Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
The Effect of Nintedanib on Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 56-59 | DOI: 10.5505/ktd.2022.93753

The Effect of Nintedanib on Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Uğur Gönlügür1, Tanseli Gönlügür2
1Department of Chest Diseases, Canakkale Onsekiz Mart University, School of Medicine, Çanakkale, Turkey
2Department of Chest Diseases, Canakkale State Hospital, Çanakkale, Turkey

New antifibrotic agents (nintedanib, pirfenidone) have been approved for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. However, the roles of these drugs on acute respiratory deteriorations are not clear. The aim of this review was to investigate possible preventive effects of the drugs. There were 101 clinical trials or randomized controlled trials in Pubmed using keyword “nintedanib”. Sixty of them were oncological papers. All trials about the effect of nintedanib on interstitial lung diseases were funded or derived industry-sponsored studies such as INPULSIS, INSTAGE, and TOMORROW. Previous immunosuppressive therapy such as steroids increases the risk of acute exacerbations in idiopathic pulmonary fibrosis. There is not a significant difference between placebo and pirfenidone, and between pirfenidone and nintedanib on the exacerbations. Adjudication of acute exacerbations is essential to an accurate categorization of serious adverse events. The exclusion of severe patients from the clinical trials may result in selection bias. In conclusion, we think that no significant impact of nintedanib treatment on the incidence of acute exacerbations.

Keywords: idiopathic pulmonary fibrosis, nintedanib, treatment outcome

İdiyopatik Akciğer Fibrozisinde Nintedanibin Akut Alevlenmeler Üzerine Etkisi

Uğur Gönlügür1, Tanseli Gönlügür2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çanakkale, Türkiye

Yeni antifibrotik ajanlar (nintedanib, pirfenidon) idiyopatik akciğer fibrozisinin tedavisinde kullanımı onaylanmıştır. Bununla beraber akut solunumsal bozulmalar üzerindeki rolleri belli değildir. Bu derlemenin yazılmasının amacı söz konusu ilaçların olası koruyucu etkilerini araştırmaktır. Pubmed’de “nintedanib” anahtar kelimesini kullanarak tarama yapıldığında 101 klinik çalışma veya randomize kontrollü araştırma olduğu görülmüştür. Bunların altmış tanesi onkolojik yazı idi. Nintedanibin interstisyel akciğer hastalıkları üzerine etkisinden bahseden tüm çalışmalar ya maddi açıdan desteklenmiş çalışmalardı ya da ilaç firmaları tarafından desteklenmiş INPULSIS, INSTAGE ve TOMORROW gibi araştırmalardan türetilmişti. Önceden steroid gibi immünosupresif ilaçların kullanılması idiyopatik akciğer fibrozisinde akut alevlenme riskini arttırmaktadır. Alevlenmeler üzerinde gerek plasebo ile pirfenidon arasında gerekse pirfenidon ile nintedanib arasında anlamlı farklılık yoktur. Ciddi advers olayların doğru kategorize edilmesi akut alevlenme tanılarının doğruluğu açısından önemlidir. Ağır olguların klinik çalışmalardan dışlanması araştırmanın tarafsızlığını bozabilir. Sonuç olarak nintedanib tedavisinin akut alevlenme sıklığı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: idiyopatik akciğer fibrozisi, nintedanib, tedavi sonucu

Uğur Gönlügür, Tanseli Gönlügür. The Effect of Nintedanib on Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 56-59

Corresponding Author: Uğur Gönlügür, Türkiye
Manuscript Language: Turkish