ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Hipogonadotropik hipogonadizm olgularına yaklaşım: infertilite tedavisi ve uzun dönem yönetim [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(1): 13-18

Hipogonadotropik hipogonadizm olgularına yaklaşım: infertilite tedavisi ve uzun dönem yönetim

Pınar Solmaz Hasdemir1, Hasan Terzi2, Semra Oruç Koltan1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Manisa
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kocaeli

Amaç: GnRH veya Gonadotropin yetmezliğine bağlı ortaya çıkan tablo Hipogonadotropik Hipogonadizm (HH) olarak adlandırılır. Bu derlemenin amacı, hipogonadotropik hipogonadizmin ortaya çıkış nedenleri, tanı ve tedavi prensiplerini irdelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu derleme, PubMed ve Scopus bilgi toplama merkezlerine ‘hipogonadotropik hipogonadizm, infertilite, anovulasyon’ anahtar sözcükleri girilerek konu ile ilgili makalelerin toplanıp, elde edilen bilgilerin sistematik olarak özetlenmesi suretiyle elde edilmiştir.
Bulgular: Hipogonadotropik Hipogonadizm’ de hipotalamustan gonadotropin salıverici hormonda (GnRH) azalma veya GnRH uyarısına hipofizin yanıtsız kalması söz konusudur. Anovulasyon görülen kadınların %5-10’ u bu gruba dahildir. Primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılır. Primer HH’ de genetik etiyoloji üzerinde durulmaktadır. HH olgularında uygun tanı ve gonadotropin destek tedavisi ile fertilite sağlanabilir.
Sonuç: HH tipik olarak düşük veya uygunsuz gonadotropin seviyelerine bağlı olarak dolaşımdaki sex steroidlerinde düşüklükle karakterizedir. HH’ in dikkatli ve erken tanısı olumsuz fiziksel ve psikolojik sekelleri ortadan kaldırarak normal kemik kitlesinin korunmasına ve fertilitenin restorasyonuna olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: Anovulasyon, Hipogonadotropik hipogonadizm, İnfertilite.

Approach to hypogonadotropic hypogonadism cases: infertility treatment and long-term management

Pınar Solmaz Hasdemir1, Hasan Terzi2, Semra Oruç Koltan1
1Celal Bayar University School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Manisa
2Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Kocaeli

Purpose: Hypogonadotropic Hypogonadism (HH) is a condition of GnRH or Gonadotropin deficiency. The aim of this study was consideration of the reasons, mechanisms, diagnosis and management of HH.
Material and Methods: The key words of ‘hypogonadotropic hypogonadism, infertility and anovulation’ entered to PubMed and Scopus database centers. The related articles summarized in this review.
Results: HH is the situation of the lessens of the Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) release from hypothalamus or the inadequate response of the hypophys to the GnRH stimulation. HH comprises 5-10% of the anovulatory women. Two subgrupes defined as primary and secondary types. The genetic basis is important for he primary type. Fertility is possible with proper diagnosis and gonadotropin supportive treatment.
Conclusion: HH is characterised by the low blood levels of sex steroids resulted from the low or improper levels of gonadotropins. Attentive and early diagnosis of HH could prevent the negative psychological and physical sequeles and facilitates the normal bone mass and the restoration of fertility.

Keywords: Anovulation, hypogonadotropic hypogonadism, infertility.

Pınar Solmaz Hasdemir, Hasan Terzi, Semra Oruç Koltan. Approach to hypogonadotropic hypogonadism cases: infertility treatment and long-term management. Kocaeli Med J. 2015; 4(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Hasan Terzi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale