ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Pandemi çağı: Gelecekteki pandemilerde gastrointestinal kanser cerrahi tedavileri uygulayabilecek miyiz? Gelişmekte olan ülkelerden biri olan ülkemizde COVID-19 pandemisinden neler öğrendik? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 103-111 | DOI: 10.5505/ktd.2021.61214

Pandemi çağı: Gelecekteki pandemilerde gastrointestinal kanser cerrahi tedavileri uygulayabilecek miyiz? Gelişmekte olan ülkelerden biri olan ülkemizde COVID-19 pandemisinden neler öğrendik?

Orhan Aras, Rıdvan Yavuz, Ismail Gömceli
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: 11 Mart 2020'de açıklanan Covid 19 virüsünün neden olduğu pandemi, tüm dünyada onkoloji hastalarının tedavi rejimini etkiledi. Bu çalışmada pandeminin kanser hastalarının cerrahi tedavisine etkilerini belirlemeyi ve bu deneyimi gelecekteki pandemiler için bir rehber haline getirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, pandemi başlangıç ​​tarihinden 6 ay öncesi ve sonrasını (pandemi öncesi ve pandemi dönemi) kapsayan 2 grup halinde tasarlanmıştır. Ayrıca pandemi dönemi, Polimeraz Zincir Reaksiyon testinin ameliyat öncesi taramaya başlama zamanına göre iki gruba ayrıldı. Gastrointestinal kanser tanısı ile rezeksiyon uygulanan ve ameliyat öncesi üst solunum yolu semptomları olmayan 18 yaş üstü toplam 218 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Pandemik dönemde neoadjuvan tedavideki artış (p: 0,029) dışında gruplar arasında demografik özellikler açısından anlamlı farklılık yoktu ve genel komplikasyon oranı istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0,327). Ancak komplikasyonların subgrup analizinde pandemi döneminde pulmoner komplikasyonların daha sık geliştiği görüldü (p = 0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada COVID-19 döneminde gastrointestinal kanser ameliyatlarında artan pulmoner komplikasyonlar dışında genel morbidite ve mortalite artışı gözlenmemiştir. Aynı zamanda COVID-19 PCR testinin ameliyat öncesi rutin uygulamasının sonuçlarda herhangi bir istatistiksel değişikliğe neden olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, pandemi, kanser, cerrahi

Age of pandemics: Will we be able to perform gastrointestinal cancer surgical treatments in future pandemics? What have we learned from the COVID-19 pandemic in our country, which is one of the developing countries?

Orhan Aras, Rıdvan Yavuz, Ismail Gömceli
Antalya Training and Research Hospital, Clinic of Gastroenterology Surgery, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The pandemic caused by the Covid 19 virus, announced on March 11 2020 has affected the treatment regimen of oncology patients all over the world. In this study, we aimed to determine the effects of the pandemic on the surgical treatment of cancer patients and to make this experience a guide for future pandemics.
METHODS: The study was designed in 2 groups, covering the 6 months before and after the pandemic start date (pre-pandemic and pandemic period). In addition, the pandemic period was divided into two groups according to the starting time of the use of the Polymerase Chain Reaction test for preoperative screening. A total of 218 patients older than 18 years of age, who underwent resection with the diagnosis of gastrointestinal cancer and without preoperative upper respiratory tract symptoms were included to the study.
RESULTS: There was no significant difference in demographic characteristics between the groups, except for the increase in neoadjuvant therapy during the pandemic period (p: 0.029) and the general complication rate was not statistically significant (p=0.327). However, in the subgroup analysis of complications, it was observed that pulmonary complications developed more frequently during the pandemic period (p= 0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, no overall increase in morbidity and mortality was observed in gastrointestinal cancer surgeries during COVID-19 period, except increased pulmonary complications. At the same time, it was observed that the routine application of the COVID-19 PCR test before surgery did not cause any statistical change in the results.

Keywords: COVID 19, pandemic, cancer, surgery

Orhan Aras, Rıdvan Yavuz, Ismail Gömceli. Age of pandemics: Will we be able to perform gastrointestinal cancer surgical treatments in future pandemics? What have we learned from the COVID-19 pandemic in our country, which is one of the developing countries?. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 103-111

Sorumlu Yazar: Orhan Aras, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale