ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
Yazım Kuralları
Instruction for Authors

Sayfalar V - VII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VIII - XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastalarda Vasküler Endotel Büyüme Faktör (VEGF) Düzeylerinin Prognozla İlişkisi
The Association Between Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Levels And Prognosis In Patients Chronic Lymphocytic Leukemia
Esra Terzi Demirsoy, Muhlis Cem Ar
doi: 10.5505/ktd.2020.67299  Sayfalar 1 - 9

6.
Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi için analjezi bazlı ve konvansiyonel sedasyon teknikleri
Analgesia – based vs conventional sedation techniques for endoscopic retrograde cholangiopancreatography: state of the art
Özlem Sezen, Banu Çevik, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.5505/ktd.2020.95867  Sayfalar 10 - 17

7.
Anevrizmal Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Kullanılan Derecelendirme Ölçeklerinin Yoğun Bakım Sonuçları Üzerine Etkileri
The Effects of Grading Scales Used in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage on Critical Care Outcomes
Arzu Yıldırım Ar, Tamer Bayram, Güldem Turan
doi: 10.5505/ktd.2020.89410  Sayfalar 18 - 23

8.
Ewing Sarkoma ile Primitif Nöroektodermal Tümör Hücre Hatlarında Agresiflik Paterninin Karşılaştırılması
Comparison of Aggressive Pattern in Ewing Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor Cell Lines
Esra Güzel Tanoğlu, Şükrü Öztürk
doi: 10.5505/ktd.2020.84666  Sayfalar 24 - 31

9.
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bireylerde Bakım Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler
Care Dependency and Related Factors in Patients with Chronic Renal Failure
Fatma ÖZKAN TUNCAY, Tülay KARS FERTELLİ
doi: 10.5505/ktd.2020.78557  Sayfalar 32 - 40

10.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Fenotiplerine Göre Inflamatuar Hücrelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Inflammatory Cells According to Phenotypes of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Nalan Ogan, Ersin Günay, Evrim Eylem Akpınar, Esen Sayın Gülensoy, Aycan Yüksel
doi: 10.5505/ktd.2020.89266  Sayfalar 41 - 47

11.
Çocuklarda Overyan Kitle Patolojileri Ve Tedavi Yaklaşımımız; 42 Olguluk Seri
Ovarian Mass Pathologies in Children and Our Treatment Approach; Series of 42 cases
Hayrünisa Kahraman Esen, Mustafa Alper Akay
doi: 10.5505/ktd.2020.93764  Sayfalar 48 - 52

12.
Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve safen ven greft hastalığının patofizyolojisi ile ilişkisi
Epicardial adipose tissue thickness and its relationship with the pathophysiology of saphenous vein graft disease
Mustafa Doğduş, Fethi Yavuz, Mehmet Küçükosmanoğlu, Arafat Yıldırım, Salih Kilic
doi: 10.5505/ktd.2020.23590  Sayfalar 53 - 59

13.
Vitamin D3 (1,25(OH)2D3) ile İşlenmiş HL-60 Hücrelerindeki Gen Anlatımının Zamana Karşı Değişiminin Q-RT-PCR ile Analizi
Time Dependent Gene Expression Analysis of Vitamin D3 (1,25 (OH)2 D3) Treated HL–60 Cells by Q-RT-PCR
Aylin KANLI, Mehmet Doğan Gülkaç, Hakan Savlı
doi: 10.5505/ktd.2020.27879  Sayfalar 60 - 67

14.
Pulmoner Arteryel Sistolik Basınç ve Sağ Kalp Yetersizliği Semptomları: Kalp Yetersizliği Hastalarında Demir Eksikliğinin Demir Eksikliği Anemisine İlerlemesinde Bir Belirteç
Pulmonary Artery Systolic Pressure and Right Sided Heart Failure Symptoms: a Predictor for Progression of Iron Deficiency to Iron Deficiency Anemia in Heart Failure Patients
Onur Argan, Ozge Ozgun, Serdar Bozyel, Dilek Ural, Guliz Kozdag, Aysen Agacdiken Agir, Eyup Avci, Ahmet Dolapoglu
doi: 10.5505/ktd.2020.72324  Sayfalar 68 - 75

15.
Türkiye’deki Acil Servislerde Çalışan Hekimlerin Yılan Isırıklarına Yaklaşımı
The Attitudes of Emergency Physicians in Turkey towards the Snakebites
Melih Yüksel, Veysi Eryiğit, Mehmet Emre Erimşah, Ulas Karaaslan, Tunç Büyükyılmaz, Eylem Ersan
doi: 10.5505/ktd.2020.03764  Sayfalar 76 - 82

16.
Ursodeoksikolik asidin streptozosin ile diyabet oluşturulmuş farelerde kardiyomyopatideki antiinflamatuar ve anti-fibrotik etkileri
Anti-inflammatory and anti-fibrotic effects of ursodeoxycholic acid in streptozocin-induced diabetic rats
İsmail Polat Canbolat, Gürkan Yiğittürk, Oytun Erbaş
doi: 10.5505/ktd.2020.64507  Sayfalar 83 - 88

