ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Nisan 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Baş Editör’den
From Editor-in-Chief
Tolga Aksu
doi: 10.5505/ktd.2018.13471  Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yeni kurulan kardiyoloji merkezinin kardiyak manyetik rezonans görüntüleme deneyimi
Cardiac magnetic resonance imaging experience of a newly established cardiology center
Kıvanç Yalın, Tümer Erdem Güler, Şükrü Şanlı
doi: 10.5505/ktd.2018.72623  Sayfalar 2 - 6

EDITÖRYAL YORUM
3.
Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme: Gelecek Şimdi!
Cardiac Magnetic Resonance Imaging: Future is Now!
Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5505/ktd.2018.87004  Sayfa 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Çeşitli Antimikrobiyallere Direnç Oranı
Resistance Rates Against Various Antimicrobials in Escherichia Coli Strains Isolated from Urine Samples
Gülseren Samancı Aktar, Zeynep Ayaydın, Arzu Rahmanalı Onur, Demet Gür Vural, Hakan Temiz
doi: 10.5505/ktd.2018.49369  Sayfalar 8 - 13

5.
Kolorektal hastalıklarda şikayet özellikleri
Characteristics of symptoms for colorectal diseases
Turgut Anuk, Şahin Kahramanca, Ali Cihat Yıldırım, Mahmut Can Yağmurdur
doi: 10.5505/ktd.2017.99705  Sayfalar 14 - 17

OLGU SUNUMU
6.
Transvers kolon volvulusu nedeniyle ileus olan bir olgu
A case of transverse colon volvulus, which cause ileus
Ethem Bilgiç, Eyüp Murat Yılmaz, Berke Manoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.64935  Sayfalar 18 - 20

7.
Nadir bir olgu: submukozal kolonik splenozis
A rare case: Submucosal colonic splenosis
Orhan Aras, Deniz Öçal, Erol Aksoy, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.55477  Sayfalar 21 - 24

DERLEME
8.
Onkolojide Yeni Bir Dönem: İmmunokonjugatlar
A New Term in Oncology: Immunoconjugates
Mehmet Nur Kaya, Burcu Caner, Nilüfer Avcı
doi: 10.5505/ktd.2018.83997  Sayfalar 25 - 31

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin yıllara göre değişimi
Meticillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures change in over years
Selçuk Nazik, Esma Cingöz, Ahmet Rıza Şahin, Selma Güler
doi: 10.5505/ktd.2018.94824  Sayfalar 32 - 36

10.
İdiopatik Parkinson Hastalarında Vücut Kitle İndeksinin; Motor Fonksiyonlar, Hastalık Evresi ve Düşme Riski Üzerine Etkisi
Role of Body Mass Index of Idiopathic Parkinson Patients on Motor Functions, Disease Progress and Risk of Fall
Aybala Neslihan Alagoz, Nimet Uçaroğlu Can, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar
doi: 10.5505/ktd.2018.65487  Sayfalar 37 - 41

11.
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Nazal Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi
Investigation Of Nasal Anthropometric Values Using Paranasal Tomography In Adults From Eastern Black Sea
Ömer Hızlı, Gaye Ecin Baki, Kürşat Murat Özcan
doi: 10.5505/ktd.2018.28199  Sayfalar 42 - 46

12.
Beta Talesemi major tanılı çocuk hastalarda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi
Assessment of cardiac functions in pediatric patients with beta thalassemia major
Onur Çaglar Acar, Serdar Epçaçan, İbrahim Ece, Abdurrahman Üner, Ahmet Faik Öner
doi: 10.5505/ktd.2018.44265  Sayfalar 47 - 51

EDITÖRE MEKTUP
13.
Trakeobronşiyal kitlesi olan hastalarda havayolu yönetimi: zorluklar ve çözümler
Airway management in patients with tracheobronchial mass: challenges and solutions
Levent Dalar, Kemal Tolga Saraçoğlu, Ayten Saraçoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.52207  Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
14.
Kimyasal Yanıklar
Chemical Burn Injuries
Ayten Saraçoğlu, Mehmet Yılmaz, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.75537  Sayfalar 54 - 58

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
İmplantabl kardiyoverter-defibrilatör takılan hastalarda şok tedavisinin hasta sağlık ilişkili yaşam kalitesine etkisi
The effect of shock therapies on health-related quality of life in patients with implantable cardioverter-defibrillator
Serdar Bozyel, Ayşen Ağaçdiken Ağır
doi: 10.5505/ktd.2018.64325  Sayfalar 59 - 64

EDITÖRYAL YORUM
16.
Şok Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Shock Therapies On Quality of Life
Kıvanç Yalın
doi: 10.5505/ktd.2018.85619  Sayfalar 65 - 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
17.
Sigmoid Kolonda Obstruksiyon ve Perforasyona Neden Olan Malign Mezotelyoma
Malign Mesothelioma Presenting with Features of Sigmoid Colon Obstruction and Perforation
Mürşit Dincer, Aziz Serkan Senger, Orhan Uzun, Ayşegül Yeşilgöz Selek, Mustafa Duman
doi: 10.5505/ktd.2018.32448  Sayfalar 67 - 69

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Mitral kapak replasmanı yapılan olgularda bir morbidite nedeni olarak preoperatif havayolu obstrüksiyonu
Preoperative airway obstruction as a cause of morbidity in patients undergoing mitral valve replacement
Yasemen Durak Erdinç, Ayten Saraçoğlu, Levent Dalar, Kemal Tolga Saraçoğlu, Özkan Demirhan, Liva Ertan Sağbaş
doi: 10.5505/ktd.2018.04900  Sayfalar 70 - 76

19.
Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi
Evaluation Of Self-Care Power In Leprosy Patients
Hülya Nazik, Feride Çoban Gül, Fatih Cem Gül, Selçuk Nazik, Ramazan Azim Okay, Mehmet Kamil Mülayim, Perihan Öztürk, Betül Demir
doi: 10.5505/ktd.2018.38268  Sayfalar 77 - 82

OLGU SUNUMU
20.
Wernicke Afazisi Benzeri Semptomlar İle Prezente Olan Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
Datura Stramonium Poisoning Case With Wernicke Aphasia-Like Symptoms: Case Report
Şehnaz Başaran, Gülmine Dündar, Muhammed Nur Öğün
doi: 10.5505/ktd.2018.36449  Sayfalar 83 - 86

ARAŞTIRMA MAKALESI
21.
Laparoskopik ve konvansiyonel insizyonel herni tamiri: Retrospektif bir analiz
Laparoscopic and conventional incisional hernia repair: A retrospective analysis
Mustafa Celalettin Haksal, Cem Gezen, Nuri Okkabaz, Merih Yılmaz, Mustafa Öncel
doi: 10.5505/ktd.2018.30932  Sayfalar 87 - 91

22.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yanık nedeniyle tedavi edilen hastaların değerlendirilmesi: retrospektif çalışma
Evaluation of patients treated due to burn injury in Afyonkarahisar State Hospital: a retrospective study
Hasan Ediz Sıkar, Emel Yurdakul Sıkar
doi: 10.5505/ktd.2018.68553  Sayfalar 92 - 95

EDITÖRYAL YORUM
23.
Mitral Kapak Değişimi Öncesi ve Sonrası Pulmoner Fonksiyon Değerlendirmesi Önemlidir
Assessment of Pulmonary Function Before and After Mitral Valve Replacement is İmportant
Türkan Kudsioğlu
doi: 10.5505/ktd.2018.57070  Sayfalar 96 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale