Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of the Clinicopathological Features of Patients with Phyllodes Tumor of the Breast: A Retrospective Study From a Single Center [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 10-16 | DOI: 10.5505/ktd.2022.89588

Evaluation of the Clinicopathological Features of Patients with Phyllodes Tumor of the Breast: A Retrospective Study From a Single Center

Zülfü Bayhan1, Havva Belma Koçer1, Emre Gönüllü2, Enes Baş1, Ahmet Tarık Harmantepe1, Recayi Çapoğlu2, Murat Coşkun2
1Sakarya University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Sakarya, Turkey
2Sakarya Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Phyllodes tumors are very rare neoplasms in the breast. It is classified into subgroups as benign, borderline and malignant phyllodes tumors. The aim of our study is to investigate the clinicopathological features of all patients with phyllodes tumor treated and followed in our clinic and to compare them with the data in the literature.
METHODS: The data of 36 patients who were operated for phyllodes breast tumor in our clinic between January 2009 and September 2021 were analyzed retrospectively. The patients were evaluated in terms of age, gender, side and quadrant localization of the mass in breast, radiological preliminary diagnosis, pathological diagnosis, tumor size, follow-up periods, recurrence and metastasis status.
RESULTS: 23 (63.9%) patients were diagnosed as benign, 5 (16.6%) patients with borderline and 7 (19.4%) patients with malignant phyllodes tumor. There was no statistically significant difference between the benign, borderline and malignant phyllodes tumor groups in terms of patient age, the quadrant in which the tumor was located, the type of surgery performed, the diameter of the tumor, the radiological diagnosis and the follow-up period (p>0.05). When the exitus status was examined, it was observed that the exitus status was significantly higher in the malignant group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Subgroups of the disease play an important role in the follow-up and treatment of patients with phyllodes tumor. After surgical treatment, recurrence, metastasis and exitus status in malignant phyllodes tumors are much more common than other phyllodes tumors. Complete surgical resection with clean surgical margins is the recommended treatment.

Keywords: phyllodes tumor, malignant, benign, borderline, breast tumor

Memenin Filloides Tümörü Tanılı Hastalarda Klinopatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Zülfü Bayhan1, Havva Belma Koçer1, Emre Gönüllü2, Enes Baş1, Ahmet Tarık Harmantepe1, Recayi Çapoğlu2, Murat Coşkun2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Filloides tümörler memede çok nadir görülen neoplazmlardır. Benign, borderline ve malign filloides tümörü şeklinde alt gruplara sınıflandırılmıştır. Çalışmamızın amacı kliniğimizde takip ve tedavi edilen tüm filloides tümörlü hastaların klinikopatolojik özelliklerini incelemek ve literatürdeki verilerle karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2009- Eylül 2021 tarihleri arasında filloides meme tümörü nedeniyle opere edilen 36 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, meme de taraf ve kadran lokalizasyonu, radyolojik öntanı, patolojik tanı, tümör çapı, hastaların takip süreleri, nüks ve metastaz durumu ve malign hastalarda hayatta kalma durumu ve süreleri açısından değerlendirildi. Veriler SPSS programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların tümü kadın cinsiyetteydi. 23 hastaya benign, 5 hastaya borderline ve 7 hastaya da malign filloides tümörü tanısı konuldu. Tüm hastaların ortalama yaşı 42.0 ∓14.6 olarak bulundu. 20 hastada sağ meme yerleşimli 16 hastada da sol meme yerleşimli kitle mevcuttu. Ortalama tümör çapı bütün hastalarda 65.0 ∓ 37.3 mm olarak bulundu. Malign Filloides tümörü olan 5 Hastada uzak metastaz saptandı ve bu hastaların tamamı takiplerinde eksitus oldu. Hasta yaşı, tümörün yerleştiği kadran, yapılan cerrahinin çeşidi, nodül çapı, radyolojik tanı ve takip süresi açısından benign, borderline ve malign Filloides tümörü grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Sağkalım incelendiğinde malign grupta eksitus durumunun anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Filloides tümörlü hastaların takip ve tedavisinde hastalığın alt grupları önemli rol oynamaktadır. Malign Filloides tümörlerde cerrahi tedavi sonrası nüks, metastaz ve eksitus durumu diğer filloides tümörlere göre çok daha fazla görülmektedir. Sağlam cerrahi sınırlarla komplet cerrahi rezeksiyon önerilen tedavidir.

Anahtar Kelimeler: adenokarsinom, EGFR, kanparametreleri

Zülfü Bayhan, Havva Belma Koçer, Emre Gönüllü, Enes Baş, Ahmet Tarık Harmantepe, Recayi Çapoğlu, Murat Coşkun. Evaluation of the Clinicopathological Features of Patients with Phyllodes Tumor of the Breast: A Retrospective Study From a Single Center. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 10-16

Corresponding Author: Zülfü Bayhan, Türkiye
Manuscript Language: English