ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinin Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 69-73 | DOI: 10.5505/ktd.2021.99710

Trigeminal Nevralji Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinin Sonuçları

Mehmet Seçer1, Aykut Gökbel2
1Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Trigeminal nevralji (TN), trigeminal sinirin bir veya daha fazla dalının uyaranlar tarafından tetiklenmesi sonucu gelişir. Çoğu TN vakası genellikle trigeminal sinir kökünün pons’tan çıkışından birkaç milimetre sonra kompresyonundan kaynaklanır. Bu çalışmada, TN tanısıyla kliniğe başvuran ve hiçbir tedaviye yanıt vermeyen hastaların tedavisinde mikrovasküler dekompresyon cerrahisi yaklaşımı ve sonuçları ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2020-2021 yılları arasında kliniğe başvuran toplam 7 TN’li hastaya mikrovasküler dekompresyon (MVD) cerrahisi uygulandı ve hastaların bilgileri geriye dönük olarak cerrahi raporları, epikrizleri ve manyetik rezonans görüntüleri (MRG) kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: TN’li 7 hastanın hepsine başlangıçta karbamazepin ve/veya okskarbazepin, radyofrekans termokoagülasyon tedavisi ve gamma knife radyocerrahi uygulandığı görüldü. Ardından tüm hastalara MVD cerrahisi uygulandı. Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmedi ve tüm hastalarda TN şikayetleri erken dönemde tamamen düzeldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ince kesit ‘constructive interference of steady state (CISS)’ sekanslı kraniyal MRG intrakraniyal patolojilerin neden olduğu trigeminal sinir kompresyonunu saptamak için yararlıdır ve MVD cerrahisi tedavide önemlidir.

Anahtar Kelimeler: trigeminal sinir, trigeminal nevralji, mikrovasküler dekompresyon cerrahisi

Results of Microvascular Decompression Surgery in the Treatment of Trigeminal Neuralgia

Mehmet Seçer1, Aykut Gökbel2
1Department of Neurosurgery, Alaaddin Keykubat University, Antalya, Turkey
2Department of Neurosurgery, Derince Education and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Trigeminal neuralgia (TN) develops as a result of the trigger of one or more branches of the trigeminal nerve by stimuli. Most cases of TN are usually caused by compression of the trigeminal nerve root, within a few millimeters from its exit from the pons. In this study, we aimed to present our experience regarding the microvascular decompression surgical approach and itsresults in the treatment of patients who applied to the clinic with a diagnosis of TN and who did not respond to any of the treatments.
METHODS: Microvascular decompression (MVD)surgery was performed on a total of 7 patients with TN who applied to the clinic between 2020 and 2021, and the information of the patients was retrospectively evaluated using surgery reports, epicrisis, and magnetic resonance images (MRI).
RESULTS: It was observed that all 7 patients with TN were initially administrated carbamazepine and/or oxcarbazepine, implemented radiofrequency thermocoagulation treatment and gamma knife radiosurgery. Subsequently, all the patients underwent MVD surgery. No complications developed in the postoperative period and complaints of TN in all patients completely resolved in the early period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients who are unresponsive to treatments, thin-section ‘constructive interference of steady state (CISS)’ sequence cranial MRI are useful to detect trigeminal nerve compression caused by intracranial pathologies, and MVD surgery is important in the treatment.

Keywords: trigeminal nerve, trigeminal neuralgia, microvascular decompression surgery

Mehmet Seçer, Aykut Gökbel. Results of Microvascular Decompression Surgery in the Treatment of Trigeminal Neuralgia. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 69-73

Sorumlu Yazar: Aykut Gökbel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale