ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Ekstübasyon Sonrası Görülen Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Yanıtlarına Benzidamin ve Lidokain'in Etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 141-147 | DOI: 10.5505/ktd.2021.93270

Ekstübasyon Sonrası Görülen Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Yanıtlarına Benzidamin ve Lidokain'in Etkileri

Mete Manici
Koç Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Endotrakeal tüp kafının (ETT) üzerine benzidamin sprey uygulanması, ameliyat sonrası boğaz ağrısı oranını azaltır. Bu uygulamanın etkinliği, bu amaçla yaygın olarak kullanılan intravenöz lidokain ile karşılaştırılmamıştır. Bu çalışmamızda; entübasyon öncesi endotrakeal tüp kafı çevresine uygulanan benzidaminin ve intravenöz yoldan lidokainin ekstübasyona bağlı kardiyovasküler ve solunum sistemlerinde gelişebilecek olumsuz yanıtlara etkileri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki yüz hasta rastgele 4 gruba ayrıldı (her birinde n = 50). Kontrol grubuna (Grup C) ekstübasyondan 5 dakika önce intravenöz (iv) salin, lidokain grubuna (Grup L) 1,5 mg.kg-1 iv lidokain uygulandı. Benzidamin grubuna (Grup B) ve lidokain-benzidamin grubuna (Grup LB) entübasyondan önce ETT'lerine benzidamin sprey uygulandı, ekstübasyondan 5 dakika önce sırasıyla iv salin ve 1.5 mg.kg-1 iv lidokain uygulandı. Ekstübasyon (1-30 dk) sonrası hemodinamik parametreler ve postoperatif 1-72 saat boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı kaydedildi.
BULGULAR: Demografik veriler tüm gruplarda benzerdi. Kalp hızındaki artış B ve LB gruplarında C ve L gruplarına göre daha düşüktü (p <0.001). Ortalama arter basıncı değerleri gruplar arasında benzerdi. Postoperatif boğaz ağrısı (1-12 saat), öksürük (1. saat) ve ses kısıklığı (1. saat) görülme sıklığı grup B ve LB'de C ve L gruplarına göre daha düşüktü (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem ekstübasyondan önce iv lidokain uygulanması hem de tek başına veya iv lidokain ile birlikte entübasyondan önce benzidaminin ETT e püskürtülmesi, postoperatif boğaz ağrısı, öksürük ve ses kısıklığını azaltmada etkiliydi. ETT uygulanan topikal benzidamin, postoperatif boğaz ağrısı, öksürük ve ses kısıklığı oranları açısından intravenöz lidokainden üstündü.

Anahtar Kelimeler: lidokain, benzidamin, ekstübasyon, hemodinamik yanıt, respiratuvar yanıt

Effects of Benzydamine and Lidocaine on Cardiovascular and Respiratory Responses to Extubation

Mete Manici
Koc University Hospital, Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Benzydamine spray of endotracheal tube cuff (ETTc) supresses postoperative sore throat rate. Efficiency of this practice has not been compared to the common practice of intravenous lidocaine application. Present study aims to compare the efficiency of these practices.
METHODS: Two hundred patients were randomized into 4 groups (n=50, in each). Control group (Group C) had iv saline, lidocaine group (Group L) had 1.5 mg.kg-1 iv lidocaine 5 min before extubation. Benzydamine group (Group B) and lidocaine-benzydamine group (Group LB) had their ETTc sprayed with benzydamine before the intubation, iv saline and 1.5 mg.kg-1 iv lidocaine was administered 5 min before the extubation respectively. Hemodynamic parameters after the extubation (1-30 min) and sore throat, coughing, hoarseness at the postoperative 1-72 hrs were recorded.
RESULTS: Demographic data were similar. The increase in heart rate was lower in groups B and LB compared to groups C and L (p<0.001). Mean arterial pressure values were similar between the groups. The incidence of postoperative sore throat (1-12hour), coughing (1st hour) and hoarseness (1st hour) were lower in groups B and LB in comparison with groups C and L (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both administering iv lidocaine before extubation and administering topical benzydamine on ETTc before entubation either with or without iv lidocaine were effective in decreasing postoperative sore throat, cough and hoarseness rate. Topical benzydamine on ETTc was superior to intravenous lidocaine in terms of postoperative sore throat, cough and hoarseness rates.

Keywords: lidocaine, benzydamine, extubation, hemodynamic response, respiratory response.

Mete Manici. Effects of Benzydamine and Lidocaine on Cardiovascular and Respiratory Responses to Extubation. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 141-147

Sorumlu Yazar: Mete Manici, Türkiye
LookUs & Online Makale