ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Porous Polyethylene Implants in Orbital Floor Reconstruction: Outcome and Complications [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 114-121 | DOI: 10.5505/ktd.2022.97355

Porous Polyethylene Implants in Orbital Floor Reconstruction: Outcome and Complications

Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Zeynep Arıcı, Murat Şahin Alagöz
Kocaeli University Faculty of Medicine Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the safety and efficacy of porous polyethylene sheet implants in the reconstruction of blow-out fracture without any fixation procedure.
METHODS: Patients who underwent orbita reconstruction using porous polyethylene sheets for the repair of orbital floor fracture were included in the study group. Indication for surgery were patients with enophthalmos, dystopia, limited ocular motility or diplopia on physical examination, fracture of the orbital floor, orbital entrapment or prolapse during computed tomography. Patients were retrospectively analyzed in terms of gender, age, mechanism of injury, concomitant fractures, surgical approach, follow-up period, time of surgery and complications such as diplopia, enophthalmos, dystopia, limitation of ocular motility and infra-orbital hypoesthesia. All statistical analyses were performed using IBM SPSS for Windows version 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Continuous variables were expressed as median(25.th-75.th percentiles) and standard deviation. Categorical variables were expressed as counts (percentages).
RESULTS: The study group consisted of 101 patients. The mean follow-up period was 8.6 ±3.8 months. Postoperative complications were: enophthalmos, 4 patients (preoperative 20 patients); diplopia, 2 patients (preoperative 17 patients); dystopia, 1 patient (preoperative 13 patients); limitation of ocular motility, 3 patients (preoperative 21 patients), and infraorbital nerve hypoesthesia, 8 patients (preoperative 56 patients). None of the patients developed infection, implant exposure or migration, worsening diplopia, or loss of vision during the follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study demonstrated that porous polyethylene implants in the repair of blow-out without any fixation procedure had relatively good results with few complications.

Keywords: blow-out, fracture, implant, orbita

Orbita Taban Kırıklarının Tedavisinde Porlu Polietilen İmplant Kullanlması: Sonuç ve Komplikasyonlar

Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Zeynep Arıcı, Murat Şahin Alagöz
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma blow-out kırıklarının rekonstrüksiyonunda herhangi bir sabitleme prosedürü uygulamadan kullanılan porlu polietilen implantın güvenirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubunu orbita taban kırıklarının tedavisinde porlu polietilen implant kullanılan hastalar oluşturuyordu. Enoftalmus, distopi, göz hareketlerinde kısıtlılık, çift görme, bilgisayarlı tomografide orbital prolapsus görülmesi cerrahi endikasyon olarak kullanıldı. Hastaların cinsiyeti, yaşı, yaralanma mekanızması, eşlik eden kırıklar, cerrahi insizyon, takip süresi, cerrahi zamanı ve komplikasyonlar (çift görme, enoftalmus, distopi, göz hareketlerinde kısıtlılık, infraorbital bölgede his kabı) açısından retrospektif olarak incelendi. Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS for Windows version 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenler medyan(25.-75. persentil) ve standart sapma olarak ifade edildi. Kategorik değişkenler sayılar (yüzde) olarak ifade edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 101 hasta dahil edildi. Ortalama takip süresi 8.6 ±3.8 aydı. Ameliyat sonrası komplikasyon oranları; enoftalmus, 4 hasta (ameliyat öncesi 20 hasta); çift görme, 2 hasta (ameliyat öncesi 17 hasta); distopi 1 hasta (ameliyat öncesi 13 hasta); göz hareketlerinde kısıtlılık, 3 hasta (ameliyat öncesi 21 hasta); infraorbital sinir hipostezisi, 8 hasta (ameliyat öncesi 56 hasta) şeklindeydi. Hiçbir hastada enfeksiyon, implant ekspozisyonu veya migrasyonu, çift görmede kötüleşme veya görme kaybı gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Porlu polietilen implant herhangi bir sabitleme yöntemi olmadan orbita taban kırıklarının tedavisinde güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: blow-out, kırık, implant, orbita

Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Zeynep Arıcı, Murat Şahin Alagöz. Porous Polyethylene Implants in Orbital Floor Reconstruction: Outcome and Complications. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 114-121

Corresponding Author: Can İlker Demir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale