ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Perkütan nefrolitotomide balon ve amplatz dilatasyon yöntemleri uygulanan hastalarda komplikasyonların Modifiye Clavien sınıflamasına göre karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 8-14

Perkütan nefrolitotomide balon ve amplatz dilatasyon yöntemleri uygulanan hastalarda komplikasyonların Modifiye Clavien sınıflamasına göre karşılaştırılması

Emre Can Polat1, Levent Özcan2, Bülent Katı3, Alper Ötünçtemur1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amplatz ve balon dilatatör kullanımının Modifiye Clavien derecelendirmesine göre komplikasyon oranlarına etkisini karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2008 – Aralık 2015 tarihleri arasında böbrek taşı nedeniyle PNL yapılan 206 hastaya ait kayıtlar retrospektif olarak gözden geçirildi. Tüm hastalar operasyon öncesi ayrıntılı bir anamnez formu ile değerlendirildi. Genel dahili muayenesi yapıldı ve sistemik hastalık açısından sorgulandı. Hastalar operasyon öncesinde hemogram, seroloji, kan biyokimyası ve idrar kültürü ile değerlendirildi. 119 hastaya balon, 97 hastaya amplatz dilatasyon uygulandı. Komplikasyonlar Modifiye Clavien sistemine göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Basit böbrek taşı olup balon dilatasyon uygulanan 66 hastanın 44’ünde, amplatz dilatasyon uygulanan 46 hastanın 31’inde; kompleks taşı olup balon dilatasyon uygulanan 53 hastanın 34’ünde, amplatz dilatasyon uygulanan 41 hastanın 24’ünde hiçbir komplikasyon gelişmedi. İki grup arasında tüm alt derecelendirmeler dahil edildiğinde komplikasyonsuzluk oranı bakımından anlamlı fark saptanmadı (p > 0,05). Alt gruplar incelendiğinde kompleks taşlarda yalnızca derece 3b komplikasyonlar balon dilatatör kullanılan grupta amplatz dilatatör kullanılanlara göre anlamlı olarak daha az izlendi (p = 0,03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Modifiye Clavien derecelendirmesine göre tüm alt gruplar dahil edildiğinde amplatz ve balon dilatasyon yöntemlerinin komplikasyon oranları açısından birbirlerine üstünlükleri izlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, Komplikasyonlar, Böbrek taşı

Comparison of balloon and amplatz dilatation in percutaneous nephrolithotomy according to Modified Clavien classification

Emre Can Polat1, Levent Özcan2, Bülent Katı3, Alper Ötünçtemur1
1Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Derince Training and Research Hospital, Department of Urology, Kocaeli, Turkey
3Harran university, School of Medicine, Sanliurfa, Turkey

INTRODUCTION: Comparing balloon and amplatz dilatation complication rates according to Modified Clavien classification in percutaneous nephrolithotomy (PCNL).
METHODS: Records of 206 standard PCNLs performed between Nov 2008 and Dec 2015, were evaluated retrospectively. All patients were evaluated with a detailed medical history form preoperatively. General examination was held and interrogated in terms of systemic disease. Patients’s preoperative blood count, serology, blood biochemistry and urine cultures were evaluated. 119 patients underwent balloon, 97 patients underwent amplatz dilation. Complications were compared according to the Modified Clavien classification.
RESULTS: No complication was seen in 44 of 66 patients who underwent balon dilatation and 31 of 46 patients who underwent amplatz dilatation for simple kidney stones. Also no complication was seen in 34 of 53 patients who underwent balon dilatation and 24 of 41 patients who underwent amplatz dilatation for complex kindey stones. When all subgroups were included there was not any significant statistical difference seen between the two groups in terms of complication rates ( p > 0.05). Only in complex stone formers, degree of 3b complications were seen less in balloon dilatation group (p = 0.03 ).
DISCUSSION AND CONCLUSION: No superiority was observed in terms of complications between amplatz and balloon dilation methods when all subgroups were included according to Modified Clavien classification except degree 3b in the complex stone formers.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, complications, kidney stones

Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Alper Ötünçtemur. Comparison of balloon and amplatz dilatation in percutaneous nephrolithotomy according to Modified Clavien classification. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 8-14

Sorumlu Yazar: Levent Özcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale