ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Spermatozoa Dondurma Yöntemi Gebelik Sonuçlarını Etkiler mi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 13-18

Spermatozoa Dondurma Yöntemi Gebelik Sonuçlarını Etkiler mi?

Derya Aka1, Tayyar Alp Özkan2, İbrahim Çevik3
1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Embriyoloji Ad, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üinversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Kocaeli
3‡ Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ad, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Spermin dondurularak saklanması kemoterapi-radyoterapi ve testis cerrahisi gibi infertilite etkeni olabilecek durumlarda, fertilitenin korunması amacı ile kullanlan bir yöntemdir. Bu çalışmada farklı spermatazoa dondurma (SD) tekniklerinin gebelik başarı oranlarına etkilerini değerlendirmeye çalıştık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya aylık 30’un üzerinde ICSI uygulaması yapılan ve SD yöntemini kullanan 5 merkez dahil edildi. Dahil olan merkezlerin SD yöntemi, medium oranları, dondurma süreleri, dondurma derecesi ve spermatazoa vitalite oranları kayıt altına alınarak değerlendirmek üzere bir veri tabanında birleştirildi. Kullanılan yönteme göre gebelik oranlarını karşılaştırmak amacıyla ki-kare testi kullanıldı. Yapılan tüm testlerde p değeri <0,05 istatistiksel anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen merkezlerin yıllık dondurulmuş spermatazoa kullanım oranları % 4,7-5 arasında idi. Dondurulmuş spermatazoa kullanılarak elde edilen gebelik oranlarının B (Yavaş), C (Hızlı), D (Hızlı) merkezlerinde, taze spermatazoa kullanılarak elde edilen gebelik oranlarından istatistiksel anlamlı olarak farklı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). A (Hızlı) ve E (Yavaş) merkezlerinde ise dondurulmuş spermatazoa kullanılarak elde edilen gebelik başarı oranları, taze spermatazoa kullanılarak elde edilen gebelik oranlarından istatistiksel anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır (p=0,01 ve p=0,04).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda değişik dondurma yöntemlerinin ICSI başarısı üzerine farklı etkisi olduğu net olarak gösterilememiştir. Bunun nedeni, bu çalışmada merkezler arası farklılıklar, heterojen hasta popülasyonu ve spermatazoa kalitesi hakkındaki bilginin eksik olması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sperm dondurma, yardımcı üreme teknikleri, ICSI

 Does Spermatozoa Freezing Methods Effects Pregnancy Rates?

Derya Aka1, Tayyar Alp Özkan2, İbrahim Çevik3
1Yeni Yuzyıl University, School Of Health Science, Department Of Clinical Embriology, İstanbul
2Health Science University, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Urology
3Yeni Yuzyıl University, School Of Medicine, Department Of Urology

INTRODUCTION: Sperm cryopreservation is the process of sperm cryopreservation after spermatozoa procurement before IVF (In vitro fertilisation) or ICSI (Intra Cytoplasmic Injection) procedure. Sperm cyropreservation not only increased the success rate of assisted reproductive treatment methods in the order of but also contributed to future fertility preservation after chemotherapy-radiotherapy, or tescticular surgery etc. Aim of the study is to evaluate effect of cryopreservation methods on pregnancy rates.

METHODS: Data of 5 centres which have performs mean 30 ICSI procedure monthly were included in the study. Freezing method, medium, time, and spermatozoa vitality rates were collected in a data base. For statistiall analysis chi-square test was used.

RESULTS: Annual cryopreserved sperm using ratio were between 4.7-5%. Quick method were used in A,C and D centres. Slow method were used in B and E centres. Pregnancy rates for fresh and cryopreserved used sperm were not statistically significantly different for except for A and E centres (p=001 and p=0.04, respectively).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study we could not demonstrate a difference between different freezing methods on pregnancy rates. A possible explanation for this may be difference between included centres, heterogenity of patient population and lack of data on freezed spermatozoa quality.

Keywords: Sperm cryopreservation, assisted reproductive technics, ICSI

Derya Aka, Tayyar Alp Özkan, İbrahim Çevik.  Does Spermatozoa Freezing Methods Effects Pregnancy Rates?. Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Tayyar Alp Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale