ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Adölesanlarda menstrual tutum ile sağlık öz yeterlik algısının belirlenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 18-23

Adölesanlarda menstrual tutum ile sağlık öz yeterlik algısının belirlenmesi

Funda Özdemir1, Ayfer Tezel1, Evşen Nazik2
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu,hemşirelik Bölümü, Adana

AMAÇ: Menstrual siklusun beraberinde getirdiği fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilere adölesan dönemin getirdiği güçlüklerde eklendiğinde bu dönemin zor geçirileceği aşikardır. Bu çalışma adölesanlarda menstrual tutum ve sağlık öz yeterlik algısını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde 1. sınıfta okuyan 310 kız öğrenciden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik bilgilerini, menstrual özelliklerini içeren soruların yer aldığı anket formu, Menstruasyon Tutum Ölçeği (Menstrual Attitude Questionnaire) ve Sağlık Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (Perceived Health Competence Scale) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapma, pearson korelasyon analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Adölesanların yaş ortalamasının 18.61±0.90, menarş yaşı ortalamasının 13.25±1.10 olduğu belirlenmiştir. Adölesanların menstruasyon tutum ölçeğine ait puan ortalamasının 88.27±11.46, madde puan ortalamasının 2.84±0.36 olduğu bulunmuştur. Adölesanların sağlık öz yeterlik algısı ölçeğine ait puan ortalamasının 24.90±6.19, madde puan ortalamasının 3.11±0.77 olduğu saptanmıştır. Adölesanların menstrual tutumu ile sağlık öz yeterlik algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0.126, p=0.026).
SONUÇ: Adölesanların menstrual tutumları ile sağlık öz yeterlik algıları arasında pozitif bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: menstrual tutum, öz yeterlik, adölesan

The determinatıon of menstrual attitude with health self-efficacy perception in adolescents

Funda Özdemir1, Ayfer Tezel1, Evşen Nazik2
1Faculty Of Health Sciences Nursing Department, Ankara University, Ankara, Turkey
2Nursing Department, Çukurova University Adana Health School, Adana, Turkey

OBJECTIVE: An adolescent’s menstruation cycle can be a difficult time with its physical, psychological, and effects – these can be compounded when difficulties occur with periods. This study examined menstrual attitude and perception of health self-efficacy in adolescents.
METHODS: The research was conducted descriptively. Datas were collected from the 310 female students who study in Health Sciences Faculty in Turkey. When data collected, students’ socio-demographic information, including a questionnaire to questions related to menstrual characteristics, Menstrual Attitudes Questionnaire and the Perceived Health Competence Scale were used. The data percentage, mean and standard deviation, Pearson correlation analysis was performed when evaluation of the data.
RESULTS: The mean age of adolescent participants was 18.61±0.90; the mean age of menarche was 13.25±1.10. Adolescents’ average score was 88.27±11.46 on the Menstruation Attitude Scale and item average scores were found to be 2.84±0.36. Adolescents’ average score on the Health Self-Efficacy Scale was 24.90±6.19, with an item average score of 3.11±0.77. There is a significant relationship between the attitude of adolescents and menstrual health self-efficacy perception (r = 0.126, p = 0.026).
CONCLUSION: This study found that there is a positive relationship between menstrual attitudes of adolescents and menstrual health self-efficacy perceptions.

Keywords: menstrual attitude, self-efficacy, adolescent

Funda Özdemir, Ayfer Tezel, Evşen Nazik. The determinatıon of menstrual attitude with health self-efficacy perception in adolescents. Kocaeli Med J. 2013; 2(3): 18-23

Sorumlu Yazar: Evşen Nazik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale