Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Clinicopathological characteristics of young age lung cancers [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 1-4

Clinicopathological characteristics of young age lung cancers

Hilmi Kodaz
Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne

INTRODUCTION: Lung cancer is one of the most common and deadly cancer types in the world. It is known that the duration and amount of smoking plays an effective role in the development of lung cancer. Lung cancer most often occurs in middle-aged and elderly adults and is less often among people under the age of 40 years. In our study we tried to explain clinicopathologic features of patients who has lung cancer under the age of 40 years.
METHODS: Between 2000 and 2015 patients who had lung cancer applied to Department of Medical Oncology of Trakya University Medical School were reviewed retrospectively and the patients who are under the age of 40 years were included to this study.
RESULTS: 15 patients who had eligibility criteria were evaluated.11 of 15 patients were male. 10 patients had smoking history. Over all survival was 7 months for the patients who had smoking history and 43 months for others.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study has shown that smoking history can be a poor prognostic factor for patients diagnosed with lung cancer under the age of 40 years

Keywords: Lung cancer, young age, smoke

Genç yaş akciğer kanserlerinin klinikopatolojik özellikleri

Hilmi Kodaz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı edirne Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanseri dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanserlerden biridir. Sigara içmenin süresi ve miktarının akciğer kanseri gelişiminde etkin bir rol oynadığı bilinmektedir. Akciğer kanserleri genelde orta ileri yaşlarda sık görülmekle birlikte 40 yaş altında nispeten nadirdir. Biz çalışmamızda 40 yaşın altında iken akciğer kanserine yakalanan hastaların klinikopatolojik özelliklerini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2000-2015 yılları arasında Trakya üniversitesi tıp fakültesi tıbbi onkoloji polikliniğine başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı ve 40 yaş altında iken akciğer kanseri tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Çalışma kriterlerine uyan 11 erkek 4 kadın toplam 15 hasta vardı. 10 hastanın özgeçmişinde sigara kullanımı vardı. Özgeçmişlerinde sigara kullanımı olanlarda ortalama genel genel sağkalım 7 ay olmayanlarda 43 aydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız 40 yaşın altında akciğer kanseri tanısı alan hastalarda, sigara içme öyküsünün bulunmasının kötü bir prognostik faktör olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Genç yaş, Sigara

Hilmi Kodaz. Clinicopathological characteristics of young age lung cancers. Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 1-4

Corresponding Author: Hilmi Kodaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish