Volume : 1 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The mortality of the neonates undergoing surgery: A series of 275 cases from a single-center [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 18-22

The mortality of the neonates undergoing surgery: A series of 275 cases from a single-center

Muazez Çevik, Aynur Açar, Mehmet Emin Boleken
Department Of Pediatric Surgery, Harran University, Sanliurfa, Turkey

OBJECTIVE: Background: The surgical interventions performed by the pediatric surgeons during the neonatal period are usually life-saving. The aim of this study is to evaluate the factors those may have influence on the mortality of the newborns who required surgical intervention.
METHODS: Patients and Methods: The hospital records of 275 pediatric patients ( age ≤ 1 month), who were opereated during newborn period by two pediatric surgeons between December 2008 and November 2012, were reviewed retrospectively.
RESULTS: Results: Among the 275 neonates underwent 341 operations. The average of weights of the patients were 2508.24 ± 786.82 (950-5500) grams. One-hundred-fifty-six patients (56.7%) were male. The esophageal atresi was the most frequent abnormality (22.9 %, n=63). Sixty-one patients, and (22.5 % n=62) patients had anal atresia. The average time of hospital stay was 10.15±9.97 (1-62) days. The overall mortality rate was 25.1%.
CONCLUSION: Conclusion: Surgical procedures can be life-saving in the neonatal period even if the risks related to the newborns are well determined and prevented. Thus, survival rates of the newborns those undergone surgery can be increased.

Keywords: Mortality, neonate, surgery

Ameliyat edilen yenidoğanlardaki mortalite: Tek bir merkezdeki 275 vakalık seri

Muazez Çevik, Aynur Açar, Mehmet Emin Boleken
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Amaç: Yenidoğan döneminde, çocuk cerrahları tarafında doğumsal anomaliler ve komplikasyonlardan dolayı uygulanan cerrahi işlemlerin sıklıkla hayati önemi vardır. Bu çalışmada, cerrahi girişim uygulanan yenidoğan olguların genel özellikleri ve mortalitesinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Hasta ve yöntemler: Aralık 2008 ile Ekim 2012 tarihleri arasında iki çocuk cerrahı tarafından, yenidoğan döneminde ameliyat edilen 275 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Bulgular: Toplam 275 yenidoğana 341 ameliyat uygulandı. Hastaların ortalama ağırlıkları 2508,24 ± 786,82 (950-5500) gramdı. Olguların 156 (% 56,7)’i erkekti. En sık görülen doğumsal anomali % 22,9 oranı (n=63 ) ile özofagus atrezisi idi. Bunu % 22,5 (n=62) anal atrezi, izlemekte idi. Ortalama olarak hastanede kalış süresi 9,29±9,78 (1-62) gündü. Olguların % 25,1’i (n=69) kaybedildi
SONUÇ: Sonuçlar: Yenidoğan döneminde, uygulanan cerrahi girişimler hayat kurtarıcıdır. Yenidoğan hastaları etkileyen olası riskler azaltılması ile hayatta kalım oranı artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, mortalite, yenidoğan

Muazez Çevik, Aynur Açar, Mehmet Emin Boleken. The mortality of the neonates undergoing surgery: A series of 275 cases from a single-center. Kocaeli Med J. 2012; 1(3): 18-22

Corresponding Author: Muazez Çevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish