Volume : 12 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of perceived COVID-19 risk, stress levels, and care behaviours of nurses’ working in surgical clinics during the pandemic period [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 370-379 | DOI: 10.5505/ktd.2023.00908

Investigation of perceived COVID-19 risk, stress levels, and care behaviours of nurses’ working in surgical clinics during the pandemic period

Sena Soylu Döner1, Züleyha Şimşek Yaban2
1Operating Room Nurse, Health Sciences University Bağcılar Education and Research Hospital, İstanbul, Turkiye
2Department of Surgical Nursing, Kocaeli University, Faculty of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to determine the relationship between Stress, COVID-19 risk perception, and care behaviours of surgical nurses during the second year of the pandemic.


METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 230 nurses in a training and research hospital. The data were collected using the Personal Information Form, Perceived COVID -19 Risk Scale, Nurse Stress Scale, and Caring Behaviours Scale-30 IBM SPSS Statistics 22 program was used for the study's statistical analysis.
RESULTS: In the second year of the pandemic, nurses' Stress, COVID -19 risk perception, and care behaviours were higher than the average. It was determined that there was a significant positive correlation between nurses' stress levels and COVİD-19 risk perceptions and between care behaviours and COVİD-19 risk perceptions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings indicated that nurses working in intensive care and pandemic clinics, especially those who had previously contracted COVID-19 and possessed sufficient knowledge about the virus, exhibited higher care behaviors. In addition, as nurses' COVID-19 risk perception and stress levels increased, their care behaviours also increased.

Keywords: care behaviours, surgical nurses, COVID-19 risk perception, stress.

Pandemi döneminde cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin algılanan COVID-19 riski, stres düzeyleri ve bakım davranışlarının incelenmesi

Sena Soylu Döner1, Züleyha Şimşek Yaban2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyathane Hemşiresi, İstanbul, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, pandeminin ikinci yılında cerrahi hemşirelerinin stres, COVID -19 risk algısı ve bakım davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tasarıma sahip bu araştırma, bir eğitim araştırma hastanesindeki 230 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirildi. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Algılanan COVID -19 Risk ölçeği, Hemşire Stres Ölçeği ve Bakım Davranışları Ölçeği-30 kullanılarak toplandı. Çalışmanın istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics 22 programı kullanıldı.
BULGULAR: Pandeminin ikinci yılında hemşirelerin stres, COVID -19 risk algısı ve bakım davranışları ortalamanın üzerinde yüksek düzeyde bulundu. Hemşirelerin stres düzeyleri ile COVID -19 risk algıları arasında, bakım davranışları ile de COVID-19 riski algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular, yoğun bakım ve pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin, özellikle daha önce COVID-19'a yakalanmış ve virüs hakkında yeterli bilgiye sahip olanların, daha yüksek bakım davranışları sergilediğini göstermiştir. Ayrıca, hemşirelerin COVID -19 risk algısı ve stres düzeylerinin yükseldikçe bakım davranışlarının da arttığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: bakım davranışları, cerrahi hemşireleri, COVID-19 risk algısı, stres.

Sena Soylu Döner, Züleyha Şimşek Yaban. Investigation of perceived COVID-19 risk, stress levels, and care behaviours of nurses’ working in surgical clinics during the pandemic period. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 370-379

Corresponding Author: Züleyha Şimşek Yaban, Türkiye
Manuscript Language: English