17.
Kliniğimizde tedavi edilen dermoid kist olgularının analizi
Analysis of dermoid cyst cases treated in our clinic
Gazi Yıldız, Elif Cansu Gundogdu, Gulfem Basol, Emre Mat, Ahmet Kale
doi: 10.5505/ktd.2020.57805  Sayfalar 89 - 94

18.
Gastrostomi Tüpü Yerleştirilen Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi ve Açık Gastrostominin Güvenlik Profillerinin Karşılaştırılması
Comparison of Safety Profile of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy & Open Gastrostomy in Children Undergoing Gastrostomy Tube Insertion
Gulseren Yilmaz, Günsel Kutluk, Osman Esen, Ziya Salihoğlu
doi: 10.5505/ktd.2020.98852  Sayfalar 95 - 101

19.
Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastalarda boyun ve bel çevresi arteriyel intima media kalınlığının bir göstergesi olabilir mi?
Can the circumferences of neck and waist be as a predictor of arterial intima media thickness in the patients with obstructive sleep apnea syndrome?
Feride Fatma Görgülü, Orhan Görgülü
doi: 10.5505/ktd.2020.85688  Sayfalar 102 - 110

DERLEME
20.
Türkiye'de Hastaya Gerçeğin Söylenmesi: Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Açısından
Telling The Truth To Patients In Turkey: In Terms Of Medical Ethics And Medical Law
Gürkan Sert
doi: 10.5505/ktd.2020.70298  Sayfalar 111 - 119

OLGU SUNUMU
21.
Miyozin Agir Zincir 9 Iliskili Trombosit Bozuklugu: Zor Tani
Difficult Diagnosis of Myosin Heavy Chain 9 Related Platelet Disorder
Sibel Gokcay Bek, Necmi Eren, Metin Ergul
doi: 10.5505/ktd.2020.33602  Sayfalar 120 - 123

ARAŞTIRMA MAKALESI
22.
Akut Biliyer Pankreatit’li Hastalarda Apache II, Ranson Ve Balthazar Skorlama Sistemlerinin Morbidite Tahminindeki Rolü
The Role Of Apache II, Ranson And Balthazar Scoring Systems On Morbitidy In Patients With Acute Biliary Pancreatitis
Abidin Tüzün, Erkan Dalbaşı, Mesut Gül
doi: 10.5505/ktd.2020.14632  Sayfalar 124 - 130

OLGU SUNUMU
23.
Kolonoskopi Esnasında Karşılaşılan Kötü Bir Sürpriz: Polipektomi Skar Dokusu Perforasyonu
A Bad Surprise During Colonoscopy: Polypectomy Scar Tissue Perforation
Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Ercan Gedik
doi: 10.5505/ktd.2020.69783  Sayfalar 131 - 134

ARAŞTIRMA MAKALESI
24.
Endobronşiyal Ultrasonografi Transbronşiyal İğne Aspirasyonun’da İ-gel Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The efficiency of Using I-Gel During Endobronchial Ultrasonography Guided Transbronchial Needle Aspiration
Savas Altinsoy, Fatma Kavak Akelma, Mukaddes Tuğba Arslan, Ceyda Ozhan Caparlar, Aras Metin, Julide Ergil
doi: 10.5505/ktd.2020.80958  Sayfalar 135 - 142

25.
Bir büronun beyaz yakalı çalışanlarında kas-iskelet sistemi yakınmaları ve ilişkili faktörler
Musculoskeletal complaints and related factors in a group of white-collared office workers
Merve Kurnaz Ay, Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroglu, Melda Karavuş, Ahsen Aşikar Tola, Nurbanu Keskin, Özüm Kara, Edibe Sevde Eker, Ebru Pıçak
doi: 10.5505/ktd.2020.91668  Sayfalar 143 - 151

26.
Gastrointestinal endoskopik girişimlerde uygulanan sedasyon uygulamalarının retrospektif değerlendirilmesi
Comparison of Sedation Types During Monitored Anesthesia Care for Gastrointestinal Endoscopy
Ayşe Zeynep Turan, Mehmet Yılmaz, Aslı Duygu Aydaş, Hande Gurbuz Aytuluk, Tahsin Şimşek, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.5505/ktd.2020.02703  Sayfalar 152 - 159

27.
Akut Biliyer Pankreatit ve ERCP Sonrası Erken Laparoskopik Kolesistektomi Tek Merkez Sonuçlarımız
Early Laparoscopic Cholecystectomy After Acute Biliary Pancreatitis and ERCP Single Center Results
Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün
doi: 10.5505/ktd.2020.59265  Sayfalar 160 - 165

28.
İntestinal İskemi/Reperfüzyon Hasarının Hafifletilmesinde p-Kumarik asit’in Rolü
Role of p-Coumaric acid in Alleviating of the Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury
Ayhan Tanyeli, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ersen Eraslan, Mustafa Can guler, Saime Özbek Sebin, İlhami Gulcin
doi: 10.5505/ktd.2020.38233  Sayfalar 166 - 173

LookUs & Online Makale