Volume : 1 Suppl : 2 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our clinical results of acute pancreatitis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 1-5

Our clinical results of acute pancreatitis

Selim Yiğit Yıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Ali Çiftçi, Mehmet Özyıldız, Faruk Gülümser, Bekir Eraldemir, Murat Coşkun, Musa İlgöz
Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Depertment Of General Surgery, Kocaeli

OBJECTIVE: Acute pancreatitis that is chacterized with autodigestion, is an inflammatory pathology. Biliary diseases and alcholism is the reason in many patients. The disease is mild form in %80 cases, but in the remaining %20 the clinical presentation is severe and finalized with complications and mortality. The aim of the study was to evaluate the result of our patients who were treated in our clinic.
METHODS: Datas of 54 patients who were treated with acute pancreatitis, was evaluated prospectively. Medical treatment was implimented all the patients firstly and managements of disease in the light of clinical findings, APACHE II, Japanese and Balthazar assesment scores.
RESULTS: Median age of patients was 63 years and W/M: 2.6. The disease was mild form in 67%, the remaining 33% the clinical presentation is severe and necrotizing pancreatitis was determined %5.5 of patients. Gallstones are etiologic factors in 85% patients. Surgical treatment was applied in 19 patiens and pancreatic debridement was also implimented in 2 patients with pancreatic necrosis. In the course of disease 3 mortality and one late pancreatic abcess was happened.
CONCLUSION: Like the medical literature mild-oedematous course was detected in our patients frequently but close clinical follow-up is important in case of severe acute pancreatitis. Ranson, APACHE II, Japanese and Balthazar scores has important role in management of therapy. In the effective application of these assesments in clinics, organ insufficiency and mortality rates is reduced in severe pancreatitis

Keywords: Acute pancreatitis, Inflammation, Pancreatic pseudocyst, Necrotizing pancreatitis

Akut pankreatit ile ilgili klinik sonuçlarımız

Selim Yiğit Yıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Ali Çiftçi, Mehmet Özyıldız, Faruk Gülümser, Bekir Eraldemir, Murat Coşkun, Musa İlgöz
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli

AMAÇ: Akut pankreatit otodijesyonla karakterize inflamatuar bir patolojidir. Hastalık birçok olguda bilyer patolojilere ve alkolizme bağlıdır. Hastaların %80 kadarında hastalık hafif seyirli, %20 hastada ise komplikasyon ve mortalite ile sonuçlanabilecek ciddi formda seyreder. Bu çalışmada amaç kliniğimizde akut pankreatit nedeniyle tedavi gören hastalara ait verileri irdeleyerek sonuçlarımızı ortaya koymaktır
YÖNTEMLER: Çalışmamızda akut pankreatit nedeniyle kliniğimizde takip ve tedavi edilmiş 54 hastaya ait veriler prospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların tümü öncelikle medikal tedavi altına alınmış, tedavileri klinik bulgular, Ranson, APACHE II, Japon ve Balthazar kiterleri esas alınarak yönetilmiştir
BULGULAR: Hastalarda median yaş 63, K/E: 2.6 bulunmuştur. Olguların %67’si hafif seyirli iken, hastaların %33’de ciddi-ağır, %5.5’de ise nekrotizan pankreatit tespit edilmiştir. Bilyer taşlar hastaların %85 de etyolojik faktör olarak saptanmıştır. Tedavi altında 19 hastaya cerrahi prosedür uygulanmış olup 2 hastada pankreatik nekroz nedeniyle pankreatik debridmanda ek prosedür olarak uygulanmıştır. Geç komplikasyon olarak bir hastada panreatik apse gelişirken toplam 3 hasta mortal seyretmiştir.
SONUÇ: Hastalarımızda literatürle uyumlu olarak sıklıkla hafif-ödematöz seyir saptanmış olmasına rağmen ciddi-ağır pankreatit açısından sıkı takip uygulanmalıdır.. Ranson, APACHE II, Japon ve Balthazar kiterleri tedavinin yönetilmesinde önemli rol almaktadır. Özellikle ciddi-ağır seyirli panreatitlerde organ yetmezlikleri ve mortalite oranları bu kriterlerin klinikte efektif kullanımı ile önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, İnflamasyon, Pankreatik psödokist, Nekrotizan pankreatit

Selim Yiğit Yıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Ali Çiftçi, Mehmet Özyıldız, Faruk Gülümser, Bekir Eraldemir, Murat Coşkun, Musa İlgöz. Our clinical results of acute pancreatitis. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 1-5

Corresponding Author: Selim Yiğit Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish