ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Hospitalizasyon durumu ve psikiyatri konsultasyonunun tekrarlayan suisid girişimi üzerinde etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 14-20

Hospitalizasyon durumu ve psikiyatri konsultasyonunun tekrarlayan suisid girişimi üzerinde etkisi

Onur Karakayalı1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Ferhat Içme2, Havva Şahin Kavaklı2, Sevilay Vural3, Alp Şener2
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,acil Tıp Kliniği,kocaeli
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,acil Tıp Kliniği,ankara
3Bartın Devlet Hastanesi,Acil Servis,Bartın

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda suisid girişimi sonrasında acil servise başvuran hastaların ilk müdahale sonrasında hospitalizasyon durumu ve acil şartlarda psikiyatri konsültasyonun 1 yıllık takip sonrasında tekrarlayan suisid girişimi üzerine etkilerinin tespiti amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif gözlemsel çalışma 3.basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında suisid girişimi sonrasında başvuran hastalar etik kurul onayı alınarak dahil edilmiştir. Hastaların demografik verileri, psikiyatri konsültasyon durumu ve tedavi son durumu hastane arşiv kayıtlarından ulaşılarak kayıt edildi. Hastalar başvuru sonrasında 1 yıllık gözlem sonrasında 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında hastane tarafından alınan iletişim numaralarından aranılarak taburculuk sonrasında 1 yıllık süreçte tekrarlayan suisid girişimi ya da düşüncesinin olup olmadığı, psikiyatri poliklinik kontrolüne gitme durumları kayıt altına alındı.
BULGULAR: 1 yıllık dönemde suisid girişimi sonrasın başvuran 278 hasta (%0.28) çalışmaya dahil edildi. 133 hastadan (%57,8) psikiyatri konsültasyonu istendi. Psikiyatri konsültasyonu istenmeyen hastalarda konsültasyon istenen hastalara oranla tekrarlayan suisid girişimi üzerinde 5,21 kat daha fazla risk artışı tespit edildi. Psikiyatrik hastalık özgeçmişi olan hastalarda olmayan hastalara oranla istatistiksel olarak anlamlı olarak artan suisidal grişim gözlendi. (p=0,014) Müdahale sonrasında yoğun bakıma yatırılan ya da tedavi bitmeden kendi isteği ile taburcu olan hastalarda diğer hastalara oranla artmış oranda suisidal girişim düşüncesi mevcuttu. (p=0,007) Kendi isteği ile taburcu olan hastalarda hastaneye takip amaçlı yatırılan hastalara oranla 3,96 kat daha fazla artmış suisidal girişim riski ayrıca tedavi sonrasında taburcu edilen hastalarda hastaneye yatırılan hastalara oranla 0,96 daha fazla tekrarlayan suisidal girişim riski tespit edildi. Yoğun bakıma yatırılan hastalarda servise yatış verilen hastalara oranla 4,64 kat daha fazla tekralayan suisid grişim riski gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarına göre suisid girişimi sonrasında acil servise başvuran hastalardan rutin olarak psikiyatri konsültasyonu istenmesinin uygun olduğunu, hastaların özellikle acil servislerde kendi isteği ile taburcu olmalarını engelleyici önlemlerin alınması gerektiği ve taburculuk sonrasında psikiyatri poliklinik kontrolüne gitme durumlarının takibinin yapılmasının sağlayacak program geliştirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: suisid, psikiyatri konsultasyonu, acil servis

Hospitalization characteristics and physiciatric consultations status associated with post-discharge suicide reattempt; retrospective observational study

Onur Karakayalı1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Ferhat Içme2, Havva Şahin Kavaklı2, Sevilay Vural3, Alp Şener2
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital,emergency Medicine Clinic,kocaeli
2Ataturk Education And Research Hospital,emergency Medicine Clinic,ankara
3Bartın State Hospital,emergency medicine,bartın

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate effects of hospitalization status after the treatment and requesting emergency psychiatric consultation on recurrent suicide attempts of the patients who admitted to emergency department, during one year of follow up period
METHODS: This retrospective observational study is conducted in the emergency department of a Tertiary Research and Training hospital, on patients admitted due to suicide attempt, between January 1st and December 31-2010 after the ethics committee approval. Archival data were retrospectively screened for the study group and the file numbers of the patients were reached to communicate directly with them
RESULTS: : 278 patients, 0.28% of total admissions, were admitted to the study. 133 patients (57.8%) were consulted psychiatrically. In the patients with the need for a psychiatry consultation, lack of psychiatric consultation was found to be associated with the 5,21 times increased risk for repeated suicide attempts after admission. The rate of suicide reattempts in patients with a history of psychiatric disorder was significantly higher (p=0.014). The patients who were discharged from the intensive care unit and the emergency room with their own request have a higher rate of suisidal thinking than the other patients (p=0,007). The risk of suisidal reattempts was 3,96 times higher in patients discharged upon their own requests than the hospitalized patients, also the risk of suisidal reattempts was 0,96 times higher in patients discharged upon healing than the hospitalized patients.
Patients hospitalized in the intensive care unit had the risk of suisidal reattempts 4,64 times more than the patients hospitalized in other departments

DISCUSSION AND CONCLUSION: Psychiatric consultation before discharging from the emergency departments routinely, and more effective psychiatric follow up of the patients after discharge may decrease recurrent suicide attempts. Preventive algorithm must be defined in order to not allow the patients with own request discharge

Keywords: Suicide, psychiatry consultation, emergency department

Onur Karakayalı, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Ferhat Içme, Havva Şahin Kavaklı, Sevilay Vural, Alp Şener. Hospitalization characteristics and physiciatric consultations status associated with post-discharge suicide reattempt; retrospective observational study. Kocaeli Med J. 2015; 4(3): 14-20

Sorumlu Yazar: Onur Karakayalı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale