Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Donor Renal Artery Diameter (RAD) is Associated with Graft Function in Kidney Transplantation [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 107-113 | DOI: 10.5505/ktd.2022.91568

Donor Renal Artery Diameter (RAD) is Associated with Graft Function in Kidney Transplantation

Sedat Taştemur1, Esin Ölçücüoğlu2, Mustafa Karaaslan1
1Department of Urology, Ministry of Health, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Ministry of Health, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the relationship between living donor renal artery diameter(RAD), donor renal parenchymal volume(RPV) and post-transplant recipient graft function.
METHODS: We retrospectively collected data of patients with living kidney donor-recipients. 63 living donors and recipients who met the criteria for kidney donor were included in the study. Abdomen CT protocol was performed for all living renal donors. Data of age, gender, BMI, number of rhe renal artery, renal parenchymal volume (RPV),renal cortical volume(RCV), renal artery diameter (RAD) of the donors were recorded.
RESULTS: A statistically significant positive correlation was found between RAD and RPV (r = 0.493). It was found that the cut- off value of RAD for eGFR >60 (ml/min/1.73 m2) was 6,65 (sensitivity 68%, specificity 62%) with ROC (Receiver Operating Characteristic) curve analysis according to the Youden index. In the multivariate logistic regression analysis, RAD above 6,65 mm (OR=5,533, 95% GA = 1,193 - 25,655, p =,029) was found to be associated with 6 months eGFR.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Renal artery diameter, which can be measured more easily than renal volume in CT routinely used before transplantation, may apply for the prediction of graft function.

Keywords: kidney donor, graft function, renal artery diameter, renal parenchymal volume

Donör Renal Arter Çapı (RAD), Böbrek Naklinde Greft Fonksiyonu ile İlişkilidir

Sedat Taştemur1, Esin Ölçücüoğlu2, Mustafa Karaaslan1
1Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, canlı donör renal arter çapının (RAD), donör renal parankim hacmi (RPV) ve nakil sonrası alıcı greft fonksiyonu ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Canlı böbrek vericisi olan hastaların verilerini retrospektif olarak topladık. Çalışmaya böbrek donör kriterlerini karşılayan 63 canlı donör ve alıcı dahil edildi. Tüm canlı böbrek donörlerine abdomen bilgisayarlı tomografi protokolü uygulandı. Donörlerin yaş, cinsiyet, VKİ, renal arter sayısı, renal parankim hacmi, renal kortikal hacim, renal arter çapı verileri kaydedildi.
BULGULAR: Renal arter çapı ve renal parankimal hacim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon bulundu (r = 0.493). Youden indeksine göre ROC (Receiver Operating Characteristic) eğrisi analizi ile eGFR >60 (ml/dk/1.73 m2) için renal arter çapı cut-off değerinin 6,65 (duyarlılık %68, özgüllük %62) olduğu bulundu.. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde 6,65 mm’nin üzerindeki renal arter çapı (OR=5.533, %95 GA = 1.193 - 25,655, p =,029) 6 aylık eGFR ile ilişkili bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transplantasyon öncesi rutin olarak kullanılan bilgisayarlı tomografide renal hacimden daha kolay ölçülebilen renal arter çapı, greft fonksiyonunun öngörmede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: böbrek donörü, greft fonksiyon, renal arter çapı, renal parankim hacmi,

Sedat Taştemur, Esin Ölçücüoğlu, Mustafa Karaaslan. Donor Renal Artery Diameter (RAD) is Associated with Graft Function in Kidney Transplantation. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 107-113

Corresponding Author: Mustafa Karaaslan, Türkiye
Manuscript Language: English