Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Comparison of Framingham, SCORE, PROCAM and TEKHARF Risk Scores for Prediction of 10 Year Cardiovascular Disease Risk in Patients with Essential Hypertension [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 138-148 | DOI: 10.5505/ktd.2022.92603

Comparison of Framingham, SCORE, PROCAM and TEKHARF Risk Scores for Prediction of 10 Year Cardiovascular Disease Risk in Patients with Essential Hypertension

Tayyar Akbulut1, Mustafa Oğuz2, Faysal Şaylik1, Abdulcebbar Şipal1, Dilek Ural3
1Department of Cardiology, Van Training and Research Hospital, University of Science, Van, Turkey
2Department of Cardiology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, University of Science, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Koc University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Clinicians use several cardiac risk scoring systems in daily clinical practice. The most powerful cardiac risk scoring system in predicting the 10-year cardiovascular disease (CVD) risk in patients newly diagnosed with essential hypertension in Turkey has not yet been established. We aimed to compare the role of cardiac risk scoring systems to predict the 10-year CVD risk and to identify the most powerful cardiac risk scoring system in predicting CVD in asymptomatic patients with hypertension in the Turkish population.
METHODS: A total of one hundred patients who applied to the cardiology outpatient clinic with essential hypertension were included in the study. The 10-year cardiovascular risk probability of the patients was calculated according to four commonly used cardiac risk scoring systems. The 10-year CVD prediction and major adverse cardiovascular events were compared.
RESULTS: After a median follow-up period of 11±0.5 years, CAD developed in 40%,CVD in 52% and all-events in 65% of the patients. The study population was stratified as low-, intermediate- and high-risk according to FRS, SCORE, PROCAM and TEKHARF risk scores. The rate of CAD, CVD and all-events was significantly higher in the high-risk group of the SCORE scale compared to the low risk groups (chi square test, p <0.05). In FRS, the incidence of CVD and all events and in PROCAM, the incidence of all events in the low risk group were found to be high and statistically significant (p <0.05). In the ROC analysis for the prediction of CAD, CVD and all events, AUC for the SCORE scale were significantly higher than that for the other three scales (AUC: 0.774 P: 0.049).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, this study showed that the SCORE scoring system is the most appropriate scale to be used in predicting cardiovascular disease in the Turkish population compared to FRS, PROCAM and TEKHARF.

Keywords: cardiovascular diseases, score, Framingham risk score, PROCAM, TEKHARF

Şikayetsiz Hipertansiyon Tanısı Almış Türk Hasta Populasyonunda Framingham, SCORE, PROCAM ve TEKHARF Risk Skorlarının 10-Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Öngörmedeki Yerlerinin Karşılaştırılması

Tayyar Akbulut1, Mustafa Oğuz2, Faysal Şaylik1, Abdulcebbar Şipal1, Dilek Ural3
1Kardiyoloji Kliniği, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van, Türkiye
2Kardiyoloji Kliniği, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3Kardiyoloji Kliniği, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Klinisyenler günlük klinik uygulamada sık kardiyak risk puanlama sistemi kullanmaktadır. Ancak Türk popülasyonunda yeni tanılı şikayetsiz hipertansiyon hastalarının 10 yıllık kardiyovasküler hastalık (KVH) riskini öngörmede en güçlü kardiyak risk skorlama sistemi henüz değerlendirilmemiştir. Bu çalışma ile Türk popülasyonunda yeni tanı almış şikayetsiz hipertansiyon hastalarında 10 yıllık KVH riskini öngörmede en sık kullanılan kardiyak risk skorlama sistemlerinin rolünü karşılaştırmayı ve KVH’yi öngörmek için en güçlü kardiyak risk skorlama sistemini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kardiyoloji polikliniğinde yeni tanılı hipertansiyon ile başvuran toplam 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 10-yıllık KVH olasılığı, yaygın olarak kullanılan dört kardiyak risk skorlama sistemine göre hesaplandı. 10 yıllık KVH tahmini ve majör advers kardiyovasküler olaylar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama 11±0.5 yıllık takipten sonra hastaların %40’ında koroner arter hastalığı (KAH), %52’sinde KVH ve %65’inde tüm olaylar gelişti. Çalışma popülasyonu FRS (Framingham risk skoru), SCORE, PROCAM ve TEKHARF risk skorlarına göre düşük, orta ve yüksek risk olarak sınıflandırıldı. KAH, KVH ve tüm olayların oranı, SCORE ölçeğinin yüksek risk grubunda düşük risk gruplarına göre anlamlı olarak daha yüksekti (ki-kare testi, p <0.05). FRS’de KVH ve tüm olayların insidansı ve PROCAM’da düşük risk grubundaki tüm olayların insidansı yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). ROC analizinde, KAH, KVS ve tüm olayların öngörülmesinde, SCORE ölçeği diğer üç ölçeğe göre önemli ölçüde daha yüksekti (AUC: 0.774 P: 0.049).

TARTIŞMA ve SONUÇ: CBu çalışmada, FRS, PROCAM ve TEKHARF ile karşılaştırıldığında, SCORE skorlama sisteminin Türk toplumunda şikayetsiz hipertansiyon hastalarında kardiyovasküler hastalıkları tahmin etmede kullanılacak en uygun ölçek olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kardiyovasküler hastalık, score, Framingham risk skoru, PROCAM, TEKHARF

Tayyar Akbulut, Mustafa Oğuz, Faysal Şaylik, Abdulcebbar Şipal, Dilek Ural. Comparison of Framingham, SCORE, PROCAM and TEKHARF Risk Scores for Prediction of 10 Year Cardiovascular Disease Risk in Patients with Essential Hypertension. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 138-148

Corresponding Author: Mustafa Oğuz, Türkiye
Manuscript Language: English