Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Familial Hypercholesterolemia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 201-209 | DOI: 10.5505/ktd.2022.97455

Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Familial Hypercholesterolemia

Hatice Selen Kanar1, Ayhan Kup2, Gizem Dogan Gokce3, Mehmet Celik2, Abdulkadir Uslu2
1Health Science University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey
2Health Science University, Kosuyolu Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Gonen State Hospital, Department of Ophthalmology, Balıkesir, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate and compare the subfoveal choroidal thickness (SFCT) and peripapillary retinal nerve fiber layer thickness (pRNFLT) in patients with familial hypercholesterolemia (FH) and healthy controls.
METHODS: Forty-six consecutive patients with FH and 40 age and sex-matched controls were enrolled. SFCT, average pRNFLT and four quadrants of pRNFLT were measured by spectral domain- optical coherence tomography (SD-OCT).
RESULTS: The mean SFCT in patients with FH (372.56±51.24 µm) was significantly thicker than control (334.27±45.62 µm) (p=0.036). Patients with FH had thinner global, superior, and inferior pRNFLT compared to controls (p<0.001, p<0.001, and p=0.018, respectively) while there were no significant differences in nasal and temporal quadrant of pRNFLT between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with FH had thicker SFCT, and thinner global, superior, and inferior PRNFLT. All clinicians must be aware that patients with FH might have an additional risk for retinal vascular diseases and glaucoma.

Keywords: familial hypercholesterolemia, spectral domain optical coherence tomography, retinal nerve fibre layer thickness, subfoveal choroidal thickness.

Ailevi Hiperkolesterolemili Hastalarda Posterior Oküler Yapıların Değerlendirilmesi

Hatice Selen Kanar1, Ayhan Kup2, Gizem Dogan Gokce3, Mehmet Celik2, Abdulkadir Uslu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul,Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Gönen Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Balıkesir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ailesel hiperkolesterolemi (AH) hastalarında subfoveal koroidal kalınlık (SFKK) ve peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığını (pRSLTK) araştırmayı ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: AH'li 46 hasta ve yaş ve cinsiyet uyumlu 40 kişi control grubu olarak çalışmaya dahiledildi. SFKK, ortalama pRSLTK ve pRSLTK'nin dört kadranı spektral domain-optik koherens tomografi (SD-OKT) ile ölçüldü.
BULGULAR: AH'li hastalarda ortalama SFKK (372,56±51,24 µm), control grubundan (334,27 ± 45,62 µm) daha kalındı (p = 0,036). AH olan hastalarda kontrollere kıyasla daha ince global, superior ve inferior pRSLTK vardı (sırasıyla p <0.001, p <0.001 ve p = 0.018), iki grup arasında pRSLTK'nin nazal ve temporal kadranında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AH olan hastalarda daha kalın SFKK ve daha ince global, superior ve inferior pRSLTK vardı, bu sonuçlar hiperkolesterolemi ile ilişkili bir iskeminin varlığını düşündürebilir.

Anahtar Kelimeler: Ailesel hiperkolesterolemi, retina sinir lifi tabakası kalınlığı, spektral domain optik koherans tomografi, subfoveal koroidal kalınlık.

Hatice Selen Kanar, Ayhan Kup, Gizem Dogan Gokce, Mehmet Celik, Abdulkadir Uslu. Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Familial Hypercholesterolemia. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 201-209

Corresponding Author: Hatice Selen Kanar, Türkiye
Manuscript Language: English