ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Tinnitus olan hastalarda hematolojik parametrelerin analizi ve prognostik önemi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 1-7

Tinnitus olan hastalarda hematolojik parametrelerin analizi ve prognostik önemi

Nagihan Bilal1, Selman Sarıca1, İsrafil Orhan1, Anıl Aktaş Samur2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Bölümü, Antalya, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda tinnutusu olan hastalarda nötrofil lenfosit oranı (NLO) incelendi, ayrıca daha önceki tinnitus hastalarını içeren çalışmalarda bakılmayan platelet lenfosit oranı (PLO), ortalama platelet hacmi (MPV), MPV/PLT oranına bakıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif çalışma, Ağustos 2015- Kasım 2015 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi KBB bölümüne başvuran 65 tinnitus şikayeti olan hasta ve 65 kontrol grubundan oluşmaktadır. Tam kan sayımı parametreleri hemoglobin, eritrosit, lökosit, nötrofil, lenfosit, platelet sayımı ve PLO ve NLO değerleri hesaplandı. Hastalardan tinnitus handikap indeksi doldurulması istendi. Hastalar tinitus handikap indeksine göre 5 gruba ayrıldı.
BULGULAR: : Tinnituslu hastaların ortalama yaşları 47.95±11.82 idi. %55,6’ sı (35) kadın, % 44,4’ si (28) erkek idi. Kontrol hastalarının ortalama yaşları 47.5±11.83 idi. % 53.1’ i (34) kadın, % 46.9’ u (30) erkek idi. Hasta grup nötrofil lenfosit oranı ile kontrol grup nötrofil lenfosit oranı arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Aynı şekilde platelet lenfosit oranı ve MPV/ platelet oranı arasında anlamlı farklılık tesbit edilmemiştir. (Sırası ile p değerleri 0.213, 0.216, 0.262).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tinnitus sık görülen etyolojisi multifaktöriyel olan bir semptomdur. Tinnitusu olan hastalarda literatürde yapılan çalışmalarda NLO anlamlı bulunmasına rağmen bizim çalışmamızda bu oran anlamlı bulunamamıştır. Hasta grubunun sayısının yüksek tutulması bu oranın anlamlı çıkması için bir etken olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, nötrofil lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, platelet lenfosit oranı

Analysis and prognostic significance of hematological parameters in patients with tinnitus

Nagihan Bilal1, Selman Sarıca1, İsrafil Orhan1, Anıl Aktaş Samur2
1Department Of Otorhinolaryngology, Faculty Of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey
2Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Faculty Of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

INTRODUCTION: In our study neutrophil lymphocyte ratio (NLR) and also lymphocyte platelet ratio (LPR), mean platelet volume (MPV), MPV/PLT examined in patients those suffer from tinnitus.
METHODS: Prospective study. 65 patients those suffer from tinnitus and admitted to Kahramanmaras Sutcu Imam University ENT Department between August 2015- November 2015 is the first group and the second group is control group. Blood count parameters; haemoglobin, erytrocyte, leucocyte, neutrophil, lymphocyte, platelet count and, PLR, NLR examined. Patients were asked to fill out the tinnitus handicap index. Patients divided into five groups according to the tinnitus handicap index.
RESULTS: The mean age of the patient with tinnitus was 47.95±11.82. %55.6(35) was female, %44.4(28) was male. There was no significant difference between group1 and control group according to NLR. Likewise there was no significant difference between two groups according to PLR and MPV/PLT ratio. (p values 0.213, 0.216, 0.262)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tinnitus is a common symptom with multifactorial etiology. In previous researchs conducted in patients with tinnitus NLR found significant, but in our study the NLR was not statistically significant between two groups. Keeping the high number of patients is essential for the significant rise in the ratio.

Keywords: Tinnitus, neutrophil lymphocyte ratio, mean platelet volume, lymphocyte platelet ratio

Nagihan Bilal, Selman Sarıca, İsrafil Orhan, Anıl Aktaş Samur. Analysis and prognostic significance of hematological parameters in patients with tinnitus. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 1-7

Sorumlu Yazar: Nagihan Bilal, Türkiye
LookUs & Online Makale