Volume : 3 Suppl : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Vitamin D status in symptomatic knee osteoarthritis: Association with clinical and radiographical parameters [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 5-10

Vitamin D status in symptomatic knee osteoarthritis: Association with clinical and radiographical parameters

Tuba Guler1, Yeşim Garip2, Pelin Yıldırım1, Rabia Terzi1
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation
2Basak Medical Center, Physical Medicine And Rehabilitation

OBJECTIVE: We aimed to examine the relationship between vitamin D deficiency and knee osteoarthritis in women aged 45-60.
METHODS: 110 female patients with knee osteoarthritis were included. Patients were divided into two groups according to vitamin D level: group 1 included 65 patients with low vitamin D (< 20 ng/ml), and group 2 included 45 patients with vitamin D in normal ranges (≥20 ng/ml). Severity of osteoarthritis was evaluated by Kellgren-Lawrence (KL). Pain, stiffness and functional status were measured by Western Ontario and McMasters Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).
RESULTS: Rate of vitamin D deficiency was 59.09%. Mean vitamin D level was 9.09±3.82 in group 1 and 27.84±6.42 in group 2. Vitamin D was significantly lower in group 1 (p=0.00). K/L grade 1(28.89%) and 2(64.44%) were most frequently found in group 2, whereas grade 3(38.46%) and 4(15.38%) were found in group 1. Group1 had significantly higher radiographic grades than group 2 (p=0.00). Patients in group 1 scored significantly higher in WOMAC (p=0.00). K/L scores were correlated with VAS-pain and WOMAC scores (p=0.00). K/L scores showed no significant correlation with body mass index (BMI) (p=0.82).
CONCLUSION: Vitamin D deficiency is associated with knee OA in terms of pain, stiffness, functional and radiological status.

Keywords: vitamin D deficiency, knee osteoarthritis

Semptomatik diz osteoartritinde vitamin D düzeyi: Klinik ve radyolojik parametrelerle ilişkisi

Tuba Guler1, Yeşim Garip2, Pelin Yıldırım1, Rabia Terzi1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği
2Başak Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

AMAÇ: 45-60 yaş arası kadınlarda D vitamini eksikliği ile diz osteoartriti arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmada diz osteoartritli 110 kadın hasta yer aldı. Hastalar vitamin D seviyesine göre iki gruba ayrıldı: 1. grup düşük D vitamini seviyesine sahip (< 20 ng/ml) 65 hasta ve 2. grup ise normal D vitamini seviyesine sahip (≥20 ng/ml) 45 hastayı içerdi. Osteoartritin şiddeti Kellgren-Lawrence (KL) derecelendirme skalası ile değerlendirildi. Ağrı, tutukluk ve fonksiyonel durum Western Ontario and McMasters Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ile ölçüldü.
BULGULAR: Vitamin D eksikliği oranı % 59,09 idi. Ortalama vitamin D seviyesi 1. grupta 9,09 ±3,82; 2. grupta 27,84 ±6,42 idi. Vitamin D düzeyi 1. grupta anlamlı derecede düşüktü (p=0,00). K/L evre 1 (%28,89) ve K/L evre 2 (%64,44) sıklıkla grup 2’de daha fazla iken, evre 3 (%38,46) ve evre 4 (%15,38) grup 1’de fazla bulundu. 1. grup, 2. gruba göre anlamlı derecede yüksek radyografik evrelere sahipti (p=0,00). 1. gruptaki hastaların WOMAC skorları anlamlı derecede yüksekti (p=0,00). K/L skorları, VAS-ağrı ve WOMAC skorları ile korele bulundu (p=0,00). K/L skorları vücut kitle indeksi (VKİ) ile anlamlı korelasyon göstermedi (p=0, 82).
SONUÇ: Vitamin D eksikliği ağrı, tutukluk, fonksiyonel ve radyolojik durum açısından diz osteoartriti ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: vitamin D eksikliği, diz osteoartriti

Tuba Guler, Yeşim Garip, Pelin Yıldırım, Rabia Terzi. Vitamin D status in symptomatic knee osteoarthritis: Association with clinical and radiographical parameters. Kocaeli Med J. 2014; 3(2): 5-10

Corresponding Author: Yeşim Garip, Türkiye
Manuscript Language: English