Volume : 12 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of pediatric patients with chronic cough [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 306-313 | DOI: 10.5505/ktd.2023.53533

Evaluation of pediatric patients with chronic cough

İlknur Sürücü Kara1, Vildan Küçüksümbül1, Necla Aydın Peker1, Yusuf Kemal Arslan2, Cumali Alan1
1Department of Pediatrics, Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey.
2Department of Biostatistics and Medical Informatics Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey.

INTRODUCTION: We aimed to investigate the associated factors, treatment modalities, algorithm and the importance of anamnesis in children with chronic cough.
METHODS: Patients diagnosed with chronic cough in the Pediatrics unit were questioned about their medical history, symptoms and findings. All information was recorded. At the end of the study, the medications prescribed to the patients, diagnoses and investigations were reviewed.
RESULTS: In a total of 94 cases, 51(54.3%) males and 43(45.7%) females, mean age was 4.8±3.1 years, history of normal delivery was 59(62.8%), mean gestational age was 37.9±2.1 weeks, and duration of breastfeeding was 17.5(min: 0-max: 67) months. Seventy percent of the patients had chronic cough in the first three years of life, 80(85.1%) patients had exposure to allergenic agents, 38(40.4%) patients had atopic family history, and 53(56.4%) patients had evidence of reactive airway disease. Asthma was diagnosed in 15(15.9%) patients, 18(19.1%) patients were not started on any medication, 35(37.2%) patients were started on antibiotics, 45(47.8%) patients were started on montelukast-antihistamine and were followed up, 37(39.4%) patients were using alternative medicine methods when they were admitted.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The cause, follow-up and treatment of chronic cough are important. Chronic cough in children is most commonly seen at a young age, exposure to allergenic agents, mode of birth, birth week are all important factors. As the duration of the disease prolongs, families seek remedies in traditional and alternative medicine methods. Taking the correct anamnesis with the appropriate algorithm in the outpatient clinic can facilitate the work of the physician and provide a faster and more accurate diagnosis.

Keywords: Chronic cough, child, allergy, alternative medicine, antibiotic

Kronik Öksürüğü Olan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi

İlknur Sürücü Kara1, Vildan Küçüksümbül1, Necla Aydın Peker1, Yusuf Kemal Arslan2, Cumali Alan1
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik öksürüğü olan çocuklarda ilişkili faktörleri, uygulanan tedavi yöntemlerini, algoritma ve anamnezin önemini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biriminde kronik öksürük tanısı konulan hastalara öykü, semptom ve bulgularla ilgili anket yapıldı. Bilgileri kaydedildi. Çalışma bitiminde hastalara yazılan ilaçlar, tanı ve tetkikleri kontrol edildi.
BULGULAR: Erkek 51 (%54.3), kız 43 (%45.7) olmak üzere toplam 94 vakanın yaş ortalaması 4.8±3.1 yıl, normal doğum öyküsü 59 (%62.8) kişi, ortalama doğum haftası 37.9± 2.1, anne sütü alma süresi 17.5 (min: 0- max: 67) ay idi. Hastaların %70’inde ilk üç yaşta kronik öksürük, 80 (%85.1) kişide alerjen ajan maruziyeti, 38 (%40.4) kişide atopik aile öyküsü, 53 (%56.4) kişide reaktif hava yolu hastalığı bulgusu vardı. Hastaların 15 (%15.9)’ ine astım tanısı konuldu, 18 (%19.1)’ine ilaç başlanmadı, 35 (%37.2)’ine antibiyotik, 45 (%47.8)’ine montelukast-antihistaminik başlandı ve takibe alındı, 37 (% 39.4)’si geldiğinde alternatif tıp yöntemlerini kullanıyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik öksürüğün sebebi, takip ve tedavisi önemlidir. Çocuklarda kronik öksürük, en sık küçük yaşta görülür, alerjen ajan maruziyeti, doğum şekli, doğum haftası önemlidir. Hastalık süresi uzadıkça aileler geleneksel ve alternatif tıp yöntemlerinde çare aramaktadır. Poliklinikte uygun algoritma ile doğru anamnez alınması hekimin işini kolaylaştırarak hızlı ve daha doğru tanı konmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik öksürük, çocuk, alerji, alternatif tıp, antibiyotik

İlknur Sürücü Kara, Vildan Küçüksümbül, Necla Aydın Peker, Yusuf Kemal Arslan, Cumali Alan. Evaluation of pediatric patients with chronic cough. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 306-313

Corresponding Author: İlknur Sürücü Kara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish