği ile akut koroner sendrom tipleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.
Komplikasyon gelişmemiş hastalarla komplikasyon gelişmiş hastaların ürik asit düzeyleri arasında istatiksel anlamlılık saptanmadı.
SONUÇ: Yaptığımız çalışmanın sonucu, ürik asitin akut koroner sendromlar üzerinde direkt etkisinin olmadığı yönündedir. Bu konuda yapılmış diğer çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde, yüksek ürik asit düzeylerinin düşürülmesinin koroner sendromlar üzerine olumlu etkisinin olabileceği ancak ürik asitin bağımsız bir risk faktörü olarak ele alınamayacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, akut koroner arter komplikasyonları, koroner arter hastalığı, ürik asit.

Ayfer Gedük, Burak Can, Emine Dündar, Mürsel Sali, Fatma Geçgel, Özge Korkmaz, Adnan Batman, Emrullah Dengeşik. Relationship Between Acute Coronary Syndromes Complications and Uric Acid. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 18-22

Corresponding Author: Burak Can, Türkiye
Manuscript Language: Turkish