ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Granülomatoz Polianjitis Hastalarında Renal ve Genel Sağkalımın Biyobelirteçleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 122-129 | DOI: 10.5505/ktd.2022.98475

Granülomatoz Polianjitis Hastalarında Renal ve Genel Sağkalımın Biyobelirteçleri

Eray Eroğlu
Kilis Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kilis, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Granülomatozis polianjitis (GPA), akciğer ve böbrek tutulumu ile karakterize, yüksek mortalite oranıyla seyreden bir tür küçük damar vaskülitidir. Bu çalışmanın amacı, GPA’lı hastalarda renal ve genel sağkalım arasındaki temel laboratuvar, demografik, klinik parametrelerin ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir hastanede 2010-2020 yılları arasında GPA tanısı almış 24 hasta geriye dönük olarak incelendi. Temel hematolojik ve biyokimyasal parametreler, C reaktif protein (CRP) ve antinötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) da kaydedildi. Plazmaferez ve akut diyaliz öyküsü kaydedildi. Birincil son noktalar, son dönem böbrek hastalığı ve mortalite tanısı olarak tanımlandı.
BULGULAR: THastaların ortalama yaşı 53,00±13,78 idi. 24 hastanın 10’u (%41,7) erkekti. Medyan tahmini glomeruler filtrasyon hızı (tGFH) 62 ml/dk/1,73m2 (22,50-88,75) idi. 15 (%65) hastada C-ANCA pozitifti. Medyan proteinüri düzeyi 1,30 gr/gün (0,80-2,05) idi. Medyan CRP seviyesi başlangıçta 14,00 g/dl (4,58-96,80) idi. Yaşa ve cinsiyete göre düzeltilmiş model ile yapılan Cox regresyon analizi, trombosit, tGFH, proteinüri ve CRP düzeylerinin böbrek sağkalımı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu ve hemoglobin düzeylerinin de genel sağkalım ile ilişkili olduğunu gösterdi. 150 103/µL’nin altındaki trombosit seviyesi, renal sağkalım açısından en kötü prognozu gösterdi.12 g/dL’nin altındaki hemoglobin seviyesi, genel sağkalım açısından en kötü prognozu gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Granülomatozis polianjitisi olan hastalar için renal ve genel sağkalımı öngörmede başlangıç trombosit ve hemoglobin seviyesinin değerlendirilmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: granulomatozis polianjitis, trombosit, hemoglobin

Biomarkers of Renal and Overall Survival in Patients with Granulomatosis Polyangiitis

Eray Eroğlu
Kilis State Hospital, Department of Nephrology, Kilis, Turkey

INTRODUCTION: Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a kind of small blood vessel vasculitis that is characterized by lung and renal involvement with a high mortality rate. This study was aimed to investigate the association of baseline laboratory, demographic, clinical parameters between renal and overall survival in patients with GPA.
METHODS: Twenty-four patients diagnosed with GPA between 2010 and 2020 from a tertiary hospital were analyzed retrospectively. Baseline hematological and biochemical parameters, C reactive protein (CRP), and antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) were also recorded. History of plasmapheresis and acute dialysis were recorded. Primary endpoints were defined as the diagnosis of end-stage kidney disease and mortality.
RESULTS: Mean age of patients were 53,00±13,78. Ten (41,7%) of 24 patients were male. Median estimated glomerular filtration (eGFR) rate was 62 ml/min/1,73m2 (22,50-88,75).C-ANCA was positive in 15 (65%) patients. Median proteinuria level was 1,30 gr/day (0,80-2,05). Median CRP level was 14,00 g/dl at baseline (4,58-96,80). Cox regression analysis with the adjusted model by age and gender showed that platelet count, eGFR, proteinuria, and CRP levels were significantly associated with renal survival and hemoglobin levels were also associated with overall survival. Platelet count below 150 103/µL and hemoglobin levels below 12 g/dL showed the worst prognosis in terms of renal and overall survival.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The platelet count and hemoglobin level could be useful in predicting renal and overall survival at the baseline assessment of patients with granulomatosis polyangiitis.

Keywords: granulomatosis with polyangiitis, platelet, hemoglobin

Eray Eroğlu. Biomarkers of Renal and Overall Survival in Patients with Granulomatosis Polyangiitis. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 122-129

Sorumlu Yazar: Eray Eroğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale