ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sağlık Çalışanı Olan ve Sağlık Çalışanı Olmayanların Kansere Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 63-68 | DOI: 10.5505/ktd.2021.96714

Sağlık Çalışanı Olan ve Sağlık Çalışanı Olmayanların Kansere Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması

Mehmet Nur Kaya1, Burcu Caner2, Ali Kırık3, Nilüfer Avcı4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Onkoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
4Medicana Hastanesi, Onkoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser hastaları, hastalığa bağlı olarak çeşitli fiziksel ve psikolojik problemler yaşamaktadır. Sağlıklı bireylerde kansere karşı genel tutumların negatif hale gelmesiyle, kanserin iyileştirilebilirliğine yönelik tutumların da negatif olduğu tespit edilmiştir. Biz sağlıklı bireylerin kansere bakış açısındaki farklılıkların değerlendirilmesini, sağlık çalışanları ve sağlık çalışanı olmayan bireylerin bu açıdan karşılaştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anket, sağlık çalışanı olan ve sağlık çalışanı olmayan kişilerden oluşan iki ayrı grup arasında yüz yüze dolduruldu. Her iki grubun kansere yaklaşımları, ilk olarak katılımcıların demografik ve mesleki özelliklerinin sorgulandığı 11 sorudan oluşan bu anket aracılığıyla değerlendirildi.
BULGULAR: Ankette beş soruya verilen cevaplar açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p <0.01). Bu sorular, yakınında kanser teşhisi olan birinin olup olmadığı, kanser tarama programlarına katılım düzeyi, kanser teşhisinin hastayla paylaşılması, ötenazi hakkı ve kanser tanısını yakınlarıyla paylaşma kararı ile ilgiliydi. Diğer sorulara verilen cevaplar açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ankette yer alan sorulara verilen cevaplar açısından iki grup arasında anlamlı bir fark vardı. Sağlık çalışanlarının kanser hastalarıyla daha fazla teması olduğu ve özellikle bu hastaların teşhis ve tedavi sürecini, herhangi bir sağlık çalışanı olmayan gruba kıyasla daha yakından takip edebilmelerinin bu sonucu elde etmede etkili olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: sağlık çalışanı, kanser, anket

Evaluation of Perspectives of Healthcare Professionals and Others Towards Cancer: Survey Study

Mehmet Nur Kaya1, Burcu Caner2, Ali Kırık3, Nilüfer Avcı4
1Department Of Hematology, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department Of Oncology, Balıkesir Atattürk City Hospital, Balıkesir, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
4Department Of Oncology, Medicana Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Cancer patients may experience various physical and psychological problems depending on the disease. It has been determined that as the general attitudes taken towards cancer have become negative in healthy individuals, attitudes taken towards the curability of cancer have also become negative. We aimed to evaluate the differences in the perspective of healthy individuals on cancer, and to compare healthcare professionals and non-healthcare professionals from this point of view.
METHODS: The questionnaire was filled out face-to-face by two separate groups of people, one of which comprised healthcare professionals and the other comprised people that are not healthcare professionals. Both groups’approachesto cancer were evaluated by means ofthis questionnaire consisting of 11 questions, through which the demographic and professional characteristics of the participants were questioned first.
RESULTS: A statistically significant difference (p <0.01) was found between the two groups in terms of the answers given to the following five questions. No statistically significant difference was found between the two groups in terms of answers given to other questions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a significant difference between the two groups in terms of the answers given to certain questions included in the questionnaire. We think that the fact that healthcare professionals have more contact with cancer patients and especially that they can follow the diagnosis and treatment process of such patients more closely, compared to the group, which does not include any healthcare professionals, was effective in obtaining this result.

Keywords: health employee, cancer, questionnaire

Mehmet Nur Kaya, Burcu Caner, Ali Kırık, Nilüfer Avcı. Evaluation of Perspectives of Healthcare Professionals and Others Towards Cancer: Survey Study. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 63-68

Sorumlu Yazar: Mehmet Nur Kaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale